Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Inclusió en el Quart Bloc de la Borsa de Treball

D’acord amb la Disposició Addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, les persones candidates que no hagen superat els processos selectius extraordinaris contemplats en l’esmentada Llei i que obtinguen la puntuació mínima establerta en la convocatòria, s’afegiran al final de la borsa de treball de l’escala corresponent, d’acord amb la puntuació obtinguda, sempre que no figuraren ja en la mateixa amb una millor posició.

S’ampliarà informació més endavant.