Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

Els objectius de desenvolupament sostenible 2015-2030 (ODS) són una ambiciosa iniciativa impulsada per les Nacions Unides (ONU) que emmarca un compromís conjunt, en l'àmbit mundial, per assolir l´erradicació de la pobresa, la protecció del planeta, garantir la pau universal i un futur desenvolupament sostenible, i en definitiva, la transformació del nostre món. 

Naixen el 25 de setembre de 2015 en la cima de Nacions Unides celebrada a Nova York, on 193 països van subscriure un document que, amb el títol Transformar el nostre món: L´Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, fixa un full de ruta  -l´Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible-, consensua un total de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible amb 169 fites connexes, i assenyala un horitzó d´efectiu acompliment, l´any 2030.

Els principals antecedents dels ODS es trobem d´una banda a la Conferència de les Nacions Unides sobre desenvolupament sostenible (Rio +20) celebrada l´any 2012, on ja començava a gestar-se l´idea d´un necessari establiment de certs objectius per al desenvolupament sostenible, en la línia ja posada de manifest l´any 1987 a l´informe de la presidenta de la Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament de l’ONU de la Primera Ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. També, d´altra banda, es partia de l´experiència prèvia dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) fixats l´any 2000, que si bé no es van assolir en l´extensió plantejada i van presentar una desigual implantació especialment en aquells països més desfavorits, indubtablement van suposar un progrés substancial. La nova Agenda es basa per tant en l`experiència dels ODM, aspirant a completar aquells objectius no assolits, però també de forma innovadora, incorpora nous  objectius en l´àmbit econòmic, social i ambiental.

Els Objectius i les fites de Desenvolupament Sostenible són de caràcter integrat i indivisible i conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica social i ambiental. Es troben estretament interrelacionats, el que implica que aquelles possibles millores o avanços per assolir un objectiu segurament afectaran positivament aspectes relacionats de forma directa o indirecta d´altre objectiu. En aquest sentit, per exemple, les millores referides al medi ambient, com una reducció de la desforestació, incidiran probablement de forma positiva en aquelles poblacions pròximes, amb una millora de la qualitat de l´aire i també una major disponibilitat dels recursos naturals.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible poden dividir-se en cinc grans grups atenent als cinc diferents principis nomenats en l´Agencia 2030, com són les persones (ODS 1 a 5), el planeta (ODS 6 a 15), la prosperitat (ODS 7 a 11), la pau (ODS 16) i les aliances (ODS 17).