Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Centre on s'imparteix: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Web específica del grau: www.uv.es/graus/enginyeriaquimica

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 136,5

Matèries optatives: 19,5

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1401

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés 2021: 60

Preu del crèdit [curs 2021-2022]: 19,27 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Enginyer Tècnic Industrial

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Rafael Magdalena Benedicto

Coordinador/a de la titulació Estela Lladosa López

Coordinador/a de pràctiques externes Amparo Cháfer Ortega

Coordinador/a de mobilitat Marta Izquierdo Sanchis

Interès acadèmic, científic o professional:

Aquest grau proporciona una formació generalista a través de diferents matèries bàsiques i una formació específica en l’àmbit de l’enginyeria química. La importància de la indústria química en l’economia mundial justifica la demanda de professionals amb coneixements en ciència, tecnologia i economia, i amb destreses per aplicar-los en el desenvolupament i la fabricació de productes químics.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a l’exercici professional d’enginyer/a tècnic/a industrial. El treball de fi de grau permet aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació tècnica.