Universitat de ValènciaDepartament de Filologia Espanyola Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
AGUILAR RUIZ, MANUEL JOSE

AGUILAR RUIZ, MANUEL JOSE

PDI-Associat/Da Universitari/A

Departamento de Filología Española Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, núm. 32, 3.º, despacho 13, buzón núm. 126. Teléfono: 96 386 41 00 ext. 51072

96 386 41 00 (D)

manuel.j.aguilar@uv.es

Biografia
 

- Doctorado en Estudios Hispánicos Avanzados, Universidad de Valencia (2021)

Tesis: "Los neologismos fraseológicos como palabras idiomáticas en locuciones en español: morfología y clasificación".

Directora: M.ª Virginia González García

- Máster de Lexicografía Hispánica, Real Academia Española/Universidad de León (2015)

TFM: "Las palabras idiomáticas en la fraseología española: elaboración de un inventario a partir de su tratamiento lexicográfico en el DRAE y el DEA".

Director: Mario García-Page Sánchez

- Diploma de Posgrado en Metodología y Didáctica del Español como Lengua Extranjera, Universidad de Valencia (2014)

- Posgrado: Certificado de Especialización en Edición de Textos Medievales, Universidad de Valencia (2012)

- Máster de Estudios Hispánicos Avanzados, Universidad de Valencia (2010)

TFM: "El componente léxico 'mar' en las unidades fraseológicas en castellano".

Directora: M.ª Teresa Echenique Elizondo

- Licenciatura en Filología Clásica, Universidad de Granada (2005)

 

Codificador del banco de datos Corpus del español del siglo XXI (CORPES) de la Real Academia Española (RAE) a través del equipo de la Universitat de València (desde 2011)

Colaborador en la redacción del Diccionario histórico de la lengua española (DHLE) de la Real Academia Española (RAE) (desde 2022)

Colaborador en la digitalización del Diccionario del español actual (DEA) de Seco, Andrés y Ramos (desde 2023)

Colaborador del proyecto de I+D+i PID2020-117659GB-100 Tesoro Lexicográfico del Español en América (TLEAM) del Ministerio de Ciencia e Innovación (2021)

Miembro del comité editorial de Phrasis. Rivista di studi fraseologici e paremiologici de la Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia Phrasis (desde 2016) y FRASEOLEX (Revista Internacional de Fraseología y Lexicología) (desde 2022)

Comité evaluador de las revistas Sintagma, Revista de Lingüística, RILEX. Revista sobre investigaciones léxicas, Foro de Profesores de E/LE, International Journal of Language and LinguisticsNormas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos, Revista de Lenguas para fines específicos, Estudios Filológicos (Universidad Austral de Chile) y Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics

Coordinador del equipo de español de la revista Euroamerican Journal of Applied Linguistics and Languages, Texas A&M University-Commerce, EE. UU. (2014-2018)

ALBELDA MARCO, MARTA

ALBELDA MARCO, MARTA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat

Departamento de Filología Española Despacho 27 Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 32 Valencia, 46010

(9638) 64692

marta.albelda@uv.es

Biografia
 

Marta Albelda Marco és Catedràtica en la Universitat de València. Forma part del grup d'investigació Val.Es.Co. (València Espanyol Col·loquial, vwww.valesco.es), dedicat a l'anàlisi de la llengua oral col·loquial. Ha dirigit diversos projectes sobre l'atenuació pragmática en l'espanyol parlat d'Espanya i Amèrica, i coordina, amb María Estellés, el Corpus Ameresco   (www.esvaratenuacion.es). En l'actualitat codirigix el projecte d'investigació ESPRINT, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (ref. PID2020-114805GB-100, Estrategias pragmatico-retòriques en la interacció conversacional conflictiva entre íntims i conoguts: intensificació, atenuació i gestió interaccional);. Les seues principals línies d'investigació són la pragmàtica de la llengua oral, la lingüística de corpus i amb corpus, les categories pragmàtiques de l'atenuació i de la intensificació i l'evidencialidad. Les seues publicacions científiques poden consultar-se en www.esvaratenuacion.es i www.uv.academia.edu/MartaAlbelda, https://producciocientifica.uv.es/investigadores/334426/detalle .

