Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

En el camp Destinataris de la nova petició, es defineix el flux de signatura/vistiplau per a aquesta, escrivint la llista de destinataris separats per:

  • () (Parèntesi) Indiquen conjunt d'usuaris que poden signar en qualsevol ordre.
  • , (coma) Per a distingir entre línies de signatura separades, o usuaris dins d'un parèntesi.
  • > (símbol major que) Per a indicar flux de signatura en cascada; el destinatari (o destinataris si es tracta d'un grup entre parèntesi) a l'esquerra de > ha de signar/donar vistiplau abans que el destinatari (o destinataris si es tracta d'un grup entre parèntesi) a la dreta.

Exemple: (Usuari 1 > Usuari 2), Usuari 3 En aquest cas, hi ha dues línies de signatura; l'Usuari 1 i l'Usuari 3 poden signar ja la petició, mentre que l'Usuari 2 només podrà signar després de la signatura de l'Usuari 1.

  • || (or) Per a indicar un flux de signatura en el qual només un dels destinataris ha de realitzar la seua acció.

Exemple: Usuari 1 || Usuari 2 La petició ha de ser signada per l'Usuari 1 o per l'usuari 2. En el moment que un d'ells signa la petició es donarà per finalitzada sense que l'altre destinatari haja de realitzar cap acció. D'altra banda, per a indicar el tipus d'acció (signatura o vistiplau) a realitzar per part d'un destinatari, cal afegir just després d'aquest:

  • (F) Per a sol·licitar signatura. Si no s'indica cap acció, se sol·licita signatura electrònica per defecte.
  • (VB) Per a sol·licitar el vistiplau.

La diferència entre signatura i vistiplau, és que en el vistiplau no hi ha cap signatura electrònica que s'incruste en els documents signats, i que té la mateixa validesa legal que una signatura manuscrita. Un cas clàssic d'ús és el d'un perfil que revisa els documents a signar per part del seu immediat superior. Exemple: Usuari 1 (VB) > Usuari 2 En aquest cas, l'Usuari 2 només podria signar després del vistiplau de l'Usuari 1. El camp destinataris té un caràcter predictiu: a mesura que l'usuari escriu, s'ofereixen suggeriments per a triar entre una llista de destinataris que coincidisquen amb el text que s'està escrivint.

En aquesta llista de suggeriments s'inclouen:

  • Usuaris: el sistema busca el nom / cognoms o email per a proposar l'agregat d'un usuari determinat. En cas d'existir més d'una entitat en la instància es mostrarà també el nom de l'entitat podent-se buscar també per aquest camp.
  • Grups: agrega TOTS els usuaris que pertanyen al grup seleccionat (si s'han donat d'alta grups en el sistema per part dels administradors).
  • Càrrecs: agrega TOTS els usuaris que pertanyen al càrrec seleccionat (si s'han donat d'alta càrrecs en el sistema per part dels administradors).
  • Fluxos: agreguen el circuit complet de signatura definit per a un flux concret. En apartats posteriors s'explicarà com crear fluxos de signatura personalitzats que puguem reutilitzar en altres ocasions. Si creàrem un flux personalitzat anomenat “Aprovació d'actes”, la caixa de destinataris ens posaria l'ús d'aquest flux quan introduïrem caràcters com “apro”, per exemple.

Davall de la caixa de destinataris hi ha dues opcions: Guardar flux i Previsualizar flux. L'opció de Guardar flux ens permet arribar ràpidament a l'opció de crear fluxos personalitzats, partint del flux que tinguem en pantalla. D'altra banda, l'opció de Previsualizar flux mostra en pantalla una representació gràfica del flux de signatures que estiga en la caixa de destinataris.