A A A

Llei 2/2004, de 28 de maig, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball . [DOGV núm. 4.765, d’1 de juny]  

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y modificaciones.  

Real Decreto 39/1997. Reglamento de servicios de prevención  

Real Decreto 485/1997. Señalizaciónde seguridad y salud en el trabajo.  

Real Decreto 486/1997. Lugares de trabajo. Actualizado a 13 de noviembre de 2004.  

Real Decreto 1215/1997. Equipos de trabajo. Actualizado a 13 de noviembre de 2004.  

Real Decreto 773/1997. Equipos de protección individual.  

Real Decreto 487/1997. Manual de manipulación de cargas.  

Real Decreto 487/1997. Pantallas de visualización.  

Real Decreto 664/1997. Riesgos exposición a agentes biológicos.  

Real Decreto 665/1997. Proteccion contra agentes cancerigenos  

Real Decreto 374/2001. Protección de la salud y seguridad contra los riesgos de los agentes quimicos.  

Real Decreto 614/2001. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo electrico  

Real Decreto 786/2001. Reglamento de Seguridad contra incendios.  

 
 
 

Manuales CCOO


El empleo y la salud laboral.  

La salud laboral docente en la enseñanza pública  
 
 
 
 
 
 
  
Com afecta la Reforma Laboral a la salut dels treballadors i treballadores? S'està allargant jornada i incrementant ritmes de treball a costa de la nostra salut? Estan augmentat les desigualtats socials en salut laboral? Vam aconseguir parar els intents de les empreses que volen exposar a les treballadores embarassades a risc químic? Totes les respostes en l'últim nombre de la revista porExperiencia. 
 
 
 
     
Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud de CC.OO
 

 

Quimics a la llar