Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Aquesta resolució té per objecte establir els criteris i procediments per a la sol·licitud i gestió de productes de suport individuals per a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, escolaritzat en centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià de tots els nivells educatius d’ensenyaments no universitaris quan no siga possible la utilització dels mitjans comuns disponibles en el centre ni la seua adaptació.

Els materials assignats estan destinats al seu ús en les activitats programades pel centre, dins o fora d’aquest, i tenen les finalitats següents:

a) Facilitar l’accés i la participació en totes les activitats escolars a fi d’aconseguir el màxim desenvolupament competencial i la inclusió educativa.

b) Augmentar el nivell d’autonomia i independència.

c) Possibilitar l’accés a la informació i la comunicació.

d) Facilitar la mobilitat i el control postural.

e) Permetre i afavorir la realització de tasques d’higiene. No és objecte d’aquesta convocatòria la provisió d’equipament de caràcter general de centre i d’aula, que s’ajustarà als criteris i procediments establits per la Direcció General de Centres.

Més informació