Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

CONDICIONS LEGALS PER A LA PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA DEL CURS ACADÈMIC 2023-2024 EN LA COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

1.- INFORMACIÓ GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA COLLA

La Colla de dolçaines i percussió de la Universitat de València, dirigida per Juan Ramon Martí, naix el 2016 amb l’objectiu de ser una agrupació estable, representativa i innovadora en el camp de la música tradicional, sempre des d’un vessant formatiu. Està formada per joves estudiants de la Universitat de València que volen millorar la seua formació en  interpretació de música tradicional valenciana. 

Les seues activitats es realitzen amb el suport de l’Àrea d’Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat de València.

1.2. INFORMACIÓ DEL TITULAR I GESTORS DEL SERVEI

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’informa que l’entitat titular del servei és la Universitat de València i que la Fundació General de la Universitat de Valencià (FGUV) realitzarà gestions economicoadministratives per al desenvolupament de l’activitat. A continuació s’amplia aquesta informació:

 • L’ACTIVITAT

Grup de la Colla de Dolçaines i Percussió de la Universitat de València (d’ara endavant la Colla de Dolçaines de la UV) per al curs acadèmic 2023/24.

 • TITULAR DE L’ACTIVITAT

La UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL (d’ara endavant, la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) és la institució titular de la Colla de Dolçaines UV.

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF Q4618001D

Telèfon: 963531071

Fax: 963531077

 • TITULAR DE LA PÀGINA WEB I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d’ara endavant, FGUV) és la entitat titular de la pàgina web https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-general.html , en què s’allotja el servei de preinscripció i inscripció de la Colla de Dolçaines de la UV) i és l’ encarregada de gestionar-les a  través de l’Àrea d’Activitats Musicals.

 • NIF: G-46980207
 • Domicili social: carrer Amadeu de Savoia núm. 4 (46010), València
 • Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana 79 (V)
 • Correu electrònic: fguv@uv.es


Informació de contacte:


Àrea d’Activitats Musicals

Fundació General de la Universitat de València (FGUV)

C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

46010 València

Tel. 96 398 31 96

Fax. 96 353 10 77

www.uv.es/aam

correu electrònic: pam@uv.es

2.- FORMACIÓ DE LA COLLA DE DOLÇAINES DE LA UV

2.1 OBJECTIUS

L’estudi, foment i divulgació de la cultura i música tradicional valenciana.

2.2. METODOLOGIA

Està prevista la realització d’una sessió setmanal de dues hores de treball en grup (Colla), i una sessió d’una hora de tècnica (Iniciació).

2.3 NOMBRE D’ALUMNAT

El nombre d’alumnat previst té la distribució següent:

Grup d’iniciació: màxim 6

Grup Colla: màxim 25 (20 dolçaines i 5 percussió)

2.4 REQUISITS PER ALS CANDIDATS/LES CANDIDATES:

Només poden format part de la colla els/les candidats/les candidates que complisquen les condicions següents:

 • Ser estudiant de grau o postgrau de la Universitat de València.
 • Edat màxima: 28 anys.
 • Per al nivell d'iniciació: coneixements bàsics de lectura musical.
 • Per a la Colla de dolçaines: coneixements previs d’interpretació amb dolçaina i/o percussió tradicional.

2.5 SERVEIS OFERTS:

 • Reconeixement acadèmic per als estudiants de la Universitat de València (2 crèdits ECTS) per l’assistència amb regularitat a un mínim del 80% de les activitats de la Colla de Dolçaines de la UV del curs acadèmic 2023-2024 complet (1r i 2n quadrimestre).
 • Formació pedagògica i musical.

3.- PROCÈS D’INSCRIPCIO DE LA COLLA DE DOLÇAINES UV

3.1. FASES D’INSCRIPCIÓ:

La inscripció en la Colla de Dolçaines de la UV té caràcter anual i, coincidint amb el curs acadèmic i el període d’inscripció estarà obert durant el curs fins que s’ocupen totes les places. Aleshores, en cas que hi hagen places disponibles, es podran rebre sol·licituds de preinscripció  durant tot el curs acadèmic i es realitzaran proves de nivell puntuals.

