Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Materials i recursos

Recursos en línia

Valencià

Anglès

Francès

Alemany

Italià

Materials de consulta

Per a la redacció de textos en valencià i anglès.

La Gramàtica zero resol de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i mira de solucionar-los amb poca terminologia lingüística. Ofereix explicacions accessibles i n'aporta exemples.


El Manual de documents i llenguatge administratius és una eina que regula i unifica l'elaboració de la documentació institucional i fixa el model de llenguatge administratiu, especialment pel que fa a l'estil i a la unificació dels criteris lingüístics i de les convencions que li són pròpies.


Els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes volen contribuir a determinar un estil homogeni i adequat en valencià als usos formals propis de la institució universitària.  


La Interuniversity Style Guide està pensada per al PDI, el PAS i els professionals de la llengua, que han de redactar documentació institucional en anglès, amb criteris generals de redacció, convencions lingüístiques relatives a l'ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes editorials.


L’objectiu del portal Gripau és facilitar la redacció de textos als estudiants que fan assignatures en valencià, una eina perquè puguen usar la llengua amb plena normalitat en tots els àmbits de la vida universitària


El Vocabulari de dret consta de gairebé 6.000 entrades, amb equivalències en castellà, i constitueix el recull més extens de terminologia jurídica en valencià aparegut fins ara. S’ha concebut com una eina útil no només per als estudiants i professors universitaris, sinó per a qualsevol professional del món del dret.


El Vocabulari de dret romà consta de 398 entrades que contenen 493 denominacions llatines amb els equivalents corresponents en valencià, castellà, francès i italià. Recull termes de les principals branques del dret romà, com són les fonts, el dret públic (institucions polítiques i religioses, dret administratiu i fiscal, i dret penal) i el dret privat (persona i família, procediment civil i dret patrimonial), i també la transmissió i la recepció d’aquest dret.


La Nomenclatura universitària català-anglès de la Universitat de València és un glossari bilingüe de termes de l'àmbit acadèmic.


La Nomenclatura de gestió universitària ofereix en anglès tots els termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats. Consensua la terminologia i proposa formes comunes per a totes les universitats.


La Guia d'ús per a un llenguatge igualitari ofereix recursos i estratègies a la comunitat universitària per tal d’utilitzar un llenguatge igualitari, no sexista, en la comunicació.


Aquesta guia recull un conjunt de criteris multilingües per redactar textos igualitaris en català, en castellà i en anglès, que permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació de les universitats de la Xarxa Vives.

Materials per a l'aprenentatge

Per a millorar l'ús de la llengua i les vostres competències plurilingües.

El Qüestionari d'Autoavaluació Lingüística us permet descobrir quines errades feu en l'ús de la llengua i esmenar-les amb enllaços directes als vídeos de Ben dit! i a la Gramàtica zero per tal que pugueu resoldre'n els dubtes. 


Ben dit! és una sèrie que us ajudarà a millorar l'ús de la llengua amb vídeos breus, de poc més d'un minut, que van directes a la qüestió (paraules, expressions, recursos...).


Món de llengües és un conjunt de vídeos del Servei de Llengües i MediaUni en què estudiants internacionals i d'orígens diversos de la Universitat ens expliquen la seua llengua i cultura.


En la Digital Academy de Forthem hi ha diferents cursos en línia de llengües (francès, italià, alemany, polonès, finès, letó, castellà...) oferits per les diferents universitats de l'aliança, oberts a la comunitat universitària i gratuïts.


Tenim paraula és un conjunt de recursos audiovisuals que té l'objectiu de donar suport tant al personal docent i investigador que ensenya i fa recerca en valencià com al personal d'administració i serveis que treballa en aquesta llengua. Està dividit en 80 capítols de consells i recomanacions lingüístiques que ajudaran a aclarir alguns dels dubtes més freqüents dels usuaris.


Fonet és un programari de pràctiques de fonètica molt útil per millorar la pronúncia i la dicció en valencià, especialment indicat per al professorat universitari.