Normativa reguladora
 • Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació del desenvolupament del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.
 • DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.
 • Decret 93/2017, de 14 de juliol, pel qual es modifica el Decret 186/2014.
 • ACGUV 327/2017, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional.
 

Per resolució de data 10 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, s'inicia el procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per al personal laboral temporal i funcionari interí, per als anys 2017, 2018 i 2019 .

 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 10 de juny fins al 10 de juliol de 2019 , en el cas de les progressions dels anys 2017 i 2018 i fins al 31 de març de 2020, en el cas de les progressions del any 2019.
 
Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari interí i laboral temporal de la Universitat de València, que complisquen els requisits necessaris per a la progressió.
 
Sol·licitud d'enquadrament: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 

10 de maig de 2019
 

L'aplicació informàtica queda oberta de manera indefinida per a que les persones que arriben a l'antiguitat requerida i tinguen mèrit o punts, puguen efectuar l'enquadrament

 
Per resolució de data 10 de maig de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, s'estableix el procediment d’enquadrament del personal d’administració i serveis funcionari interí i de carrera i laboral temporal i fix en el sistema de carrera professional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell.
 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 10 de maig de 2019, de manera permanent.
 
Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari interí i de carrera i laboral temporal i fix de la Universitat de València, que hagen estat en actiu a partir del 22 de març de 2019 i que complisquen els requisits necessaris per a aquest enquadrament.
 
Sol·licitud d'enquadrament: Per a iniciar el procés d’enquadrament clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 

Inici del procediment d’enquadrament del PAS funcionari interí i laboral temporal en el sistema de carrera professional horitzontal. 22 de març de 2019

 
 
Des de CCOO t’informem que en la pàgina web del Servei de RR.HH. (PAS) ja es troba disponible l'aplicació per a l'enquadrament en la carrera professional del personal d’administració i serveis funcionari interí i laboral temporal, (Decret 211/2018)
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
INICI: Aquest procés estarà disponible des del dia 22 de març fins al 3 de maig de 2019.
 
LEGITIMATS PER A L'ENQUADRAMENT: el personal d’administració y serveis funcionari interí i laboral temporal de la Universitat de València, que hagen estat en actiu en algú moment des del 1 de gener de 2017 i que complisquen els requisits necessaris per a aquest enquadrament.
 
SOL·LICITUD D'ENQUADRAMENT: Per a iniciar el procés d’enquadrament clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 

Progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per a l’any 2019.

 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 23 de gener de 2019.
 
Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2019.
 
Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 
                     Versió valenciana                 Versió castellana
 
 

 
Decret 211/2018 que regula el sistema de carrera professional
 
Després de diversos anys de lluita, les coses van encaminant-se envers el punt que hem reivindicat sempre, és a dir, cap a una norma general que reculla la plenitud de drets retributius de tot el personal, sense discriminar el personal funcionari interí. A més, a més, el temps de treball com interí o laboral temporal en grups o subgrups que fins ara no han pogut valorar-se, passa a poder computar-se a tot el personal.
 
 

Inici del procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal  del PAS per a l’any 2018.

 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 25 de juliol de 2018.
 
Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2018.
 
Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU
 

 

Procediment de progressió en el sistema de carrera professional, del personal que haja superat el termini de permanencia necessari per a la progressió a un GDP superior abans del 31 de desembre de 2017.

 
Des de CCOO us recordem que des del passat 3 de maig està obert el termini durant el qual aquelles PERSONES QUE COMPLIREN ELS REQUISITS DE PROGRESSIÓ DURANT L'ANY 2017, poden sol·licitar la progressió a un GDP superior, i cal tenir en compte que:
 
 • Hauran de sol·licitar-la els interesats obligatoriament a través del procediment electronic habilitat en l'aplicació ENTREU.
 • No es fa d'ofici.
 • L'aplicació estara accessible des del dia 3 de maig al 31 de juliol de 2018, tots dos inclosos.
 • Fent valdre el mateix merit que va al·legar en el seu enquadrament inicial.
 • Els efectes economics de la progressió seran des del dia en el qual es va generar el dret a la progressió, sempre que s'haga sol·licitat expressament en el termini concedit.
 • Si se sol·licita fóra del termini establit, els efectes economics es produiran des de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Les persones que no es troben en situació d'actiu en la UVEG, por haver-se jubilat durant l'any 2017 y que hagueren hagut de progressar en aqueix any, es trobaren habilitades per accedir a l'aplicació ENTREU.
 
