General FoundationUniversity of ValenciaUniversity Centre for Diagnosis and Primary Care (CUDAP) Logo del portal

Òrgan de participació del CUDAP

Des d´aquesta secció  podeu accedir a l´òrgan de participació de les famílies del CUDAP. Per a saber qui és la representant de les famílies podeu enviar un correu electrònic a: administracion.cudap@fundacio.es

Reglament de funcionament de l'Òrgan de participació

 

Capítol I. Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

El present Reglament té per objecte regular el règim de funcionament de l'Òrgan de participació del CUDAP.

Article 2. Objectius

Són objectius de l'òrgan de participació del CUDAP:

 1. Promoure el dret a la informació d'els/les representants de les persones usuàries en el CUDAP
 2. Facilitar i promoure la iniciativa i la participació de les persones usuàries en el funcionament del CUDAP, sense perjudici de les facultats de decisió i execució que són competència exclusiva de la FGUV.
 3. Establir un fòrum de comunicació i intercanvi d'idees, suggeriments i propostes entre els/les representants de les persones usuàries del CUDAP, de la Direcció del CUDAP i del personal professional que treballa en el Centre.
 4. Informar a els/les representants de les persones usuàries sobre el compte anual del CUDAP.

Article 3. Àmbit d'aplicació

Les persones destinatàries del present Reglament són els membres de l'Òrgan de participació, això és, el/la representant de les persones usuàries del CUDAP, Gerència de la FGUV i el/la representant del personal del CUDAP.

Capítol II. Regles de funcionament

 

Article 4. Composició i càrrecs

L'Òrgan de participació del CUDAP estarà format per:

 1. President/a: Gerència de la *FGUV o en qui delegue expressament
 2. Secretari/a: el/la Coordinador/a del CUDAP, en representació del personal professional del CUDAP, o en qui delegue
 3. Vocal: 1 Representant de les persones usuàries del CUDAP

La representació d'aquest òrgan serà equilibrada i la selecció del vocal es durà a terme mitjançant un procediment democràtic segons el que es disposa en l'article següent.

Els representants exerciran el seu càrrec de forma gratuïta.

Els requisits per a ser Vocal són els següents:

 • Persones físiques que tinguen plena capacitat d'obrar i posseïsquen i
 • acrediten disposar del certificat negatiu de delinqüents sexuals.

Article 5. Regles per a la designació i substitució dels membres de l'Òrgan de participació

Els membres de l'Òrgan de participació acceptaran el càrrec de forma expressa i escrita, comprometent-se a exercir-lo de forma diligent i seguint les normes establides a aquest efecte.

L'elecció del/la representant de les persones usuàries es realitzarà mitjançant un procés democràtic a través d'una sessió presencial amb almenys, la presència del 60% de les persones usuàries del CUDAP en 1a convocatòria, i en 2a convocatòria amb les persones que es troben presents. En aquesta sessió es triarà per majoria la persona que representarà al col·lectiu i acceptarà el càrrec com a membre de l'Òrgan de participació.

El càrrec del/la representant de les persones usuàries té una duració de 2 anys, amb la possibilitat de reelecció pel mateix període. En cas de baixa de l'usuari/a del CUDAP, el Vocal serà substituït per un altre.

El cessament del/la representant de les persones usuàries es produirà per l'incompliment de les obligacions del present Reglament, així com per l'incompliment de qualsevol normativa aplicable.

Article 6. President/a

Correspon al President/a:

 1. Ostentar la representació de l'Òrgan de participació del CUDAP
 2. Convocar les sessions
 3. Presidir les sessions

Article 7. Secretari/a

Correspon al Secretari/a:

 1. Conservació de la documentació relacionada amb les sessions
 2. Redactar les actes corresponents a les sessions celebrades
 3. Redactar circulars informatives de l'Òrgan de participació dirigides als usuaris/es del CUDAP
 4. Recaptar els suggeriments, sol·licituds de millora i/o queixes que puguen formular els/les usuaris/as del CUDAP

Article 8. Reunions de l'Òrgan de participació

L'Òrgan de participació del CUDAP es reunirà almenys, 2 vegades a l'any amb una periodicitat semestral.

El/la Secretari/a remetrà la convocatòria de forma individual a tots/as els/les membres de l'Òrgan de participació amb, almenys, 7 dies naturals d'antelació a la data de celebració de la reunió mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça facilitada
per cadascun d'els/les membres. En la convocatòria s'indicarà la data, hora, lloc i ordre del dia de la reunió.

L'Òrgan de participació del CUDAP quedarà vàlidament constituït quan concórreguen, presents o representats, dos terços dels membres.

Article 9. Duració de les sessions de l'Òrgan de participació

Les sessions tindran una duració de, al voltant de, quaranta-cinc (45) minuts, quedant establida la freqüència d'aquestes, en funció de les necessitats a tractar.

Capítol III. Obligacions de l'òrgan de participació

 

Article 10. Obligacions

L'Òrgan de participació s'obliga a:

 • Complir els objectius de l'article 2 del present Reglament
 • Rebre la presentació del compte anual del CUDAP en el termini legalment establit
 • Aprovar la memòria justificativa de les actuacions i el compliment de les condicions que s'estableixen en el concert social

Article 11. Confidencialitat del CUDAP

Els membres de l'Òrgan de participació del CUDAP assumeixen el compromís de defensar els drets fonamentals d'els/les usuaris/es del CUDAP, exercint el seu càrrec garantint en tot cas la confidencialitat de la informació i respectant la normativa
de protecció de dades personals.

Capítol IV. Suggeriments, reclamacions i queixes

 

Article 12. Suggeriments, reclamacions i queixes

Els membres de l'Òrgan de participació del CUDAP podran formular els seus suggeriments, reclamacions i queixes, així com sol·licitar informació general, en les sessions que se celebren i/o a través del correu electrònic administracion.cudap@fundacio.es, o de la bústia habilitada en la recepció del Centre a aquest efecte.

Reglament en format pdfPDF