Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Inclusió en el Tercer Bloc de la Borsa de Treball

Fins al 19 de maig de 2023, en aplicació de la Disposició Transitòria Tretzena de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, les persones que no hagen aprovat cap dels exercicis del procediment selectiu podran sol·licitar la seua inscripció en la borsa de treball, dins del termini de 20 dies naturals des de la publicació en el Tauler de la Universitat de València.

En tot cas, serà requisit haver aprovat algun exercici de les proves selectives de l’últim procés selectiu anterior o de l’immediatament anterior i només es tindrà en compte els serveis prestats en la UVEG en la mateixa escala o categoria professional, valorat per mesos, mínim un mes, fins a un màxim de 9 anys.

El procediment s'ha de realitzar necessàriament per registre electrònic dirigit a pasborsa, indicant la convocatòria i l'any en què es va aprovar un exercici de l'última convocatòria anterior o immediatament anterior, i sol·licitant la inclusió en una borsa en concret (grup, subgrup i escala/categoria).

Borses de treball susceptibles d'inclusió excepcional:

CODI ESCALA DATA INICI DATA FI
C2 AUXILIAR OFICIS HIVERNACLE 21-10-2022 09-11-2022
C1 OFICIAL OFICIS FRESADOR TORNA I SOLDADURA 20-10-2022 08-11-2022
C2 AUX OFICIOS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 23-09-2022 12-10-2022
A2-FB02 ETM ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC 02-06-2022 21-06-2022
C2 CONDUCTOR 10-06-2022 29-06-2022