Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

1. Introducció

Las pràctiques externes són les activitats formatives realitzades pels estudiants a empreses o institucions i entitats. L'objectiu principal és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica afavorint, alhora, l'adquisició de competències, que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, els facilita l'ocupabilitat i en fomenta la capacitat emprenedora.

L'organització i la gestió de les pràctiques correspon a ADEIT, Fundació Universitat_Empresa de la Universitat de València, en coordinació amb la Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Economia.

Totes les pràctiques de les diferents titulacions de la Facultat d’Economia estan tutelades i supervisades per un professor tutor de la Facultat d’Economia.

2. Atenció als estudiants

Qüestions acadèmiques: Coordinadora de Pràctiques: prico@uv.es

Formalització de la Pràctica: ADEIT uvpracticas@uv.es 96 160 3000

Secretaria de la Facultat d’Economia: https://ir.uv.es/economia/practicas_TFG  

3. Sessió informativa

4. Duració de Pràctiques i Programes Formatius

Programas Formativos Titulaciones de la Facultat d’Economia

La Comisión de Prácticas de la Facultat d’Economia ha aprobado unos programas formativos que pueden realizar los estudiantes en sus prácticas.

5. Guia de pràctiques

6. Calendari

Al següent document es poden consultar les dates importants que ha de tenir en compte l'estudiant de pràctiques al llarg del curs acadèmic.

Calendari  pràctiques 2023-2024

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives 

 

12 de juliol de 9.30 a 11.30 hores
12 de juliol de 15.30 a 17.30 hores

Aula 101 i Videoconferència

 

Presentació d'Autoprácticums

Fins al 6 de setembre si la pràctica es realitza d'octubre a gener

Fins al 30 de novembre si la pràctica es realitza de febrer a juny

L'empresa enviarà, a inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document d'autopràcticum: Annex - Annex (English) 

 

Publicació de llistat d'alumnes amb autopràcticums admesos Finals de juliol i en la segona quinzena de cada mes, de setembre a desembre. Web Facultat
Presentació de Reconeixement De l'1 de juny al 14 de juliol.
No s'admetrà cap reconeixement després d'aquesta data.

Aportar documentació a Secretaria de la Facultat a través del següent enllaç: https://ir.uv.es/economia/practicas_TFG  
Sol·licitud

Publicació de la relació d'estudiants admesos per a Reconeixement Segona quinzena de juliol Web Facultat
Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, primer semestre 7 de setembre

Aula Virtual – Comunitat de Pràctiques 

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, segon semestre 1 de desembre Aula Virtual - Comunitat de Pràctiques 
Elecció de plaça de pràctiques per l'alumnat

1r semestre: 12 i 13 de setembre
2n semestre: Del 12 al 14 de desembre

 Videoconferència
Període de les pràctiques

1r semestre: A partir del 10 d'octubre 2023 fins al 31 de gener de 2024
2n semestre: A partir de l'1 de febrer fins al 28 juny de 2024

Empreses/Institucions o entitats

7. Matrícula

Els estudiants, que compleixin els requisits, hauran de matricular-se de les assignatures de “Pràctiques en Empresa” i “Treball de Fi de Grau” en el procés ordinari de matrícula.

Important: Quan us matriculeu de l'assignatura de Pràctiques en Empresa heu d'entrar al portal de l'alumne per triar la modalitat (Rànquing, Autopràcticum o Reconeixement per activitat professional) i el semestre corresponent.

Requisits per matricular-se

8. Modalitat de pràctiques (1): Autopràcticums

L'estudiant, per iniciativa pròpia, pot localitzar un lloc per realitzar la seva pràctica, que anomenem “Autopràcticum”, la idoneïtat del qual és valorada per la Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Economia.

S'han de respectar les normes següents:

 • No es pot fer l'autopràcticum en dos llocs o més diferents.
 • No es pot realitzar un autopràcticum en un lloc on hi hagi relació de parentiu fins a un tercer grau amb els responsables dels òrgans de direcció de l'empresa o entitat o dels tutors/es.

Les activitats de les pràctiques han de coincidir amb algun/s dels programes-tipus proposats:

Programes Formatius Titulacions Facultat d’Economia

En cas de no coincidir amb cap programa, s'ha de fer a la sol·licitud una descripció del projecte formatiu.

Procediment:

 1. L'estudiant cerca l'empresa per realitzar les seues pràctiques, sent el tutor de l'empresa qui enviarà a inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document d'autopràcticums: Annex - Annex (English) 
  Data límit de presentació d’Autopràcticums: fins al 6 de setembre, si la pràctica se realitza en el primer semestre (d’octubre a gener), i fins al 30 de novembre, si la pràctica se realitza en el segon semestre (de febrer a juny).
 2. La comissió de Pràctiques resoldrà les sol·licituds presentades en termini i forma i publicarà els llistats destudiants amb Autopràcticum acceptats.

Llistats d'alumnes amb Autopràcticum acceptats.

9. Modalitat de pràctiques (2): Reconeixement per experiència professional

Poden sol·licitar el reconeixement de les pràctiques aquells estudiants que hagin fet alguna activitat professional, amb contracte laboral o per compte propi, que s'ajusti al contingut de la titulació corresponent.

Procediment:

 1. Emplenar la següent sol·licitud i enviar https://ir.uv.es/economia/practicas_TFG  de l’1 de juny al 14 de juliol
 2. Adjuntar la siguiente documentación:
  1. Per al reconeixement d'activitats amb contracte laboral: còpia del contracte laboral, informe de la vida laboral i certificat de l'empresa o de la institució, signat i segellat pel director o responsable, on es faci constar l'antiguitat al lloc, la categoria professional i una descripció detallada del treball desenvolupat.
  2. Per al reconeixement d'activitats per compte propi: certificat censal, certificat col·legial o qualsevol altra documentació que acrediti que l’estudiant ha exercit aquesta activitat i el període de temps treballat.

