fulls

Publicació del llistat que conté la relació de sol·licitants que han resultat beneficiaris d'aquestes beques.

D'acord amb l'article 52 de la convocatòria, s'entén que queden denegades totes aquelles sol·licituds presentades que no figuren en aquests llistats.

La resolució per la qual es resol la convocatòria, posa fi a la via administrativa. El termini per a la interposició del recurs de reposició comença el dia 13 d'abril de 2021 i finalitza el dia 12 de maig de 2021.