Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Sexennis AVAP – Personal Investigador

Requisits de les persones sol·licitants: Estar contractat i en actiu a la Universitat de València en alguna de les següents categories a data de 31/12/17:

a) Personal investigador doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València

b) Personal Investigador Doctor del subprograma “Ramón y Cajal”.

c) Personal Investigador Doctor del subprograma “Juan de la Cierva”

d) Personal investigador Doctor d’altres programes d’excel·lència con ara els beneficiaris a títol individual de projectes finançats per l’European Research Council (ERC) o de les “MSCA individual Fellowships” de la Comissió Europea.

Termini: des del 28 de desembre de 2017 fins al 31 de gener de 2018

Sol·licituds: es presentaran únicament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l'estat de tramitació de la sol·licitud.

Accés directe a la sol.licitud:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PDI_SAV17