Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Convocar, per al curs 2023-2024, beques per a la realització d’estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià.

Text de la convocatòria

Resolució de 7 de novembre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris, exempció de taxes, durant el curs acadèmic 2023-2024 en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià.

Requisits generals exigibles

  1. Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser personal treballador per compte propi o d’altri. Tindran la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella de la unió de fet formalitzada així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys. En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.
  2. Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
  3. Cursar estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència l’article 2, punt 1 o, si és procedent, punt 3, d’aquesta ordre, en universitats de la Comunitat Valenciana.
  4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent als dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda. A estos efectes, no podran ser beneficiaris de beca aquells estudiants als quals únicament els reste, per a l’obtenció del títol, l’acreditació d’un determinat nivell de coneixement d’un idioma estranger.
  5. Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s’establixen en esta orde.

Estudis compresos

Es podrà sol·licitar la beca per a la realització d’estudis universitaris, durant el curs acadèmic 2023/2024, en qualsevol de les ensenyances següents:

  • Ensenyances universitàries adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari.
  • Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

No s’inclouen en esta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d’estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni d’estudis conduents a l’obtenció de títols propis de les universitats.

Naturalesa i quantia de les beques

Per als alumnes matriculats en universitats públiques, la beca consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats. Aquest import serà l’establit en el decret del Consell pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris, per al curs acadèmic que indique la convocatòria

En tots els casos la beca només abastarà els crèdits matriculats per l’estudiant en primera o segona matrícula.

No formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte.

S’entendran excloses de l’import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les mencionades taxes a què tinga dret el beneficiari.

L’exempció de les taxes per serveis acadèmics universitaris abastarà únicament les assignatures o crèdits de què s’haja matriculat el sol·licitant, en primera o segona matrícula, en una única titulació i especialitat.

Termini de presentació

Fins el 17 de desembre de 2023.

Àmbit

Comunitat Valenciana

Model de Sol·licitud

Els alumnes que sol·liciten beca hauran d’omplir el següent formulari de sol·licitud.

Presentació de les sol·licituds

La tramitació i presentació de la sol·licitud serà realitzada únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, serà signada per la persona interessada utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit; es considerarà presentada amb caràcter general, obtenint el resguard de la sol·licitud que haurà de ser conservat per la persona sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la sol·licitud en el termini i forma establits.

Consulta de l'expedient de beca

 

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting consultes sobre beques

Beques