A A A
18 de desembre de 2017
 

Prepara’t les proves de valencià nivell C1 de la JQCV

 
Cursos modalitat en línia (teleformació). Del 16 de febrer al 15 de juny de 2018.
Oberta la inscripció.
 
L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO PV, juntament amb FOREM PV, organitza cursos de valencià C1 (anterior Mitjà) per a la prova de juny de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
Cursos de valencià, modalitat en línia.
 
Ja està oberta la inscripció per als cursos de valencià C1, organitzats per CCOO PV i FOREM PV, dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a la prova de juny de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
La modalitat formativa serà en línia (teleformació). L’inici serà el 16 de febrer i finalitza el 15 de juny de 2018.
 
El curs pretén aprofundir en tots els continguts necessaris segons les exigències de la nova prova per al nivell C1. La metodologia utilitzada està adaptada als nous models de la prova:
  • Comprensió, expressió i interacció escrites.
  • Estructures lingüístiques.
  • Comprensió, expressió i interaccions orals.
El preu del curs per a les persones afiliades a CCOO PV és de 45 euros. Per a les persones no afiliades és de 95 euros.
 
Per accedir a la inscripció, entra a la web de FOREM PV.
 
 
Continguts.
 
1. Normativa Ortogràfica |  Alfabet i grafies vocàliques. Separació de frases i paraules. La síl•laba, el diftong i el hiat. Accentuació gràfica. Accent diacrític. Dièresi. L’apòstrof, la contracció i el guionet. Les oclusives. La bilabial b i la labiodental v. Les nasals. Les palatals. Les alveolars. Les laterals. Les ròtiques. La grafia h. Abreviacions, sigles i acrònims. Les majúscules i minúscules. La puntuació.
 
2. Morfologia i sintaxi | El substantiu i l’adjectiu: gènere i nombre. Els articles definits. Els possessius. Els díctics. Els numerals. Els quantitatius. Els indefinits. Les preposicions. Els relatius, els interrogatius i els exclamatius. Les conjuncions. Els adverbis. Els pronoms personals: tònics i febles. Els verbs. 
 
3. Lèxic i semàntica | El vocabulari formal general. Expressions idiomàtiques i enunciats fraseològics d’ús freqüent: frases fetes, locucions i refranys. Precisió lèxica. Interferències lèxiques. Distinció entre barbarismes, neologismes i vulgarismes. Paraules patrimonials i cultismes. Polisèmia. Sinonímia i geosinònims. Falsos sinònims. Creació lèxica: derivació, composició i metaforització. Reculls lèxics (diccionaris, vocabularis, nomenclàtors, índexs temàtics). Reformulacions i nominalitzacions (en discurs acadèmic i periodístic). Mecanismes lèxics de cohesió textual: de referència i de sentit. Denotació i connotació. Usos lèxics figurats: comparació, metàfora, metonímia, sinècdoque... Onomatopeies. Registres i varietats lingüístiques: històrica, geogràfica, social i funcional. 
 
 4. Elocució i fonologia