ALEZA IZQUIERDO, M MILAGROS

ALEZA IZQUIERDO, M MILAGROS

PDI-Catedratic/a d'Universitat

aleza@uv.es https://www.uv.es/aleza/

(9639) 83240

milagros.aleza@uv.es

Biografia
 
BRIZ GOMEZ, EMILIO ANTONIO

BRIZ GOMEZ, EMILIO ANTONIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat

emilio.a.briz@uv.es

(9638) 64076

emilio.a.briz@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

CABEDO NEBOT, ADRIAN

CABEDO NEBOT, ADRIAN

PDI-Titular d'Universitat

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA Despecho nº. 25, tercera planta.

64884

adrian.cabedo@uv.es

CASTELLO GARCIA, IRENE

CASTELLO GARCIA, IRENE

PDI-Substitut/A
CORCOLES MOLINA, TOMAS

CORCOLES MOLINA, TOMAS

PDI-Substitut/A
ESTELLES ARGUEDAS, MARIA

ESTELLES ARGUEDAS, MARIA

PDI-Titular d'Universitat

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA Despecho nº. 25

(9638) 64884

maria.estelles@uv.es

GARCIA VALLE, ADELA

GARCIA VALLE, ADELA

PDI-Titular d'Universitat

Universitat de València. Facultat de Filología, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Despacho n.º 15 (tercer piso)

(9638) 64690

adela.garcia@uv.es

Biografia
 

Adela García Valle, llicenciada i doctora en Filologia Hispànica, és professora titular de Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València i membre del grup de recerca HISLEDIA de la UV (Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia GIUV2013-080). La seua activitat docent s'ha centrat en assignatures relacionades amb la història de la llengua ("Comentari Filològic" i "Diacronia de la llengua espanyola"), i amb l'ús correcte de l'espanyol ("Norma i ús correcte de l'espanyol"). La seua activitat investigadora inclou la seua participació en deu Projectes de Recerca de caràcter nacional i internacional i més de setanta publicacions. Els Projectes de Recerca han estat els següents: "Protohistòria de la llengua espanyola" (1989-1992); "Atles toponímic valencià" (1994-1995); "DILE. Espanyol comercial. Autoaprenentatge de l'espanyol amb tecnologia multimèdia i reconeixement automàtic de la parla en versió CD-ROM i Internet" (1996-1997); "L'obra de Rafael Lapesa: Fonaments i consolidació de la sintaxi històrica de l'espanyol" (1998); "Diacronia fraseològica de l'espanyol" (2002-2205); "Història, codificació i fixesa de les locucions adverbials en un segment temporal de l'espanyol (1492-1596)" (2005-2008); "SAIL: Promote Language Learning Through Sport; Raising Awareness and Information about benefits of language learning” (2005-2007); "HISPROCAST" (2009-2011); "FRASLEDIA" (2014-2017) i "HISLEcDIAc" (2018-2020), un dels resultats del qual ha estat la publicació del Diccionari històric fraseològic de l'espanyol. Tasca lexicogràfica del segle XXI. Combinacions de caràcter *locucional prepositiu i adverbial. Mostra arquetípica (Peter *Lang, 2021). Entre les publicacions destaquen tres llibres: La variació nominal en els orígens de l'espanyol (CSIC, 1998), El notariat hispànic medieval (Universitat de València, 1999) i Comentari de textos hispànics: anàlisi del comentari filològic (Tirant humanidades, 2109), a més d'articles en revistes indexades, capítols de llibres, comunicacions i ponències per invitació. Les seues línies de recerca principals són la història de la llengua espanyola (fonètica i fonologia històriques, llengua jurídica medieval i fraseologia històrica), els estudis de l'espanyol en contacte amb altres llengües en els seus aspectes diacrònics i l'espanyol com a llengua estrangera.  