Càtedra Bretxa Digital de GènereUniversitat de València Logo del portal

Observatori d'Igualtat de la UV

L'Observatori d'Igualtat de la Universitat de València és una eina clau per a visibilitzar les desigualtats entre dones i homes en l'àmbit universitari a partir de l'elaboració d'estudis i informes.
Forma part de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València, creada per acord del Consell de Govern d'octubre de 2007, que té per objectiu principal fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. Entre les seves principals funcions està la d'elaborar i desenvolupar els programes necessaris per a impulsar les polítiques d'igualtat en la Universitat i coordinar les accions específiques que, en aquest sentit, puguen posar en marxa els diferents òrgans, centres i serveis.

Des de l'Observatori UV, es compta amb una àmplia trajectòria en el mesurament de les bretxes de gènere existents dins de la Universitat. Es ve impulsant la construcció d'indicadors sensibles al gènere, que obliguen a desagregar tota la informació estadística amb la qual compta la universitat en funció de la variable sexe, de manera que puguem mesurar les desigualtats entre dones i homes.
Així, s'actualitza periòdicament un Diagnòstic de la situació dels tres col·lectius que componen la comunitat universitària des de la perspectiva de gènere: Personal d'Administració i Serveis, i Personal Docent Investigador, i Estudiantat.

Aquest treball té com a finalitat denunciar tant la segregació vertical com horitzontal que sofreixen les dones en una institució aparentment lliure de desigualtats, com és la universitària. Les dades reflecteixen les dificultats d'ascens en la carrera professional, tant de les dones PAS com les PDI (segregació vertical). Així mateix, l'accés de les dones a les àrees de coneixement de major prestigi social, com són les àrees cientificotècniques, també està molt esbiaixat (segregació horitzontal, en aquest cas de les professores). També en el col·lectiu d'estudiants s'observa que l'elecció de carrera i les trajectòries acadèmiques estan condicionades en funció de la variable sexe.
Poden consultar-se els indicadors, estudis i anàlisis realitzades des del web de l'Observatori.

Novetats