University of Valencia logo Logo Languages Service Logo del portal

Legislation

Reference Rules File(s)
ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià (Plan to increase the use of Catalan in teaching). (CG 26-VI-2012. Amended CG 22-XII-2016)

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València (Regulations on language use). (CG 30-IX-2014. Modified CG 8-VI-2023)

ACGUV 234/2022

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments de grau i màster per al curs 2023-2024.

ACGUV 267/2021

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i màster per al curs 2022-2023. (CG 9-XI-2021).

ACGUV 156/2018

Language tests equivalence table. (CG 10-VII-2018. Modified 23-VII-2021. Modified CG 8-VI-2023).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

DCV 128/2004

Decree 128/2004, of 30 July, of the Consell de la Generalitat (DOGV 2004/8213), amended by Decree 45/2013, of 28 March, of the Consell (DOGV 2013/6994) for the approval of the Statutes of the University of Valencia)

ACGUV 242/2009

Normativa sobre reconeixement de competències en la llengua pròpia de la Universitat de València en les titulacions universitàries (Regulations for the acknowledgment of Catalan skills in some university degrees). (CG 22-XII-2009)

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València (Regulations for teaching and research staff recruitment). (CG 27-V-2003)

+ info

Amended CG 19-XII-2003. Corrections CG 27-I-2004. Amended CG 26-IV-2005. Amended CG 6-III-2007. Amended CG 19-VI-2007. Amended CG 23-XII-2008. Amended CG 17-II-2009. Amended CG 6-V-2009. Amended CG 1-XII-2009. Amended CG 9-VI-2010. Amended CG 19-IV-2011. Amended CG 29-IV-2013. Amended CG 24-VI-2014. Amended CG 3-III-2015. Amended CG 18-XII-2015. Amended CG 26-IV-2017. Amended CG 24-IV-2018. Amended CG 2-IV-2019. Amended CG 29-IV-2022. Amended CG 7-III-2023.

-info
ACGUV 6/2022

Reglament de règim intern de la Comissió de Política Lingüística. (CG 1-II-2022).