General FoundationUniversity of ValenciaUniversity Centre for Diagnosis and Primary Care (CUDAP) Logo del portal

Política de Qualitat del CUDAP

La Política de Qualitat del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP), es basa en els principis següents:

  1. Compromís amb la detecció de les necessitats dels usuaris, familiars i entorn, i satisfacció de les mateixes en la mesura de la disponibilitat de recursos.
  2. Compromís de qualitat tècnica de l´equip humà, seguint els principis de treball coordinat en equip i formació contínua.
  3. Compromís en l´aplicació de les metodologies més efectives per a l´avaluació i la intervenció d´acord amb la informació científica contrastable més recent.
  4. Compromís per la coordinació entre els diferents professionals de totes les institucions involucrades en l´atenció del xiquet i la família. (Servicis socials, Servicis sanitaris, Servicis escolars, asociaciones...)
  5. Compromís amb la millora contínua en l´equipament i dotació del centre amb la finalitat de po fer efectiva l´aplicació dels nous sistema d´intervenció.
  6. Compromís amb la millora contínua i en el compliment dels requisits aplicables.
  7. Compromís amb el tire a la privacitat de la informació de les personas. 
  8. Compromís amb la defensa ecològica i del medi ambient promovent i aplicant mesures actives per a la protecció i millora de la qualitat de vida.
  9. Compromís de Justícia que es concreta en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense que es produïsca cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió, llengua, religió o qualsevol altra condició o circumstàncies personal o social.
  10. Compromís d´Igualtat entre dones i homes desenvolupat i aplicat mitjançant el corresponent ´Pla d´Igualtat´ de la Fundació General de la Universitat de València implantat amb data 28 de març de 2018.

 

Certificat de qualitat ISO 9001:2015
Manual de qualitat