Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Serveis que oferim

Aprenentatge de llengües

Cursos de valencià A1 i A2 per a estudiants internacionals i per a estudiants no escolaritzats en valencià.

Cursos subvencionats de valencià, castellà, anglès i altres llengües per a l’estudiantat.

Cursos específics de valencià i anglès i cursos subvencionats d'altres llengües per al PDI, PI i PTGAS.

Grups de conversa de valencià, anglès, francès, alemany i italià i tallers d'iniciació a l'alemany. 

Materials, assessorament i activitats per a l'aprenentatge autònom en els centres d’aprenentatge de llengües (CAL) en diverses llengües.

Tutories de valencià i anglès personalitzades per al PDI i PI.

Intercanvis lingüístics en qualsevol llengua a través d'un espai virtual que permet trobar persones amb qui fer-ne. 

Ajudes a cursos de llengües: incentivació de la formació en llengües i l'adquisició de competències plurilingües entre el PDI, PI i PTGAS.

Proves i acreditació lingüística

Proves oficials per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià de la CIEACOVA.

Proves de certificació de castellà del DELE.

Proves de certificació d'italià del CELI.

Proves de certificació de portuguès del CAPLE.

Ajudes a proves d'acreditació: incentivació de l'acreditació del nivell de domini de llengües entre el PDI, PI i PTGAS.

Correcció i traducció

Assessorament lingüístic en valencià i en anglès, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge d’especialitat, administratiu i de llengua general.

Correcció en valencià de textos i materials adreçats a la docència i a la divulgació científica i de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió.

Correcció en anglès de textos i materials adreçats a la docència.

Traducció al valencià de textos i materials adreçats a la docència i de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió.

Igualtat lingüística i plurilingüisme autocentrat

Premis Fernando Sapiña: incentivació de la docència en valencià i anglès premiant l'elaboració i difusió de materials docents en aquestes llengües.​

Premis Mavi Dolç i Gastaldo: incentivació de l'ús del valencià i la qualitat lingüística en les tesis doctorals.

Premis Xavier Gómez i Font: incentivació de l'ús del valencià i l'anglès i la qualitat lingüística en els treballs de final de grau i màster.

Ajudes a activitats: suport a les activitats de promoció de l'ús del valencià a la Universitat de València, dutes a terme tant per organismes propis com també per altres entitats i col·lectius.

Tallers de llengües i cultures per a incrementar les capacitats plurilingües de la comunitat universitària i promoure els valors de la diversitat cultural i lingüística.

Formació, dinamització i renovació constant del Voluntariat Lingüístic universitari.

Organització de campanyes de promoció de la matrícula en valencià i en anglès per a l'estudiantat actual i futur de la Universitat de València.

Reunions personalitzades amb el PDI, PI i PAS sobre les bones pràctiques lingüístiques i el compliment de la legislació.

Difusió i orientació sobre drets lingüístics i legislació.

Difusió i promoció de recursos i activitats que siguen útils per a l'assoliment de l'autonomia lingüística dels usuaris i per a l'extensió de l'ús social del valencià.

Coordinació d'iniciatives de foment de l'ús del valencià i dels valors del plurilingüisme amb les altres universitats i institucions públiques valencianes i de l'àmbit lingüístic.

Recursos lingüístics

Elaboració i difusió de recursos informàtics, bibliogràfics, audiovisuals i de qualsevol altre tipus per a l'aprenentatge de llengües i la promoció dels valors de la igualtat lingüística i del plurilingüisme.

Acolliment lingüístic

Tastallengües: esdeveniment de benvinguda i d'acolliment lingüístic a l'estudiantat internacional que fomenta el plurilingüisme i l’intercanvi amb els estudiants locals. 

Valencian Workshops: tallers d'acolliment lingüístic i cultural que faciliten la integració plena de l'estudiantat internacional.