Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

SEXENNIS CNEAI - PDI FUNCIONARI

 

Termini: des del 15 de gener fins al 31 de gener de 2020.

Convalidacions: D’acord amb la Resolución de 10 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Estado Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar a la CNEAI la convalidació de les avaluacions positives d'aquells trams d'activitat investigadora que se'ls hagueren reconegut abans d'haver accedit a la funció pública, quan l'esmentat reconeixement s'hagués produït seguint un procediment d'avaluació en què haja intervingut la pròpia CNEAI, conforme a les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari i disposicions de desenvolupament. Els formularis per sol·licitar la convalidació estan disponibles a www.educacion.gob.es/cneai . El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà el mateix que el de la convocatòria general, i els efectes econòmics, d'1 de gener de l'any següent al de la sol·licitud.

 

SEXENNIS CNEAI - PDI CONTRACTAT DOCTOR (permanent i interí) I COL·LABORADOR

Termini: des del 15 de gener fins al 31 de gener de 2020

 

SEXENNIS AVAP - PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR INDEFINIT

Requisits de les persones sol.licitants: Estar, en data 31/12/2019, contractat i en actiu a la Universitat de València en alguna de les següents categories:

a) Professorat Ajudant Doctor

c) Personal Investigador Doctor indefinit

Termini: des del 15 de gener fins al 31 de gener de 2020

Sol·licituds: es presentaran únicament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l'estat de tramitació de la sol·licitud.

Accés directe a la sol.licitud: (accessible a partir del 15 de gener de 2020)

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PDI_SAV19