Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Qui pot usar la infraestructura?

Qualsevol investigador de la Universitat de València. Per accedir s'envia una sol·licitud d'ús que serà avaluada i es donarà d'alta el projecte en la màquina. Se li assignarà un codi de projecte i es crearan els usuaris que siguen necessaris. TOTS els usuaris d'un projecte comparteixen prioritat d'accés, així que no és necessari afegir molts usuaris perquè competiran entre ells abans que amb la resta d'usuaris pels recursos.

El projecte creat tindrà una validesa d'un any i podrà ser renovat. En cas de no fer-ho el projecte, els usuaris i les dades seran eliminats dels sistema.

Formulari de sol·licitud d'accés

En aquests moments i per motius de simplicitat tan sols es necessari enviar un correu electrònic a l'adreça de suport: calcul at uv dot es amb les següents dades:


Títol del projecte:

Àrea del projecte (QCM/BCV/FI/AECT/ALTRES);

QCM=Química i Ciència i Tecnologia dels Materials

BCV=Biomedicina i Cièncias de la Vida

FI=Física i Enginyeria

AECT=Astronomia, Espai i Ciències de la Terra

ALTRES=Altres àrees no mencionades

Descripció del projecte:

Denominació del grup d'investigació (nom del grup i/o departament, institut, etc):

Dades del responsable del grup

Nom:

Correu electrònic:

Telèfon (opcional):

Usuaris del projecte (1 per línia)

Nom                              Correu Electrònic         Telèfon (opcional)Tal com vaja avançant el projecte anirem millorant aquests aspectes.