Calendari d'inscripció

3.2 PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ DE LA COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

3.2.1 Preinscripció dels nous candidats i noves candidates:

Per a formar part de la Colla de Dolçaines de la UV,  els nous candidats i noves candidates hauran de fer la preinscripció emplenant el següent formulari:

Formulari de preinscripció per a nous candidats/candidates

A partir de la recepció del formulari s’enviarà, per correu electrònic, a cadascuna de les persones sol·licitants la confirmació de la  plaça corresponent, junt amb les indicacions per a formalitzar la matrícula, o la comunicació d’haver quedat en llista d’espera, si és el cas.

3.2.2 Dipòsit

L’alumnat inscrit ha de fer un dipòsit de 40€ (mitjançant rebut bancari) a l’inici del quadrimestre, que li serà retornat a l’acabament del curs si ha assistit a un mínim del 80% de les activitats que la Colla realitza (incloent els assajos, classes i actuacions a què hagen estat convocats), en els termes que s´indiquen a l’apartat “Devolució del Dipòsit". Si l’alumne o alumna no ha complit amb aquest mínim d’assistència, no es procedirà a la devolució del dipòsit en concepte de penalització.

3.2.3 Inscripció del nous candidats/noves candidates i renovació de la plaça de membres actius i actives

Nous candidats/noves candidates

Per a inscriure’s, els nous candidats/noves candidates cal que emplenen el Formulari d’inscripció, en el que tindran que adjuntar l’autorització de la domiciliació bancària (SEPA) per a fer el dipòsit, la fotocòpia del DNI i carnet universitari.

Per a emplenar aquest formulari es necessita un compte de Gmail, si no es disposa de compte de Gmail es pot crear en el següent link:  https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount o enviar enviar un mail a pam@uv.es amb la documentació que cal aportar xifrada. Per a xifrar la documentació es pot consultar el següent link, on hi ha alguns exemples: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/encriptar-archivos-7zip-winrar/

Renovació de la plaça de membres  actius i actives

Per a la renovació de la plaça dels membres actius i actives de la Colla de Dolçaines i Percussió de la UV,  únicament serà necessari emplenar el Formulari de renovació de plaça a la Colla de Dolçaines en el que tindran que adjuntar la fotocòpia del seu carnet universitari i l’autorització de la domiciliació bancària (SEPA) per al dipòsit (sols en cas que el número de compte haja canviat respecte al curs anterior).

En ambdós casos, una vegada rebuts els formularis amb  la documentació corresponent, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs.

Els/les membres de la Colla rebran un mail amb la data aproximada amb què es girarà el rebut per a l’abonament del dipòsit del quadrimestre corresponent.

En cas  que es produïsca la devolució del rebut del dipòsit, s’haurà de fer una transferència bancària per l’import d’aquest (40 euros). Si no es procedeix al dipòsit en un termini de màxim 7 dies després de la notificació, la plaça passa automàticament a l’usuari o usuària que es trobe a la llista d’espera. El període d’inscripció estarà obert durant el curs fins que s’ocupen totes les places.

3.2.4 Devolució del dipòsit

L´alumnat que curse els dos quadrimestres obtindrà la devolució si compleix amb el 80% d’assistència a final de curs.

En el cas que l’alumne o alumna no vulga continuar inscrit en la Colla en el segon quadrimestre, se li retornarà el dipòsit del 1r quadrimestre mitjançant transferència electrònica, sols en el cas que  l’alumnat haja complert el requisit d’assistència.

Per a rebre el dipòsit i donar-se de baixa, l’alumnat haurà de comunicar la seua baixa al email pam@uv.es, i emplenar el formulari de Sol·licitud per a la devolució del dipòsit de la Colla de Dolçaines i Percussió de la UV, del curs corresponent. La devolució es rebrà mitjançant transferència bancària al compte indicat per a fer el cobrament.