Entre les seues publicacions més recents destaquen: “Locucions prepositives i adverbials en els seus inicis en documentació notarial medieval” (RHLE, en premsa); “Fraseologia jurídica medieval: I. Les fórmules llatines” (Vox Romanica, 2021); “Fraseologia jurídica medieval: II. Les fórmules en romanç” (Octaedro, 2021); “La fraseologia en el procés de traducció del llatí al romanç en el segle XIII: els fonaments de les locucions adverbials en la documentació notarial” (Tirant humanitats, 2020); "Una altra vegada sobre el document de infeudació del castell de Alcozar a partir d'una nova proposta d'interpretació" en Estudis lingüístics en homenatge a Emilio Ridruejo (Universitat de València, 2019); “Per a la diacronia de les locucions prepositives de finalitat en l'àmbit lingüístic peninsular a partir de les cròniques alfonsíes i les seues traduccions al gallec i al portuguès”, en Com es fan les unitats fraseològiques: continuïtat i renovació en la diacronia de l'espai castellà (Peter Lang, 2018); “Entorn del sistema locucional de l'espanyol en la seua diacronia: l'estructura amb nucli nominal en el II tom de la Primera Crònica General (Estoria de Espanna) d'Alfons X” (Vox Romanica, 2017); “L'expressió de la causa a través de les combinacions locucionals prepositives medievals en les cròniques alfonsíes i en les seues traduccions al gallec i al portuguès” (amb A. Ricós Vidal), en La fraseologia a través de la història de la llengua espanyola i la seva historiografia (Tirant lo Blanch, 2017); “Combinacions locucionals prepositives en el Tom II de la Primera Crònica General d'Alfons X (Estoria de Espanna)” en Fraseologia espanyola: Diacronia i codificació (Annex 104 de la Revista de Filologia Espanyola, 2016); “Oralitat i tradicions discursives en la documentació antiga (per una revisió de les tradicions discursives a partir de la llengua oral en els escrits notarials)”, en Temes, problemes i mètodes per a l'edició i l'estudi de documents hispànics antics (Tirant humanitats, 2015); “Locucions adverbials d'àmbit jurídic: dels furs medievals a la seua consolidació en la llengua” (Revista de Filologia Espanyola-CSIC, 2010); “Les fórmules jurídiques medievals. Un acostament preliminar des de la documentació notarial de Navarra” (Anuari d'Història del Dret Espanyol, 2004), etc. També ha estat avaluadora externa en qualitat d'especialista en revistes de recerca com Dicenda. Quaderns de Filologia Hispànica (Madrid, 2015); Omázein (Santiago de Xile, 2015); Études romanes de Brno (República Txeca, 2020); Quaderns de Filologia de la Universitat de València. Estudis lingüístics (València, 2020); Revista d'Història de la Llengua Espanyola (2021); RFULL. Revista de Filologia de la Universitat de la Llacuna (2022) i Estudis Romànics de la Universitat de Múrcia (2022). Ha compaginat la docència i la recerca amb la gestió acadèmica com a coordinadora de mobilitat de titulació del Grau en Estudis Hispànics, adjunta (2015-2018) i titular (2018-2021). Ha estat tutora en el programa “Entreiguals” de mentoría d'estudiants –modalitat "estudiants Incoming"- (2015-2021). També ha estat coordinadora i tutora de les pràctiques externes en empreses del màster de “Estudis Hispànics avançats” (2012-2021) i tutora d'aquestes pràctiques en el Grau en “Estudis Hispànics” (2012-2021) i en la Llicenciatura de “Filologia Hispànica” (2006-2014). Així mateix, és actualment coordinadora dels cursos de UGA (University of Georgia, USA) a la Universitat de València des de 2015 i ha estat membre de diverses comissions en la FFTiC, de contractació per a places de professor associat d'Universitat, (2001-2002, 2010-2013), de la CAT de “Estudis Anglesos” (2015-2017), de la de “Revisió de Qualificació de la FFTiC” (2018-2021) i de la “Comissió Acadèmica del Màster d'Estudis Hispànics Avançats” del *Departament. de Filologia Espanyola de la FFTiC (des de 2019).

