University of Valencia logo Logo Faculty of Physical Activity and Sport Sciences Logo del portal

Document complet de la política de qualitat i objectius

Comitè de Qualitat del Centre

(Manual de qualitat del centre, Junta de Centre 22 de novembre de 2022)

(Manual de qualitat del centre, CAT 14 de juliol de 2015)

Responsable de qualitat del centre. President                  Ferran Calabuig Moreno
President de la CAT del Grau   Pedro Pérez Soriano
President de la CCA del màster de Gestió   Ferran Calabuig Moreno
President de la CCA del màster de Investigació       Víctor Pérez Samaniego
PAS 1 Juan Carlos Estrelles Boix
Tècnica de la Unitat de Qualitat 1 Sonia Torres Hernández
Estudiant 1 Alberto Vidal Vilaplana

 

La Direcció de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport és conscient de la importància de la qualitat, de manera que la considera com un factor estratègic per aconseguir que els seus titulats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a seva titulació i que aquestes siguin reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

Aquesta Direcció dirigeix ​​els seus esforços cap a la plena consecució de la satisfacció de les necessitats i expectatives actuals i futures, de tots els implicats, tant interns com externs. Per a això es compromet a emprar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seva disposició, sempre dins l'estricte compliment dels requisits legals aplicables, tant a nivell autonòmic com estatal i europeu.

Els grups d'interès (delimitats en el nostre manual de qualitat) són la raó de tot el que fem, i hem d'aconseguir en la seva plena satisfacció mitjançant un tracte personalitzat i una atenció contínua. Per a això, la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport ha elaborat i implementat el SGIQ basat en les directrius i paràmetres establerts per la Universitat de València i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

El nostre compromís cerca:

  • LA SATISFACCIÓ D'USUARIS,
  • LA SATISFACCIÓ DEL NOSTRE PERSONAL
  • LA IMPLICACIÓ AMB LA MILLORA CONTÍNUA

Per això, el Deganat estableix les següents directrius generals per a la consecució dels objectius de qualitat i que constitueixen la nostra Política de Qualitat:

  • Proporcionar la formació contínua adequada a tot el nostre personal, segons les seves respectives activitats, i facilitar els coneixements necessaris perquè puguin desenvolupar la seva activitat.
  • Establir una sistemàtica d'actuació, i documentar-la, per assegurar la qualitat dels nostres processos.
  • Aconseguir un compromís permanent de millora contínua i proposar, i dur a terme, les accions correctives i preventives que poguessin ser necessàries.
  • Establir vies adequades d'informació i participació per a tots els grups d'interès.
  • Procurar que la Política de Qualitat sigui entesa i acceptada per tot el personal del Centre i assegurar que es troba a disposició pública.
  • Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté efectiu i que és controlat i revisat de forma periòdica.

El Centre es compromet a desenvolupar permanentment les directrius que s'acordin en matèria de qualitat i demanem a tot el personal, sense distinció de funcions, que s'identifiqui en la consecució dels objectius a través del compliment en tot moment de les directrius del SGIQ i dels requisits que siguin d'aplicació.