En cas de continuïtat, el dipòsit del primer quadrimestre es  mantindrà durant tot el curs i es retornarà a la finalització del mateix, també tenint en compte el compliment del requisit de l’assistència del 80% a les activitats de la Colla.

Els/les membres que no hagen complit el requisits d’assistència no tindran dret a la devolució del dipòsit ni a la convalidació dels crèdits establerts en la clàusula 2.5.

Per a nous membres que es matriculen al 2n quadrimestre serà necessari abonar el depòsit de 40 euros que es retornarà a final de curs només si es compleix el criteri d’assistència durant el 2n quadrimestre.

4. PLANIFICACIÓ DELS ASSAIGS I GRUPS 

Les activitats del primer quadrimestre del curs 2023-2024 de la Colla de Dolçaines i Percussió de la UV comencen el dia 21 de setembre i finalitzen el dia 21 de desembre de 2023.

Per al segon quadrimestre del curs 2023-2024 les activitats comencen el 15 de febrer i finalitzen el 23 de maig de 2024.

La Colla de dolçaines i Percussió de la UV realitza un assaig setmanal amb classes de tècnica i sessions de grup, els dijous a la Sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Av. Blasco Ibáñez, 32; 46010 València) en el següent horari:

 • 18:00-19:00 h, Nivell d'iniciació
 • 19:00-21:00 h Nivell Colla

L’alumnat es dividirà en 2 grups en funció de les seues competències:

 • Nivell d’iniciació: Dirigit a estudiantat amb un nivell bàsic de coneixements de lectura musical que vulga començar a tocar amb instruments de música tradicional. Rebran classes de tècnica en grup. La distribució de l’alumnat en les sessions de tècnica serà assignada pel director en funció de criteris pedagògics i artístics.
 • Colla: Dirigit a estudiantat amb coneixements previs d’interpretació amb dolçaina i/o percussió tradicional. Els seus assaigs estaran destinats a la lectura i preparació de repertori per a Colla de dolçaines i percussió.

5. DESISTIMENT

Per a exercir el dret de desistiment, el/la usuari/a haurà de notificar a pam@uv.es la seua decisió de desistir del contracte amb el següent contingut:

“El/la Sr./Sra........................amb NIF ....................exercite el dret desistiment de La colla de dolçaines de la UV”.

L'exercici del desistiment es podrà fer en el termini de 14 dies naturals des de la realització de la inscripció.

En cas de desistiment, es retornarà tots els pagaments rebuts en el mínim terme possible.

Qualsevol reembossament derivat de l'exercici del dret de desistiment es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per el/la usuari/a per a la transacció inicial. En tot cas, el/la usuari/a no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembossament.

6. DRETS D’IMATGE

Durant les activitats de la Colla de Dolçaines de la UV es fan fotografies i/o enregistraments de la imatge dels/les  membres inscrits/inscrites, per això en cas de consentir expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV pot sense límit geogràfic i per temps il·limitat, fer ús, difusió i explotació de les imatges que siguen fotografiades i gravades en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i/o multimèdia, incloent la publicació en els espais web o xarxes socials de la Universitat i/o de la FGUV, amb la finalitat de difondre i documentar les activitats de la Colla de Dolçaines de la UV.

7. PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL

ENCARREGAT

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FINALITAT I BASE LEGAL

Finalitat 1: Gestió econòmic-administrativa de la Colla de Dolçaines de la Universitat de València. Base legal: consentiment de la persona interessada.

DESTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

 • Al director de la Colla de Dolçaines i Percussió de la UV:  Juan Ramón Martí i Chulià
 • A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.
 • A l´entitat bancària per a gestionar el dipòsit.
 • Les establides per obligació legal

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Es preveu  la transferència internacional a WhatsApp Inc. per al Servicio de WhatsApp business en l Activitats Musicals disponible per als membres de les agrupacions

DRETS

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València Assumpte: Colla Dolçaines

Política ampliada

Per a més informació sobre la política de privadesa de la Colla de Dolçaines podeu accedir al següent enllaç.