GIMENEZ FOLQUES, DAVID

GIMENEZ FOLQUES, DAVID

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs

Despacho n.º 26 del Departamento de Filología Española

(9638) 64929

david.gimenez-folques@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

GONZALEZ GARCIA, VIRGINIA

GONZALEZ GARCIA, VIRGINIA

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

HIDALGO NAVARRO, ANTONIO

HIDALGO NAVARRO, ANTONIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Secretari/a de Departament

Dpto de Filología Española Despacho nº 28 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

(9638) 64943

antonio.hidalgo@uv.es

Biografia
 

Catedràtic de Llengua Espanyola al Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València, doctor en Filologia Hispànica des de 1996 i guardonat extraordinari de doctorat el 1997. He dut a terme tasques d'investigació en l'àmbit de l'estudi general del registre col·loquial com a membre fundador del grup de recerca Val.Es.Co. (València, Espanyol Col·loquial) i he dedicat gran part de la meva tasca a l'anàlisi de les funcions de l'entonació en la llengua parlada, àmbit en el qual he publicat treballs de referència com La Entonación coloquial. Función Demarcativa y Unidades de Habla, 1997, Universitat de València; Comentario Fónico de Textos coloquiales, 2002, Arco-Libros; Aspectos de la entonación española: viejos y nuevos enfoques, 2006, Arco Libros; El estudio de la prosodia en España en el S. XXI: perspectivas y ámbitos (ed.) 2011, Universitat de València; en colaboración con Adrián Cabedo: La enseñanza de la entonación en el aula de E/LE. 2012, Arco Libros; en colaboración con Mercedes Quilis La voz del lenguaje: fonética y fonología del español, 2012, Tirant Humanidades; Sistema y uso de la entonación en español hablado:aproximación interactivo-funcional, Universidad Alberto Hurtado, 2019.  També he publicat nombrosos articles científics relacionats amb les meves àrees d'investigació en revistes nacionals i internacionals de prestigi com Oralia, Verba, Moenia, Journal of Politeness Research, Faits de Langues, Lingüística Española Actual, Español Actual, Butlletí de Filologia de la Universitat de Xile, Revista de Lingüística Teòrica i Aplicada, Revista de Llengua i Dret, Estudis Filològics, Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics, Anuari de Filologia: Estudis Lingüístics, Pragmàtica sociocultural, Cauce, etc.

He dirigit com a IP el projecte d'investigació Fonocortesia (Ministeri de Ciència i Innovació: 2010-2013) i he participat o actualment participo en els següents projectes d'investigació:

 • Sociolingüística urbana a la ciutat de València ("Ajudes per a equipament d'infraestructura"), a càrrec de la Conselleria d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (des de maig de 1993 fins a 1994, inclusivament). Investigador Principal: Antonio Briz Gómez. Universitat de València

 • L'espanyol col·loquial parlat a la ciutat de València, a càrrec de la Universitat de València (des de l'octubre de 1993 fins al 1995, inclusivament). Investigador Principal: Antonio Briz Gómez. Universitat de València

 • Sociolingüística de l'parla de València i la seva àrea metropolitana, a càrrec de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (des de gener de 1996 fins a desembre de 1998, inclusivament). Investigador Principal: Antonio Briz Gómez. Universitat de València

 • Diccionari de Partícules Discursives de l'Espanyol, a càrrec del Ministeri de Ciència i Tecnologia (2001-2003). Investigador Principal: Antonio Briz Gómez. Universitat de València

 • Noves Aportacions al Diccionari de Partícules Discursives de l'Espanyol, a càrrec del Ministeri d'Educació i Cultura (2005-2007), Investigador Principal: Antonio Briz Gómez. Universitat de València

 • Transcripció i digitalització del corpus Val.Es.Co. (València, Espanyol Col·loquial). Generalitat Valenciana (2007-2008). Investigador Principal: Salvador Pons Bordería. Universitat de València

 • Projecte de Modernització del Llenguatge Jurídic, comissió per a l'estudi del Llenguatge Oral en seu judicial, dirigit pel Dr. Antonio Briz Gómez (2009-2011).

 • Projecte Anàlisi melòdic de l'parla i models didàctics. Ministeri d'Economia i Competitivitat (2014-2017). Investigador Principal: Fco. José Cantero Serena i Dolors Font Rotchés. Universitat de Barcelona.

 • Projecte La atenuació pragmàtica en l'espanyol parlat: la seva variació diafasica i diatòpica (2014-2016). Investigador Principal: Marta Albelda Marco. Universitat de València

 • Projecte Unitats Discursives per a una Descripció Sistemàtica dels Marcadors del Discurs en Espanyol (2017-2020). Investigador Principal: Salvador Pons Bordería. Universitat de València.

 • Projecte d'Investigació EHSEEFONOEMOCIÓ / FFI2017-88310-P/MINECO (2018-2020), Investigador Principal: X. Padilla García, Universitat d’Alacant.

 • Projecte d'Investigació Prometeo Generalitat Valenciana: Cap a la caracterització diacrònica del segle XX (DIA20). CIPROM/2021/038. Investigador Principal: Salvador Pons Bordería, Universitat de València.

La meva capacitat investigadora ha derivat en la creació de l'empresa de serveis lingüístics, Tecnolingüística S.L., sorgida com a spin-off, sota l'auspici de la Universitat de València.

