Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Legislació

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià. (CG 26-VI-2012. Modificat CG 22-XII-2016)

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 166/2020

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs 2021-2022. (CG 3-XI-2020)

ACGUV 156/2018

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la Universitat de València. (CG 12-VII-2018)

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 45/2013

Reglament de règim intern de la Comissió Assessora de Llengües L2. (CG 28-III-2013)

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries. (CG 22-XII-2009)

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 27-V-2003)

+ info

Modificat CG 19-XII-2003. Correcció d'errades CG 27-I-2004. Modificat CG 26-IV-2005. Modificat CG 6-III-2007. Modificat CG 19-VI-2007. Modificat CG 23-XII-2008. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 6-V-2009. Modificat CG 1-XII-2009. Modificat CG 9-VI-2010. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 29-IV-2013. Modificat CG 24-VI-2014. Modificat CG 3-III-2015. Modificat CG 18-XII-2015. Modificat CG 26-IV-2017. Modificat CG 24-IV-2018. Modificat CG 2-IV-2019)

-info