 
 
En l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018 s'estableix, en la seua disposició addicional vint-i-sisena, un percentatge màxim del 66% de l'import de la carrera professional per al PAS de les Universitats públiques valencianes l'any 2018.
Des de CCOO considerem que aquest percentatge és insuficient i injust i, per tant, exigim l'aplicació en 2018 del 100% de la carrera professional.
 
Tenint en compte que altres conceptes retributius com són el pagament d'acreditacions ja s'abonen des de 2017 al cent per cent i que les Universitats tenen marge pressupostari per complementar els recursos procedents del de la Generalitat, considerem que és posible incrementar el percentatge d'abonament de la carrera professionaldel PAS i així eliminar els greuges entre les diferents administracions valencianes per aquest concepte.
 
CCOO exigeix que s’elimine aquest límit màxim del 66% i es permeta que les Universitats paguen el 100% amb fons propis perquè aquestes han manifestat repetidament que disposen de recursos suficients per fer-ho.
CCOO instarà en el procés de tramitació parlamentària, fins a la seva aprovació definitiva, a suprimir l'establiment d'aquest percentatge màxim, clarament injust per al PAS de les universitats públiques valencianes. En aquest sentit, CCOO ha presentat als grups parlamentaris una esmena a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per tal d’eliminar el límit del 66% per al pagament de la carrera professional del PAS en 2018, la qual esperem veure reflectida en el text final d’aquesta Llei que han d’aprovar durant les pròximes setmanes les Corts Valencianes.
 

Carrera professional: sentencias interinos 

 
 
 

17 de gener de 2017
 

Carrera professional

 
Materials didàctics elaborats per la secció sindical, per ajudar a la comprensió de la carrera professional del PAS
 
 
Power Point
Tríptic valencià
Triptico castellano

 
2 de novembre de 2016
 

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A l'EXERCICI 2017

 
"Disposición adicional  Vint-i-sis. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
 
Amb efectes 1 de gener del 2017, s'iniciarà el procés d'implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 
El procés esmentat s'ajustarà als criteris i condicions establits en el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, i en aquest sentit els imports corresponents a cada un dels grups, i els seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.
 
S'estableix un període transitori d'implantació progressiva del sistema que tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats des de l'1 de gener de 2017. La seua aplicació es farà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, i en tot cas, amb l'informe previ favorable de les conselleries amb competències en matèria d'universitats i hisenda.
 

24 d'octubre de 2016
 

CARRERA PROFESSIONAL DEL PAS.

Comunicat conjunt de les seccions sindicals de la UVEG: CCOO ,STEPV i UGT
 
HUI PER HUI PODEM AFIRMAR QUE EL PAS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES ANEM A TINDRE CARRERA PROFESSIONAL. En la Mesa General de Negociació de la Generalitat que es va celebrar el passat 20 d'octubre, la Conselleria d'Hisenda va informar que s'autoritzarà a les Universitats per tal que en 2017 es pague el 10% del Complement de Carrera Professional, això sí, SENSE FINANÇAMENT ADDICIONAL, la qual cosa ens sembla injust i discriminatori; a més, constitueix un element clarament condicionant donat l'infrafinançament de les Universitats Públiques valencianes......
 

29 de setembre de 2016
 

CCOO informa: novetats carrera professional del PAS

 
La Generalitat adoptarà pròximament les decisions necessàries per a començar el procés d’homologació de la carrera professional del PAS de les Universitats amb la ja existent per al personal de la Generalitat.
 
CCOO exigeix que la Generalitat no es limite a autoritzar que les Universitats paguen la carrera professional dels seus propis pressupostos, sinó que ha d’aportar el finançament necessari ....
 

3 de juny de 2016
 

CCOO Informa: Reunió amb la Directora General d’Universitats

 
L'objectiu fonamental  de CCOO era reactivar els àmbits de negociació necessaris per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS i que un any després de la constitució del nou Govern valencià encara segueixen pendents com la Mesa d'Universitats, Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu, Carrera profesional del PAS...... +
 

CCOO REBUTJA LA PARALITZACIÓ UNILATERAL DE LA CARRERA PROFESSIONAL

 
CCOO, davant la  paralització unilateral, per part de la conselleria d'Hisenda i Administració Pública, de la publicació i aplicació del decret de carrera professional, manifesta el rebuig més absolut a la ruptura unilateral d'un acord. Així mateix critica la falta de respecte al personal afectat demostrada amb la utilització dels mitjans de comunicació en substitució dels seus legítims representants en els fòrums de negociació.
 
