Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Curs 2024-2025

El Ministeri d'Educació convoca anualment diverses modalitats de beques destinades als estudiants universitaris.

Text de la convocatòria:

Resolució de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2024-2025 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 Per ser beneficiari caldrà:

 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda.
 • Complir els requisits bàsics establerts en el Reial decret 1721/2007, així com els quals es fixen en la present convocatòria.
 • Estar matriculat en algun dels ensenyaments postobligatoris del sistema universitari espanyol.
 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula.

  .En el supòsit d'estudiants no comunitaris, s'aplicarà el disposat en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Entregar en la seu electronica de la unitat de beques la documentació que d'acord amb la seua situació personal serà necessària per a tramitar la seua sol·licitud (acreditar unitat familiar independent, justificar la no inclusió d'un progenitor en la unitat familiar, presentar permís de residència permanent, etc)

Ensenyaments compresos

Es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als següents ensenyaments:

 • Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional. 
 • Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol  cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats

Termini de presentació

 Fins el 10 de maig de 2024.

Àmbit

Estatal

Sol·licitud

Consulta de l'expedient de beca

Avís molt important

Es recorda al beneficiaris i beneficiàries de beca del Ministeri d’Educació per al curs, 2024-2025, que d'acord amb allò que disposa la convocatoria, s’entendrà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, les persones beneficiàries que hagen incorregut en alguna de les situacions següents:

 • Haver anul·lat la matrícula.
 • No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària ni extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. En aquest supòsit procedirà el reintegrament de tots els components de la beca amb l'excepció de la beca de matrícula.  

En aquest supòsits, escaurà la devolució de la beca concedida.

 

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting: consultes sobre beques

Beques

Curs 2023-2024

El Ministeri d'Educació convoca anualment diverses modalitats de beques destinades als estudiants universitaris.

Text de la convocatòria:

Resolució de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2023-2024 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 Per ser beneficiari caldrà:

 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda.
 • Complir els requisits bàsics establerts en el Reial decret 1721/2007, així com els quals es fixen en la present convocatòria.
 • Estar matriculat en algun dels ensenyaments postobligatoris del sistema universitari espanyol.
 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula.

  .En el supòsit d'estudiants no comunitaris, s'aplicarà el disposat en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Entregar en la seu electronica de la unitat de beques la documentació que d'acord amb la seua situació personal serà necessària per a tramitar la seua sol·licitud (acreditar unitat familiar independent, justificar la no inclusió d'un progenitor en la unitat familiar, presentar permís de residència permanent, etc)

Ensenyaments compresos

Es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als següents ensenyaments:

 • Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional. 
 • Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol  cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats

Termini de presentació

 Fins el 17 de maig de 2023.

Àmbit

Estatal

Sol·licitud

Consulta de l'expedient de beca

Avís molt important

Es recorda al beneficiaris i beneficiàries de beca del Ministeri d’Educació per al curs, 2023-2024, que d'acord amb allò que disposa la convocatoria, s’entendrà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, les persones beneficiàries que hagen incorregut en alguna de les situacions següents:

 • Haver anul·lat la matrícula.
 • No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària ni extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. En aquest supòsit procedirà el reintegrament de tots els components de la beca amb l'excepció de la beca de matrícula.  

En aquest supòsits, escaurà la devolució de la beca concedida.

 

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting: consultes sobre beques

Beques

Curs 2022-2023

El Ministeri d'Educació convoca anualment diverses modalitats de beques destinades als estudiants universitaris.

Text de la convocatòria:

Resolució de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 Per ser beneficiari caldrà:

 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda.
 • Complir els requisits bàsics establerts en el Reial decret 1721/2007, així com els quals es fixen en la present convocatòria.
 • Estar matriculat en algun dels ensenyaments postobligatoris del sistema universitari espanyol.
 • Ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula

En el supòsit d'estudiants no comunitaris, s'aplicarà el disposat en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Ensenyaments compresos

Es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als següents ensenyaments:

 • Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional. 
 • Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol  cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats

Termini de presentació

 Des del dia 30 de març fins el 16 de maig de 2022, a les 24:00 h., hora peninsular,  tots dos inclusivament.

Àmbit

Estatal

Sol·licitud

Consulta de l'expedient de beca

Resolució beneficiaris

Publicada la resolució definitiva de beneficiaris per al curs 2022/2023.

Avís molt important

Es recorda al beneficiaris i beneficiàries de beca del Ministeri d’Educació per al present curs, 2022-2023, que d'acord amb allò que disposa la convocatoria, s’entendrà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, les persones beneficiàries que hagen incorregut en alguna de les situacions següents:

 • Haver anul·lat la matrícula abandó de fet dels estudis.
 • No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària ni extraordinària. En el supòsit d'ensenyaments de les branques de Ciències i Ensenyaments Tècnics, el percentatge mínim a superar serà del 40 per cent. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. En aquest supòsit procedirà el reintegrament de tots els components de la beca amb l'excepció de la beca de matrícula.  

En aquest supòsits, escaurà la devolució de la beca concedida.

 

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting: consultes sobre beques

Beques