Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Estudis de les Dones Logo del portal

El títol oficial de Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat està compost per dos itineraris:

•              Itinerari 1: Recerca i anàlisi de polítiques d'igualtat.

•              Itinerari 2: Agents d'igualtat i gestió de polítiques d'igualtat.

L'itinerari 1 té perfil investigador, sent la via d'accés al Doctorat en Estudis de Gènere, mentre que l'itinerari 2 té caràcter professional. n

Estudis de Gènere, mentre que l'itinerari 2 té caràcter professional.  Però també permet l'accés al programa de doctorat d'estudis de gènere i polítiques d'igualtat.Cadascun dels dos itineraris consta d'un total de 90 crèdits europeus, dels quals 76 corresponen a assignatures i 14 a la realització del Treball Fi de Màster. L'itinerari 1 s'imparteix de forma presencial i l'itinerari 2 té format virtual.

La Universitat de València té una considerable tradició en l'àmbit d'Estudis de Gènere. S'han impartit assignatures optatives en les llicenciatures, un màster propi en Agents d'Igualtat i un programa de doctorat.

És previsible una demanda creixent d'aquests estudis per la gran demanda que hi ha hagut en els últims anys per a la formació especialitzada en estudis de les dones des d'àmbits professionals diversos com: les administracions públiques, l'àmbit educatiu, el sanitari, etc. Així com la necessitat d'una formació professional específica d'agents d'igualtat. És prova d'açò l'evolució de la demanda d'estudis del programa de doctorat interdisciplinari “Gènere, coneixement, subjectivitat i cultura”, que fins a la seua extinció i conversió posterior en Doctorat en Estudis de Gènere, ha mostrat una tendència creixent.
Aquesta demanda és clarament sostenible donades les necessitats previstes en el desenvolupament de la llei d'Igualtat entre dones i homes de la Generalitat Valenciana, de la Llei integral contra la violència de gènere, així com de la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes.

El màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat pretén donar compliment tant als mandats emanats de la legislació específica en matèria d'igualtat, com als relatius al desenvolupament de la Llei Orgànica d'Universitats.

En relació a les primeres cal destacar la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (Art. 4.7) i Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (Art. 25). Finalment, el RD 1397/2007 que desenvolupa la LOU.

S'ofereixen cinquanta places de nou ingrés per curs per les dues especialitats: investigadora (presencial) i professional (on-line). Tal com indiquen les dades de matrícula de 1r any, tant la tendència creixent de matrícula de l'itinerari de recerca, com l'estabilitat de la corresponent a l'itinerari professional, entorn de vint-i-cinc nous ingressos, avalen l'oferta de 25 places per especialitat. La demanda ha crescut exponencialment als darrers anys, cobrint-se la totalitat de places amb les sol.licituds de primera convocatòria des del curs 2019-2020.