Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Per accedir als ensenyaments oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculte al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de València que acrediten un nivell de formació equivalent, és a dir, que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicará, en cap cas, una homologació del títol a efectes externs a l'admissió en el màster. L'admissió d'alumnes la realitzarà la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, nomenada per la Comissió de Doctorat de la Universitat de València a proposta de la Junta de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. El Màster en Pensament Filosòfic Contemporani està en principi obert a llicenciats i / o graduats i / o diplomats de qualsevol especialitat.

Criteris d'admissió
  • Curriculum vitae: 100% de l'avaluació total (o 70% en aquells casos en què es realitze entrevista al candidat), distribuït d'aquesta manera:
    • Expedient acadèmic: fins a 40 punts.
    • Coneixement de llengües estrangeres: fins a 20 punts.
    • Experiència professional: fins a 20 punts.
    • Realització de cursos, assistència a congressos, estades formatives en altres universitats, etc .: fins a 20 punts.
  • Entrevista personal, realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, en els casos en què aquesta disposi que és necessària. El resultat de l'entrevista contribuirà en un 30% a la puntuació total.