A A A
 

CCOO recolza la convocatòria de Marxa per la Ciència

 

LA MANIFESTACIÓ TINDRÀ LLOC DISSABTE QUE VE 19 D'OCTUBRE A les 12 HORES
 
Aquesta convocatòria, recolzada i donada suport per CCOO, sorgeix de la necessitat d'actuar davant la greu situació de reculada existent en la ciència espanyola i pretenen aconseguir que el debat sobre la ciència i la tecnologia adquireixi un paper central davant les pròximes eleccions generals.
 
 
 

15 d'octubre de 2019
 

El comitè d’empresa de la universitat de valència exigeix la signatura immediata del conveni col·lectiu de personal laboral d’universitats públiques o anuncia mobilitzacions

 

A la darrera reunió de l’òrgan es va decidir per unanimitat exigir al govern de la generalitat valenciana la signatura immediata del conveni preacordat el 24 d’abril, així com posar en marxa accions per manifestar el nostre malestar per aquesta injustificable i inadmissible dilació.
 
 

 
 
 
Nombroses ciutats i pobles acolliran diversos actes el pròxim 27 de setembre en suport a la Vaga Mundial pel Clima, que es produeix en el marc de les mobilitzacions pel clima, a nivell global, i de la setmana d'acció del 20 al 27 de setembre convocada per Fridays for Future.
 
En Espanya convoquen les Plataformes Joventut pel Clima, 2020 Rebel·lió pel Clima, Aliança per l'Emergència Climàtica i Aliança pel Clima, de la qual forma part CCOO.
 
La crisi climàtica, conseqüència directa del model de producció extractivista, basada principalment en l'ús de combustibles fòssils i del consum globalitzat actual, posa en risc la supervivència humana i la d'un gran nombre d'altres espècies i ecosistemes, afectant especialment les poblacions més empobrides i vulnerables.
 
 
 

 
11 de setembre de 2019
 
 
El sindicat crida a la participació activa en les mobilitzacions convocades des del moviment feminista a tot l’Estat, per tal de manifestar un compromís social ferm de repulsa contra tot tipus de violència cap a les dones.
 
Convocatòria a València, 20.00 hores, plaça de la Mare de Déu
 
Exigim:
 • El compliment de la Llei de violència de gènere.
 • L’activació de la Comissió de Seguiment del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
 • L’actualització i la ratificació d’eines internacionals, com ara el Conveni 190 i Recomanació 206, per a l’eliminació de la violència i l’assetjament en l’àmbit laboral.
 • Optimitzar la coordinació institucional i policial entre administracions (fiscalia, advocacia, professionals sanitaris i socials.
 • Millorar la formació especialitzada del personal professional implicat.
 
Denunciem els factors que incrementen els risc de violència masclista:
 • L’absència de polítiques educatives igualitàries.
 • La desprotecció social i l’atur que pateixen en major manera les dones.
 • La feminització de la pobresa.
 • La insuficiència de recursos públics per a la prevenció, la protecció i l’atenció a les dones víctimes de violència masclista.Els errors en la cadena de protecció de les víctimes, la descoordinació.
 
En el seu àmbit, CCOO continuarà reforçant el paper de l'acció sindical per a:
 
ACTUAR contra la violència i la discriminació sexista en les empreses i en la societat, mitjançant formació i sensibilització, per a avançar cap a la igualtat real i efectiva.
 
GARANTIR en l'àmbit de la negociació col·lectiva, la di­fusió i possible millora de drets laborals, socials i econòmics establits en la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 
COL·LABORAR i actuar de manera conjunta amb les administracions públiques, associacions feministes i organitzacions competents, per a la prevenció i l’eradicació de la violència contra les dones.
 

Mesa Negociadora 17 de juliol de 2019

 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Revisió component compensatori del complement específic, en aplicació de l’article 3.2 del RD Llei 24/2018. Document acord
 3. Torn obert de paraules.
 

Mesa Negociadora del 18 de juny de 2019

 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, de l’Acord per a l’aplicació del decret 42/2019, de 22 de marc, del consell, en matèria de permisos i llicències.
 3. Aprovació, si escau, de l’Acord de barems per a la provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València
 4. Situació de les places del Pla d’estabilització de professorat associat.
 5. Torn obert de paraules.
 

10 de juny de 2019
 

Inici del procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal, per als anys 2017, 2018 i 2019.

Aquest procés estarà disponible des del dia 10 de juny fins al 10 de juliol de 2019 , en el cas de les progressions dels anys 2017 i 2018 i fins al 31 de març de 2020, en el cas de les progressions del any 2019.
Legitimats per a l'enquadrament: el personal d’administració y serveis funcionari interí i laboral temporal de la Universitat de València, que complisquen els requisits necessaris per a la progressió.
 
