Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

En ella es duu a terme, entre altres funcions:

 • En relació a la informació i atenció al públic:
  • Adoptar les mesures necessàries per a assegurar una adequada atenció als usuaris,
 • En relació a la legislació i normativa:
  • Col·laboració en l'elaboració i aplicació de normes internes o directrius de funcionament sobre matèries de la seua competència.
  • Conéixer i aplicar les disposicions legals i normes relacionades amb les matèries de la seua competència.
 • En relació als expedients i tràmits:
  • Responsabilitzar-se de la custòdia, control i ús correcte de la documentació i béns assignats.
 • En relació a la gestió dels serveis que es presten pel SCSIE:
  • Gestió de les altes d'usuaris en la Plataforma Lims de la UV,
  • Facturació de serveis prestats.
  • Actualització de Preus Públics.
 • En relació a la gestió d'adquisició d'instrumental científic per al SCSIE:
  • Col·laborar en la redacció dels Plecs de condicions Tècniques.
  • Sol·licitud, tramitació i seguiment de despeses corresponents a adquisició d'infraestructura científica amb fons FEDER, coordinats amb el Servei de Contractació Administrativa de la Universitat de València.
  • Seguir i col·laborar en la coordinació del manteniment d'infraestructura científica.
 • En relació a la gestió d'assumptes generals del SCSIE:
  • Col·laboració en l'elaboració de memòries anuals.
  • Col·laboració en el manteniment de pàgina web i plataforma @LIMS.
  • Coordinació de reunions internes i manteniment reglamentació interna.
  • Altres tràmits administratius, relacionats amb el Servei.
 • En relació a la gestió dels espais assignats al SCSIE,
  • Gestió de manteniment de les instal·lacions,
  • Actualització en el catàleg d'espais
  • Seguir i col·laborar en la coordinació del manteniment de les instal·lacions del SCSIE.
 • En relació a la gestió de personal del SCSIE:
  • Gestió d'absències, cursos de formació i altres procediments relatius al personal dependent del Servei.
  • Gestió de contractes, programes, etc, coordinats amb els Serveis de Recursos Humans PAS de la Universitat de València.
 • - En relació a la gestió de despeses del SCSIE:
  • Gestió del pressupost propi,
  • Tramitació de despeses
  • Manteniment de l'inventari propi.