Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

 • Cita Prèvia

La internacionalització i la mobilitat formen part del Pla Estratègic de la Universitat de València, que declara com a objectiu “Aconseguir la internacionalització de la Universitat de València en tots els àmbits, potenciant l'intercanvi i la mobilitat i participant especialment en la construcció dels espais d'educació superior i investigació europeu internacional”. Per part seua, la Universitat Politècnica de València estableix en el seu Pla Estratègic 2020 que per a aqueix any “la UPV haurà desenvolupat un conjunt d'iniciatives a nivell conceptual que alimentaran al següent Pla Estratègic i que han de servir per a fer un salt qualitatiu a la UPV i situar-se com a Universitat de referència absoluta a Espanya en àmbits d'investigació, docència, transferència, gestió, aliances, internacionalització, relació amb l'entorn i impacte en la societat”.

Convenis de mobilitat en vigor en la UV:

 1. Università Politecnica delle Marxe-Ancona (Itàlia)
 2.  Università degli Studi di Palerm (Itàlia)
 3.  Politechnica Gdanska (Polònia)
 4.  Universidade do Porto (Portugal)

Convenis de mobilitat en vigor en la UPV:

 1.  Università degli Studi di Palerm (Itàlia)
 2.  Institute of Life Science (República Txeca)
 3.  University of Natural Resources and Life Science (Àustria)
 4.  Norwegian University of Life Science (Noruega)
 5. Institut Politecnico do Porto (Portugal)
 •   Planificació i coordinació dels programes de mobilitat

UV

Seguint el Reglament de Mobilitat de la Universitat de València (ACGUV 196/2013), cada centre nomena un coordinador o coordinadora de mobilitat, el qual és membre de l'equip deganal amb competències en matèria de relacions internacionals. En la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, la coordinadora de mobilitat és María Roser Benavent García.

Les funcions de la coordinadora del centre són:

 • Supervisar l'activitat dels coordinadors o coordinadores de la mobilitat de les titulacions adscrites al centre.
 • Afavorir la signatura de convenis de mobilitat per a les diferents titulacions del centre.
 • Verificar que el procés de matrícula dels estudiants de mobilitat es realitza adequadament.
 • Ser interlocutor/a del  centre en matèria de mobilitat acadèmica amb el servei competent en matèria de relacions internacionals i amb la resta de centres de la universitat.
 • Tramitar amb el servei competent en matèria de relacions internacionals les propostes de convenis de mobilitat amb altres institucions.
 • Substituir als coordinadors/as de la titulació de la seua centre en cas de vacant, absència o malaltia.
 • Qualsevol altra funció que s'estime convenient.

 

UPV

En el cas de la UPV, és l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canales i Ports (ETSICCP) a través de la seua Oficina de Relacions Internacionals l'encarregada de gestionar la mobilitat dels alumnes i alumnes del Màster en Enginyeria Ambiental. L'oficina depén de la Subdirecció de Relacions Internacions, el titular de les quals és Juan Bautista Marco Segura.  Les funcions d'aquesta subdirecció són:

 • Establir les directrius i estratègies d'internacionalització i intercanvi.
 • Dirigir les relacions amb les Universitats estrangeres associades.
 • Supervisar la gestió acadèmica de la mobilitat.
 •  Donar suport a l'alumnat en intercanvi.

Finalment, en els estudis del Màster en Enginyeria Ambiental, la directora Sra. Aurora Seco Torrecilla  assumeix entre les seues responsabilitats, les següents funcions:

 • Assessorar i informar  la CISCA dels assumptes de mobilitat de la titulació del màster.
 • Proposar convenis de mobilitat que permeten oferir places de mobilitat als estudiants entrants i sortints de la titulació.
 • Ser la persona interlocutora acadèmica amb les institucions d'educació superior amb les quals haja convingut de mobilitat.
 • Elaborar la proposta d'adjudicació de destinacions per als estudiants sortints, en els termes establits en les convocatòries de mobilitat corresponents.
 • Difondre els programes de mobilitat, entre els estudiants de la titulació i informar sobre els requisits que han de complir per a participar.
 • Supervisar els acords d'estudis i els acords de pràctiques de mobilitat dels dels estudiants entrants i sortints de la titulació.
 • Signar els acords d'estudis i els acords de pràctiques de mobilitat dels estudiants entrants i sortints de la titulació, així com les seues modificacions, si és necessari.
 • Tutoritzar el procés d'incorporació acadèmica dels estudiants sortints en la titulació de destinació i la dels estudiants entrants en la universitat.
 • Resoldre el reconeixement acadèmic dels estudiants sortints una vegada conclòs el període de mobilitat.
 • Informar el servei competent en matèria de relacions internacionals sobre els estudiants que incompleixen els requisits d'aprofitament.
 •  Qualsevol altra funció derivada de la normativa vigent

 

Informació facilitada als estudiants que participen en programes o accions de mobilitat.

És important destacar que des de les pàgines web dels centres responsables de la titulació (ETSE (UV); ETSICCP (UPV)), l'estudiant pot accedir a la informació referida a aquests programes, tendisc en compte que se subdivideix en els diferents programes existents:

 • PROGRAMA ERASMUS (Europa), el qual es divideix en Erasmus Estudios i Erasmus Prácticas.
 • PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOBILITAT (la resta del món).
 • PROGRAMA SICUE (Espanya).

Dins de cadascun d'aquests programes trobem la informació bàsica de cadascun d'ells (informació general, convocatòries, beques i dotació econòmica…).

A part de la informació de la web, tant la Universitat de València com la Universitat Politècnica de València duen a terme accions de difusió i promoció de la mobilitat organitzats pels diferents centres en col·laboració amb els Serveis de Relacions Internacionals. Durant aquestes jornades s'expliquen els diferents programes i es motiva als estudiants perquè participen. En aquestes sessions s'ofereix informació sobre els requisits lingüístics, requisits de la titulació per a poder participar, fases i dates per a presentar la sol·licitud per a participar i com sol·licitar la informació que està disponible en el portal de l'ESTUDIANT de la UV, dins de l'apèndix denominat Mobilitat i intercanvi (http://www.uv.es/uvweb/estudiants-UV/es/movilidad-intercambio/erasmus-estudios/informacion-general-1285852975132.html). En el cas de la UPV, la informació està disponible tant en la web de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (http://www.upv.es/entidades/OPII/indexc.html) com en la de l'Oficina de Relacions Internacionals de la ETSICCP (http://www.cam.upv.es/web/expl.aspx?id=$4$Internacional), en la qual també poden tramitar-se les sol·licituds.

Quant als estudiants entrants, la primera acció de suport i informació que es duu a terme consisteix a enviar informació detallada a la universitat d'origen perquè la transmeta als i les estudiants. Una veure incorporats a la Universitat de València i Universitat Politècnica de València, se'ls entrega material informatiu i se'ls expliquen els passos o tràmits que han de realitzar des d'aqueix moment. Totes dues universitats tenen programes que inclouen un dia de recepció i mentors i becaris per a acompanyar als estudiants nouvinguts.

Finalment, amb la finalitat de realitzar una labor acompanyament integral, també es realitzen jornades de benvinguda en la qual se'ls proporciona informació sobre la ciutat, la universitat i els seus estudis i al llarg de tot el curs es realitzen diferents accions socioculturals, des d'excursions guiades per professorat universitari fins a visites a museus, institucions, etc.