La normativa estatal i autonòmica i el mateix Acord estableixen que en cas de impossibilitat de compliment dels acords, a més de la justificació fefaent  de les causes que ho impedeixen, aquests han de ser denunciats i/o renegociats i no vulnerats de manera unilateral.
 
Considerem que els representants de l'Administració no han sigut lleials amb les organitzacions sindicals signants de l'Acord ja que fins al mateix dia 8 d'agost, data possible de l'última reunió del Consell abans del període vacacional, han manifestat la intenció de que fóra presentat el decret per a la seua aprovació pel Consell i la seua posterior publicació i aplicació.
 
Per tot això s'ha decidit convocar per part de les tres organitzacions sindicals signants de l'Acord, CCOO; UGT i CSIF mobilitzacions conjuntes, consistents en concentracions els dilluns de 10 a 11 enfront de la seu de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i els divendres de 10 a 11 enfront del Palau de la Generalitat i les seus del Consell a Alacant i a Castelló.
 
Exigim l'aprovació pel Consell i la publicació immediata del Decret de carrera professional, que va obtenir el vistiplau del Consell Jurídic Consultiu i que entre altres qüestions incloïa en el seu expedient per a la tramitació l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos quant a la disponibilitat econòmica de la seua aplicació.
 
Així mateix, fins que no es resolga mitjançant el diàleg aquesta situació i siga aprovat i publicat el Decret, iniciant la seua tramitació administrativa per a l'aplicació efectiva al personal afectat, les tres organitzacions sindicals hem acordat que no assistirem a cap convocatòria de negociació d'altres matèries

28 de gener de 2016
 

CCOO exigeix la inclusió del PAS de les Universitats en la carrera professional de la Generalitat i un millor finançament de les Universitats Públiques valencianes.

 
La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret que autoritze les Universitats a pagar dels seus propis pressupostos el primer tram (un 10%) de la carrera professional del PAS i que modifique el complement salarial del PDI.
 
CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem exigir reiteradament.
 
Ens trobem amb una simple autorització administrativa sense aportació financera de la Generalitat. No és suficient l'autorització per a pagar, cal la corresponent aportació pressupostària a les Universitats, que la Generalitat no ha fet per al 2016 i que de moment només compromet vagament per al 2017.
 
L’eufemisme que utilitza la Generalitat quan anuncia que “respecta l'autonomia en la gestió financera de les Universitats Públiques Valencianes”, no pretén més que amagar que no fa cap aportació pressupostària.
 
30 de novembre de 2015
 

Lliurament de signatures demanant la Carrera Professional del PAS

 
A les 12 hores de hui, dilluns 30 de novembre de 2015, ha hagut una concentració a la porta de l'edifici de Rectorat de la Universitat de València per tal d'exigir el cobrament de la carrera professional i fer el lliurament de més d'un miler de signatures amb aquesta reivindicació.   Llegir més
 
 
 
              
 
    
 
 
 
 
 • Escrit conjunt de CCOO, UGT i STEPV-Iv sobre la Carrera Professional del PAS per llegir al proper
 • Consell de Govern 
 
 

16 de novembre de 2015
 

Els sindicats de la UVEG sol·licitem la dotació pressupostària per a la implantació de la carrera professional al PAS de les Universitats Públiques valencianes.

 
Presentació al Registre de  la Conselleria d'Educació
clic per ampliar
Les seccions sindicals de la Universitat de València, hem presentat, avui 18 de novembre, en els diferents registres d'entrada un escrit dirigit a:
 
el Rector de la UVEG (veure adjunt),
• al President de la Generalitat,
• als diversos grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes,
• al Conseller d'Educació
• i a la Directora General d'Universitats,
en el qual denunciem l'exclusió de la Carrera Professional, als pressupostos de la Generalitat per 2016, al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats públiques valencianes.
 
Això suposa un tracte discriminatori del PAS de les Universitats Públiques respecte del personal d'altres administracions, per la qual cosa sol·licitem es consigni la dotació pressupostària necessària per fer front a aquest concepte retributiu reconegut en la La Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que desenvolupa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ambdues d'aplicació directa tant al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats Públiques Valencianes com al de l'Administració de la Generalitat, estableix un nou sistema retributiu en el qual s'afegeix l'anomenat Complement de Carrera Administrativa, destinat a retribuir la progressió aconseguida pel personal dins del sistema de carrera horitzontal establert
 
Escrit