 

 
4 de maig de 2019
 

Creació del Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats publiques

 
 
El Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats publiques de la Comunitat Valenciana serà un òrgan de participació, diàleg i col·laboració, en el si de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al debat, estudi, valoració i anàlisi de les matèries previstes en aquest acord.
 
Les funcions del fòrum, sense perjudici de les que corresponguen als òrgans de negociació i participació previstos en el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, la resta de legislació aplicable en materia de funció pública i la respectiva normativa laboral d’aplicació, serán les següents:
 
a)   Estudi, debat, valoració i anàlisi de les condicions de treball comunes als empleats i empleades públics en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
b)   Elaboració de propostes, criteris i recomanacions, si escau, sobre les condicions de treball comunes de l’esmentat personal, sense perjudici de la posterior negociació i aprovació en els seus respectius àmbits pels òrgans de negociació competents.
c)    Recollida d’informació i anàlisi dels problemes que afecten a aquest personal en les matèries relacionades, entre altres, amb el foment de l’ocupació pública, conciliació de la vida familiar i laboral, i mobilitat interadministrativa.
d) Seguiment i avaluació dels acords adoptats i aprovació anual de la memòria d’actuacions.
 

 

1 de maig, "Que no et mengen. Organitza’t"

 
Aquest Primer de Maig, Día de la Classe Treballadora, CCOO crida a la seua afiliació i a la ciutadania valenciana a reivindicar junts treball decent, salut laboral i igualtat. Perquè nadar contra corrent es fa molt difícil si no t'organitzes i lluites amb altres persones que estan vivint situacions de precarietat, desigualtat i pobresa.
 
TREBALL DECENT
Exigim l'augment dels salaris, tal com es va comprometre la patronal. Necessitem un model nou de relacions laborals més democràtic, que retorne la negociació col·lectiva a un paper central; així com un desenvolupament econòmic més sostenible, que tinga en compte els canvis tecnològics i una transició justa. Urgeix acabar amb la precarietat i derogar la reforma laboral.
 
SALUT LABORAL
Denunciem la situació d'emergència provocada per la sinistralitat i la mortalitat, conseqüència de treballs no segurs i de deficiències en la prevenció de riscos en les empreses. Al País Valencià, 62 persones van perdre la vida durant 2018 per desenvolupar un treball insegur i va haver-hi 48.161 accidents amb baixa mèdica.
 
IGUALTAT
Reclamem un món sense discriminacions ni violències. Cal combatre totes les bretxes de gènere, des de la salarial fins a la de pensions. S’ha de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés, la permanència i la promoció en l'ocupació. Plans d'igualtat, negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere, protocols i mesures contra els diferents tipus d'assetjament, reforç de la Inspecció de Treball, així com polítiques públiques que fomenten la corresponsabilitat.Sota el lema ‘Que no et mengen. Organitza’t’, recorreran els centres de diferents localitats del País Valencià. Una oportunitat per exigir junts i juntes treball decent, salut laboral i igualtat, a més de denunciar les situacions de precarietat, desigualtat i pobresa.
 
 

Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019

La nova regulació del permís per naixement, incorporat per l'article 3 del Reial decret llei 6/2019, d'l de marc, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la feina i l'ocupació, que modifica l'Estatut Basic de l'Empleat Públic
 
 

Estatut Personal Investigador en Formació

 
Reial Decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador pre doctoral en formació, després d'un dilatat procés de reivindicació i negociació per part del nostre sindicat i del col·lectiu afectat. La seua aprovació constitueix un important pas en la mesura que regula i aporta seguretat jurídica sobre aspectes importants de la contractació pre doctoral, però no pot ser l'últim pas: alguns dels aspectes ja acordats pel Govern al final no apareixen en el text (sou mínim transitori de 16.422 anuals i indemnització fi de contracte) i altres reivindicats fortament pel col·lectiu investigador ni tan sols s'han tingut en consideració (per exemple, les actualitzacions salarials anuals i l'indemnització a la fi del contracte).
 
 

NOVA JORNADA FEMINISTA HISTÒRICA!
 
 
El seguiment de la convocatòria de vaga de 24 hores en l'ensenyament, liderada per la Federació d'Ensenyament de CCOO en tots els territoris,ha evidenciat la bretxa de gènere entre treballadores i treballadors de l'àmbit educatiu, un sector feminitzat clau per a acabar amb la desigualtat, discriminació i violència que pateixen les dones dins i fora del mercat laboral.
 
Des de la FE CCOOPV volem felicitar a tota la comunitat educativa que ha aturat la educació valenciana en una nova jornada històrica de lluita per la igualtat.
 