Resolució:

La Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Economia resoldrà les sol·licituds de reconeixement i publicarà, a la segona quinzena de juliol, un llistat d´estudiants amb reconeixements acceptats.

Llistats d’alumnes amb reconeixements per experiència professional.

Si el reconeixement no és acceptat, l'estudiant podrà triar una pràctica de la llista de places de pràctiques curriculars o presentar, en termini, una proposta d'Autopràcticum.

10. Modalitat de pràctiques (3): Ranking

Els estudiants que no presenten proposta d'autopràcticum (o aquesta no hagi estat aprovada per la Comissió) han de triar una de les places ofertes per ADEIT.

Es publicarà el llistat de places a l’Aula Virtual i serà enviat des ADEIT pel gestor corresponent. S’enviarà un correu al correu de “alumni”, indicant el procediment a seguir per a triar la pràctica, així com la data de celebració de la sessió d’elecció, hora i lloc previst, en funció de l’ordre de matrícula. En la relació apareixeran les dades de l’empresa, el departament, el període de la pràctica, horari, els requisits que ha de complir l’estudiant, el programa formatiu o activitats a realitzar en el període de pràctiques i si hi ha o no remuneració.

La data prevista per a la publicació de les places ofertes i aprovades per la Comissió de Pràctiques serà el 7 de setembre, per a les pràctiques del primer semestre, i el 1 de desembre, per a les pràctiques del segon semestre

L'elecció es realitzarà del 12 al 13 de setembre, per a les pràctiques del primer semestre, i del 12 al 14 de desembre, per a les pràctiques del segon semestre.

11. Tutors acadèmics i entrega de acords de pràctiques

L'acord o el conveni de pràctiques acadèmiques externes és un document digital (en pdf) per la qual cosa ADEIT el remetrà de forma telemàtica, via correu electrònic, a totes les parts interessades: tutor acadèmic, tutor d'empresa i estudiant.

Llista de tutors acadèmics per graus:

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) 1 Semestre  2 Semestre
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) Ontinyent 1 Semestre  2 Semestre
Grau en Economía 1 Semestre  2 Semestre
Grau en Finances i Comptabilitat 1 Semestre  2 Semestre
Grau en International Business 1 Semestre  2 Semestre
Grau en Turisme 1 Semestre  2 Semestre
Doble Grau en Turisme+Administració i Direcció d'Empreses (TADE) 1 Semestre  2 Semestre

12. Evaluació de la pràctica

L'avaluació de la pràctica es basa en tres aspectes que tenen un pes específic diferent en la qualificació final, tal com es recull a la taula següent:

Els estudiants del doble grau en Turisme+ADE s'avaluaran en funció que la pràctica realitzada sigui d'ADE o de Turisme. En el cas del doble grau en ADE+Dret, el professorat de la Facultat d’Economia utilitzarà els percentatges aplicats a les pràctiques d'ADE.

A continuació, es recull el fitxer per fer els informes periòdics i el tutorial del curs d'UVocupació. A la guia de PE es descriu més detalladament els tres aspectes a avaluar.

13. Guia sobre protecció de dades per estudiants que realitzen pràctiques externes

14. Preguntes freqüents 

Si ja he acabat la meua titulació, puc fer pràctiques?
Pots realitzar pràctiques fins a la finalització del curs en què estigueres matriculat, encara que hages finalitzat en la convocatòria de gener o de juny.

Les pràctiques són remunerades?
Hi ha algunes pràctiques que inclouen una borsa econòmica per a l’estudiant, encara que les empreses no estan obligades a aportar-la. Si hi ha remuneració, s’indica en l’oferta i en l’acord de pràctiques.

Puc tenir vacances?
El període i l’horari de realització de les pràctiques s’ajusten al que hi ha establert en l’àmbit professional i en l’empresa on es realitzen. No obstant això, si es vol sol·licitar dies de permisos i vacances s’han de sol·licitar i acordar amb el tutor de l’empresa en el marc de l’acord de pràctiques.

Què fer en cas de tindre alguna incidència?
https://www.adeituv.es/practicas/incidencias-durante-practica/​ 

On puc realitzar pràctiques?
Pots realitzar pràctiques en qualsevol empresa o institució d’Espanya o de l’estranger i en activitats relacionades amb els teus estudis.

Puc començar en una data diferent de la que figura en l’acord de pràctiques?
Sempre que siga posterior i amb el coneixement dels teus tutors acadèmic i de l’empresa

Quina relació hi ha entre l’estudiant, l’Empresa i la Universitat?
Com el caràcter d’estes pràctiques és formatiu, i segons el que estableix la regulació de les pràctiques externes, no derivarà per a l’empresa o institució cap obligació de caràcter laboral, ja que la relació que s’estableix no té eixa condició, ni implicarà per part d’estes cap compromís quant a la posterior incorporació dels estudiants en les mateixes.
En el cas que l’empresa aporti una borsa d’ajuda, pots ampliar la informació en: Alta estudiantes en la Seguridad Social. Així mateix, l’empresa firmant no podrà cobrir, ni tan sols amb caràcter eventual o interí, cap lloc de treball amb l’estudiant mentre estiga fent les esmentades pràctiques.

Quins drets i deures té el tutor acadèmic?
Article 12 del Real Decret 592/2014, i Article 11 del Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.

Quins drets i deures té l’estudiant?
Article 9 del Real Decret 592/2014, i Article 10 del Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.

Quins drets i deures té el tutor d’empresa?
Article 11 del Real Decret 592/2014, i Article 12 del Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.