Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Estudis de les Dones Logo del portal

LOU - BOE nº 307, de 24 de diciembre de 2001:

Article 13.Òrgans de govern i representació de les Universitats públiques.
Els estatuts establiran les normes electorals aplicables, les quals hauran de propiciar en els òrgans col·legiats la presència equilibrada entre dones i homes.

Article 27. Òrgans de govern i representació de les Universitats privades.

1. Les normes d'organització i funcionament de les universitats privades establiran els seus òrgans de govern i representació, així com els procediments per a la seua designació i remoció, assegurant en aquests òrgans, mitjançant una participació adequada, la representació dels diferents sectors de la comunitat universitària de manera que propicie la presència equilibrada entre dones i homes.

Article 27 bis. Conferència General de Política Universitària.

1. La Conferència General de Política Universitària, sense perjudici de les funcions atribuïdes als òrgans de coordinació universitària de les Comunitats Autònomes, és l'òrgan de concertació, coordinació i cooperació de la política general universitària al que li corresponen les funcions de:

e) Coordinar l'elaboració i seguiment d'informes sobre l'aplicació del principi d'igualtat de dones i homes en la universitat.

Article 41. Foment de la investigació del desenvolupament científic i de la innovació tecnològica en la Universitat.

1. La Universitat desenvoluparà una investigació de qualitat i una gestió eficaç de la transferència del coneixement i la tecnologia, amb els objectius de contribuir a l'avanç del coneixement i del desenvolupament tecnològic, la innovació i la competitivitat de les empreses, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, el progrés econòmic i social i un desenvolupament responsable equitatiu i sostenible, així com garantir el foment i la consecució de la igualtat.

2. Es promourà que els equips d'investigació desenvolupen la seua carrera professional fomentant una presència equilibrada entre dones i homes en tots els seus àmbits.

Article 45. Beques i ajudes a l'estudi

1. En tots els casos, es prestarà especial atenció a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb dependència i discapacitat, garantint així el seu accés i permanència als estudis universitaris.

Article 46. Drets i deures dels estudiants

1. La igualtat d'oportunitats i no discriminació per raons de sexe, raça, religió o discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en l'accés a la universitat, ingrés en els centres, permanència en la universitat i exercici dels seus drets acadèmics.
2. Rebre un tracte no sexista

Article 57. Acreditació nacional

1. Reglamentàriament, s'establirà la composició de les comissions regulades en aquest apartat, la forma de determinació dels seus components, així com el seu procediment d'actuació i els terminis per a resoldre. En tot cas, haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, procurant una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives, degudament motivades.

Article 62. Concursos per a l'accés a places dels cossos docents universitaris

1. Els estatuts de cada universitat regularan la composició de les comissions de selecció de les places convocades i garantiran, en tot cas, la necessària aptitud científica i docent dels seus components. Aquesta composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, procurant una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives degudament motivades. En qualsevol cas, els membres de les comissions hauran de reunir els requisits indicats en l'article 57.2 i els seus currículums hauran de fer-se públics.