Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Des del curs 2014-2015 aquestes ajudes s'han integrat en les ajudes a l'estudi. Podeu comprovar la convocatòria en l'apartat Ajudes a l'estudi.

08/01/2016

21/05/2015

15/04/2015

 

Ajudes extraordinàries per a situacions excepcionals i sobrevingudes per als estudiants i les estudiantes que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2013-2014.

[Bases íntegres de la convocatòria, PDF]

La Universitat de València, conscient que per diverses circumstàncies hi pot haver estudiants en situació econòmica precària, com a conseqüència d’una situació sobrevinguda, considera necessari l’establiment d’ajudes extraordinàries per a aquests supòsits, a fi de que ningú no quede exclòs de l’estudi a la universitat per raons econòmiques, dins els límits pressupostaris existents.

Situacions excepcionals

Els i les sol·licitants hauran d'al·legar una disminució dràstica dels ingressos de la unitat familiar, com a conseqüència d’una situació sobrevinguda produïda en el curs 2013-2014.

Per a l’obtenció d’aquestes ajudes es consideren situacions sobrevingudes els supòsits següents:

 • Situació legal d’atur d’algun membre computable de la unitat familiar que aportara anteriorment ingressos, que supose una disminució constatable dels ingressos de la unitat familiar.
 • Mort d’algun membre computable de la unitat familiar, que supose una disminució constatable dels ingressos de la unitat familiar.
 • Divorci o separació de dret, que supose una disminució constatable dels ingressos de la unitat familiar.
 • Malaltia greu, impossibilitadora i continuada, d’algun membre computable de la unitat familiar.
 • Famílies en les quals algun dels membres computables que aportara ingressos passe a la situació de pensionista i que supose una disminució constatable dels ingressos de la unitat familiar.
 • Sol·licitants pertanyents al col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere.
 • Famílies l’economia de les quals haja pogut quedar afectada per catàstrofes naturals.

Requisits acadèmics

 • Estar matriculat a la Universitat de València de 30 crèdits, com a mínim, en els estudis conduents a l’obtenció d’un títol de diplomat/ada, mestre/a, enginyer/era tècnic/a, llicenciat/ada, enginyer/era, grau o màster universitari oficial durant el curs acadèmic 2013-2014.
 • Haver estat matriculat en l’últim curs universitari realitzat de 30 crèdits, com a mínim.
 • Haver superat en l’últim curs universitari realitzat el 30%, com a mínim dels crèdits matriculats.
 • No estar en possessió d’un títol universitari ni complir els requisits legals per a la seua expedició.

 
Requisits econòmics (llindars de renda)

La renda familiar dels sol·licitants no ha de superar, en l’exercici econòmic en què produïsca la situació sobrevinguda, els llindars de renda següents:

 • Famílies d’1 membre: 15.839 euros
 • Famílies de 2 membres: 27.073 euros
 • Famílies de 3 membres: 36.744 euros
 • Famílies de 4 membres: 43.846 euros
 • Famílies de 5 membres: 47.778 euros
 • Famílies de 6 membres: 51.228 euros
 • Famílies de 7 membres: 54.601 euros
 • Famílies de 8 membres: 57.928 euros
 • A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.172 euros per cada nou membre computable.

 

Membres computables de la unitat familiar (a efectes d'aquestes ajudes)

 

 • Per al càlcul de la renda familiar, a l’efecte de la beca, són membres computables de la família el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, si és el cas, el sol•licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquen al domicili familiar amb data 31 de desembre de 2012 o els de major edat, quan es tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
 • En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o, si és el cas, la persona a qui es trobe unit per anàloga relació, així com els fills, si n’hi ha, que convisquen al mateix domicili.
 • En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no es considera membre computable aquell d’ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca.
 • No obstant això, té la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, les rendes i el patrimoni del qual s’inclouran dins el còmput de la renda i el patrimoni familiars.
 • En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, ha d’acreditar fefaentment que disposa de mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.

Sol·licituds i termini de presentació


Les sol·licituds s’han de presentar, emplenades degudament, mitjançant el formulari disponible en ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València [http://entreu.uv.es].

El termini de presentació de la sol·licitud estarà obert  fins al 30 de juny de 2014.
 

Documentació


A través del formulari electrònic de sol·licitud, cal d’aportar la documentació següent:

 • Document d’autorització per demanar els certificats que emet l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), signat per tots els membres computables de la unitat familiar majors d’edat.
 • En el cas de la no-autorització prevista en el punt anterior, o en cas de no haver realitzat la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2012, o quan la situació sobrevinguda s’haja produït en l’exercici 2013, cal aportar els documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar (certificat d’ingressos del SERVOF, entitat contractant o justificant del cobrament de pensions o prestacions, etc.).
 • Documentació que acredite la situació sobrevinguda al·legada