Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Informació general

 

Objectiu:

És un subsidi que compensa la pèrdua d´ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seua jornada de treball i el seu salari per tenir cura, de manera directa, contínua i permanent, del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu de les determinades legalment.

Causants:

Fills o menors acollits, a càrrec del beneficiari, menors de 18 anys, que necessiten atenció directa, continu i permanent per:

 • Patir càncer o malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada, o
 • Necessiten continuar amb el tractament mèdic al domicili després del diagnòstic i l´hospitalització.

Beneficiaris:

Els treballadors per compte d´altri o propi, qualsevol que en siga el sexe, que reduïsquen la seua jornada de treball almenys un 50% de la seua durada per tenir cura del menor.

Quan tots dos progenitors, adoptants o acollidors tinguen dret al subsidi, només es podrà reconèixer un d´ells.

Requisits:

 • Els progenitors, adoptants o acollidors, dins de cada unitat familiar, han d´estar afiliats i en alta en algun règim públic de la Seguretat Social o Mutualitat de Previsió Social establerta pel corresponent col·legi professional.
 • Tenir el període de cotització exigit:
  • Menors de 21 anys: no s´exigeix període mínim de cotització.
  • Entre els 21 anys complits i els 26: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l´inici del descans o, alternativament, 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
  • Majors de 26 anys: 180 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l´inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quanties:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d´incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o de contingències comunes quan no s´haja optat per la cobertura d´aquelles, amb aplicació del percentatge de reducció que experimente la jornada de treball.

Impresos i documentació:

S´ha d’aportar la sol·licitud, segons el model aprovat a aquest efecte, i els documents necessaris per a l´acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

Per més informació: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/1941/1942/143003

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/2046