Gràcies a totes les persones que heu secundat la vaga, que heu participat en les concentracions, els piquets i les manifestacions multitudinàries, i a les que heu fet activitats a les aules i als centres per la igualtat. Hem demostrat que l’educació és un sector clau en la lluita feminista.
 
Els carrers de les ciutats valencianes s'han omplert de nou de dignitat i lluita per la igualtat real entre homes i dones.
Tots els dies són 8 de març!
 
 • Combatem la desigualtat i la discriminació. Volem una educació laica, inclusiva i igualitària; la dignificació laboral de tasques i sectors; igualtat de reconeixement i paritat en la representació i polítiques de coresponsabilitat i conciliació.
 • Combatem la precarietat. Volem polítiques d'ocupació amb perspectiva de gènere (accés, atur, contractació, promoció); acabar amb la segregació ocupacional i laboral; una renda mínima garantida; igualtat retributiva i sistemes de protecció social igualitaris.
 • Combatem les violències contra les dones. És imperatiu acabar amb totes les manifestacions de la violència contra les dones, encara massa inserides en la societat, que suposen el major atac als drets humans i l'expressió més brutal de les situacions de discriminació.
I de manera especial, en aquest moment, combatem el rearmament misogin d'una ultradreta que qüestiona els drets de les dones, les polítiques de lluita contra la violència de gènere i els avanços en igualtat, amb greu risc d'involució.
 
Igualtat, camí sense retorn
 
 
 

23 de gener de 2019
 
Progressió en el sistema de carrera professional horitzontal per a l’any 2019.
 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 23 de gener de 2019.
 
Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2019.
 
Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU.
 
Consultes: cph@uv.es
 
 

 29 de novembre de 2018
 
Anteproyecto de ley de la Función Pública
 
En la Mesa General de funció pública celebrada el 28 de novembre s'ha donat per finalitzada la negociació del text de l'avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana.
 
Després de múltiples reunions i amb una demora lamentable produïda per la resistència a la negociació àgil de la major part d'organitzacions sindicals, hui s'ha donat per conclosa mancant que es puguen valorar algunes qüestions per a la seua valoració en el tràmit parlamentari.
 
21 de novembre de 2018
 L'educació que volem
 
L'educació que volem és fruit del treball realitzat per la secció Federal de Política Educativa durant el primer semestre del present any. En aquest document estan representades totes les organitzacions territorials i de nacionalitat que componen la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOO).
 
El text inclou les aportacions realitzades per docents de l'ensenyament obligatori i la universitat. És un document compartit, d'idees, que la nostra organització sindical considera necessari i oportú en el moment actual. Un document que marca amb especial interés aquells elements en els quals es referencia el model educatiu de CCOO, i que per a la nostra organització són irrenunciables a curt, mitjà i llarg termini
 
 
 

 29 de setembre de 2018
 La FE CCOO PV insta a les Universitats i Conselleria a millorar la proposta de conveni col·lectiu del personal laboral
 
El conveni no ha de ser un recull de drets que ja estan regulats en diferents normes
 
El dia 27 de setembre es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Universitats Públiques Valencianes, en la qual  va quedar de manifest   que les diferències entre Sindicats i Administracions són molt grans i no es va produir pràcticament cap acostament. Fins i tot les Administracions varen marcar i subratllar algunes línies roges, negant-se a acceptar qualsevol millora en permisos, llicències,  etc. que superen els de la Generalitat. Això sí, la Conselleria va deixar una certa porta oberta a millores en la proposta retributiva, però de forma molt vaga i sense concretar cap oferta.
 
27 de març de 2018
 Acord de la Mesa Negociadora de la Universitat De València de 26 de març de 2018 sobre millora de condicions laborals del Professorat Associat.
 

12 de març de 2018
 CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic
 
Després de la signatura per part de CCOO de el “II Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball”, des de CCOO demanem a la Universitat de València l'inici immediat amb els representants del personal de la nostra universitat, de la negociació de totes aquelles matèries que afecten a condicions de treball com:
 
 • Jornada Laboral
 • Complement d'Incapacitat Temporal
 • Actualització de l'oferta d'ocupació pública
 • Augment del complement de destinació pendent de l'acord de condicions de treball 2008 -2011
 
Para CCOO, l'acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi.
més informació:
 

2 de març de 2018
 La FE CCOO PV exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat associat
 
Exigim a la Conselleria d’Educació que agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.
 
La situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries.
 
 

25 de gener de 2018
 Per la  millora de les condicions laborals del professorat associat
 
CCOO denúncia una vegada més en el fet que la situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes..
 

 
 
 
 
 
Calendari Laboral 2019
 
 
 
 
Permisos i llicéncies
 
 
 
Taules salarials
 
 
Exposició
 
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
PorExperiencia
 
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
 
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades