Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Sol•licitud d’expedició de títol universitari

 

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol•licitar l’expedició del corresponent títol.


La sol•licitud es pot tramitar telemàticament a través de "Seu electrònica UV", evitant així la tramitació presencial.


Per poder dur a terme el tràmit és necessari haver finalitzat els estuids i tindre l’expedient acadèmic clonclòs i tancat.


Per mitjà d'aquest procediment podrà sol•licitar-se l'expedició del Títol Universitari i del Suplement Europeu al Títol (SET):


Seu electrònica UV - Estudiants - Sol•licitud de Títol Universitari i SET


També pot sol•licitar-se l’expedició del títol en la secretaria de la Facultat.

 


Recollida del títol


El títol es recollirà per la persona interessada, a la secretaria de la Facultat (previament rebrà un missatge d’avís).


Acudirà a la secretaria amb el corresponent document identificatiu en vigor i el resguard del dipòsit del títol.


En cas de no poder retirar-ho personalmente, podrà fer-ho altra persona autoritzada expressament per a la retirada del títol universitari oficial mitjançant poder notarial, prèvia acreditació de la identitat i presentació d’una fotocòpia del document d’identitat seu i de la persona que autoritza.


Per als supòsits de residència fora de Valencia, pot sol•licitarse en secretaria la remissió del títol a la Delegació o Subdelegació del Govern o Oficina Consular/Ambaixada espanyola més pròxima al lloc de residència, previ pagament de les taxes corresponents.

 

Taxes pagaments:

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell