Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

La Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del màster és l'encarregada d'interpretar i aplicar els criteris d'admissió especificats en el Pla d'Estudis del màster. Per a això, la CCA tindrà en compte l'establert en l'article 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, la normativa de la Universitat de València i el Pla d'Estudis del màster, en particular respecte de sol·licitants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat. La CCA valorarà els mèrits de cada sol·licitant atenent als criteris exposats a continuació, podent realitzar entrevistes personals i/o totes aquelles proves que estimi convenient per valorar i prioritzar, si és necessari, les sol·licituds.

Criteri general d'admissió al màster:

Tots els sol·licitants hauran d'acreditar un domini de comprensió lectora de l'anglès equivalent al nivell B1. Aquesta acreditació es podrà fer mitjançant la presentació d'un certificat o títol expedit per algun organisme o centre reconegut o mitjançant la superació d'una prova específica organitzada per la CCA del màster, que es convocarà abans de finalitzar els períodes de matrícula establerts per la Universitat de València.

Criteris particulars d'admissió al màster:

 1. L'acreditació d'estar en possessió del títol del Màster en Professor/a de Educació Secundària de la Universitat de València, del certificat de Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP), o d'un altre títol equivalent, serà suficient per poder ser admès en l'itinerari de la didàctica específica corresponent a l'especialitat cursada en aquest títol.
 2. L'acreditació d'estar en possessió del títol de grau, o d'un altre títol equivalent, en alguna de les especialitats reconegudes en el Reial decret d'Especialitats per a professors d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (RD 1834/2008) serà suficient per poder ser admès en l'itinerari de la didàctica específica corresponent a l'especialitat cursada en aquest títol. Aquests títols de grau són, almenys, els següents: Belles arts, Biologia, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (o INEF/IVEF), Ciències de la Vida i del Medi ambient, Conservatori Superior de Música, Escola Superior de Dansa, Estadística, Farmàcia, Filologia, Física, Geografia, Història, Enginyeries (Agrícola, Industrial, etc.), Matemàtiques, Medicina, Química, Veterinària o altres equivalents.
 3. L'acreditació d'estar en possessió del títol de diplomat o graduat en Maestro en Educació Infantil, o d'un altre títol equivalent, serà suficient per poder ser admès en les especialitats de Didàctica de l'Educació Física, Didàctica de la Música, Didàctica de les Arts Visuals i Didàctica de la Llengua i la Literatura.
  Els sol·licitants que acreditin estar en possessió del títol de diplomat o graduat en Maestro, o d'un altre títol equivalent, podran ser admesos si acrediten a més haver cursat un itinerari d'especialització, relacionat amb l'especialitat del màster triada, d'entre els definits en el pla d'estudis del Grau de Maestro d'Educació Primària de la Universitat de València, o una altra formació equivalent. Els itineraris actuals relacionats amb les especialitats del màster són:
  1. Itinerari d'Arts i Humanitats. Dóna accés a les especialitats de Didàctica de les Arts Visuals i Didàctica de les Ciències Socials.
  2. Itinerari de Ciències i Matemàtiques. Dóna accés a les especialitats de Didàctica de les Ciències Experimentals i de Didàctica de les Matemàtiques.
  3. Itinerari d'Educació Musical. Dóna accés a l'especialitat de Didàctica de la Música.
  4. Itinerari d'Educació Física. Dóna accés a l'especialitat de Didàctica de l'Educació Física.
  5. Itinerari de Llengua Estrangera. Dóna accés a l'especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
 4. Els sol·licitants que acreditin estar en possessió del títol de graduat en Maestro, Ciències de l'Educació o Psicologia o del títol de Diplomat en Magisteri podran ser admesos si acrediten haver cursat prèviament a la sol·licitud d'admissió en el màster estudis equivalents a un mínim de 18 crèdits de continguts d'algun dels títols de grau esmentats en l'apartat 2 relacionats amb l'especialitat del màster triada.
 5. Els sol·licitants que acreditin estar en possessió d'un títol de llicenciat, graduat o equivalent però no puguin acollir-se als criteris particulars menciondos en els apartats 1 a 4 anteriors podran ser admesos si, a més de la titulació, acrediten posseir experiència docent d'almenys 3 anys impartint assignatures relacionades amb l'especialitat triada en centres oficials d'educació primària i/o secundària amb ensenyaments reglats.
 6. Els sol·licitants titulats en Música per un Conservatori Superior de Música o en Dansa per una Escola Superior de Dansa hauran d'acreditar posseir el Títol Superior, en qualsevol especialitat d'aquests títols.
 7. Quan els sol·licitants acreditin estar en possessió d'un títol de diplomatura, llicenciatura o grau, o d'un altre títol equivalent, i complir els requisits generals d'accés (veure la secció 2), però no puguin acollir-se als criteris particulars menciondos en els apartats 1 a 6 anteriors, la CCA del màster estudiarà de manera individualitzada les sol·licituds i valorarà la necessitat d'acreditar una experiència docent i/o una formació disciplinar prèvies a l'admissió al màster. La CCA podrà indicar a cada sol·licitant en aquesta situació els estudis mínims que hauria de cursar per poder ser admès en el màster.
 8. Quan els sol·licitants acreditin estar en possessió d'un títol universitari emès en països no pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior i haver superat el tràmit d'accés a la Universitat de València indicat en la secció 2, la CCA del màster estudiarà de manera individualitzada les sol·licituds i valorarà la necessitat d'acreditar una experiència docent i/o una formació disciplinar prèvies a l'admissió al màster. La CCA podrà indicar a cada sol·licitant en aquesta situació els estudis mínims que hauria de cursar per poder ser admès en el màster.