He visitat com a professor convidat diferents universitats espanyoles i estrangeres en el marc de diversos programes de mobilitat de professorat universitari o per expressa invitació, entre les quals figuren la Universitat de Gant, la Universitat de Rússia de l'Amistat dels Pobles (URAP) de Moscou, la Universitat d'Estocolm, la Universitat de Trèveris (Alemanya), la Universitat de Barranquilla (Colòmbia), la Universitat de Concepció (Xile), la Universitat d'Alacant, la Universitat de Sevilla, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat d'Estiu de Gandia (València), la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander, la Universitat de Heidelberg (Alemanya), la Universitat de Navarra, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat d'Extremadura, la Universitat de La Corunya, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Salamanca, etc. i he impartit conferències en el marc d'institucions públiques i privades, universitats o organismes diversos com l'Associació Belgo-Iberoamericana d'Anvers a Bèlgica, la Universitat de València, la URAP (Universitat de Rússia de l'Amistat dels Pobles) de Moscou, la Universitat de Sant Josep de Costa Rica, l'Institut Universitari Menéndez Pidal de la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Heidelberg (Alemanya), la Universitat de Castelló, la Provinciale Hogeshool voor Vertalers en Tolken de Gant, la Universitat de La Corunya, la Fundació Ducs de Sòria, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat d'Extremadura, l'Institució Fernando el Catòlic de la Diputació de Saragossa, etc.

Des de la meva incorporació a la Universitat de València el 1993 he complementat la meva tasca docent i investigadora amb activitats de gestió diverses: membre de comissions de contractació de professorat universitari en diversos períodes, Director del Màster d'Estudis Hispànics de la Universitat de València (curs 2006/2007), Secretari del Dpt. de Filologia Espanyola de la Universitat de València (d'octubre de 2007 a novembre de 2010), Coordinador i President de la CAT del Grau d'Estudis Hispànics de la Universitat de València (de novembre de 2010 a novembre de 2013), Director del Dpt. de Filologia Espanyola (de novembre de 2013 a novembre de 2016 i de setembre de 2019 a setembre de 2022) i actualment sóc Secretari del Dpt. de Filologia Espanyola de la Universitat de València.

He desenvolupat tasques d'avaluació per a diverses revistes i editorials nacionals i internacionals, entre elles A.I.Gr.E. (Asociación Internacional de Gramática de la Enunciación), Acta Lingüística Academica, Anuari de Filologia de la Universitat de Barcelona, Anuario de Letras. Lingüística y Filología, Cuadernos AISPI de la Associazione Ispanisti Italiani; Cultura, Lenguaje y Representación. Dpto de Filología y Culturas Europeas. Universitat Jaume I; Estudios de Lingüística Aplicada; Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante, Estudios Filológicos de la Universidad de Valdivia, Folia Lingüística, Journal of Politeness Research, Lengua y migración, Lingüística Española Actual, Literatura y Lingüística. Universidad Católica Silva Henríquez, Loquens, Moenia, Nueva Revista del Pacífico. Universidad de Playa Ancha; Oralia, Philologia Hispaliensis, Programa EDICE, Quaderns de Filologia (Anejos), Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, Revista de Lingüística Teórica y Aplicada (Chile), Revista SOPRAG, RILCE, RILI, Revista Española de Lingüística, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, Sintagma, Spanish in context, Speech Communication, Tópicos en Lingüística, UniverSOS, Verba...

He participat, en fi, en l'organització de nombroses activitats de I+D+I com congressos nacionals i internacionals celebrats a la meva universitat o en altres institucions, exercint en molts d'ells com a Secretari o President

KOTWICA -, DOROTA MARIA

KOTWICA -, DOROTA MARIA

PDI-Ajudant Doctor/A
Biografia
 

Dorota Kotwica és professora ajudant doctora a la Universitat de València. Forma part del grup d'investigació Val.Es.Co. (València Español Col·loquial) i participa en el projecte d'investigació ESPRINT ("Estrategias pragmático-retóricas en la interacción conversacional conflictiva entre íntimos y conocidos: intensificación, atenuación y gestión interaccional").

Les seues principals línies d'investigació són la pragmàtica, l'anàlisi del discurs, les categories pragmàtiques de l'atenuació, la intensificació, l'evidencialidad i l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera. Les seues publicacions poden consultar-se en la pàgina electrònica https://uv.academia.edu/dorotakotwica.

LLOPIS CARDONA, ANA BELEN

LLOPIS CARDONA, ANA BELEN

PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció Av. Blasco Ibáñez, 25, 3.ª planta, despacho n.º 13 Valencia 46010

(9638) 64075

ana.b.llopis@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

LOZANO MARTINEZ, MARIA JOSE

LOZANO MARTINEZ, MARIA JOSE

PDI-Asociado/a Unversidad
MARTINEZ ALCALDE, M.JOSE

MARTINEZ ALCALDE, M.JOSE

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Filología Española Despacho 24

(9638) 64038

maria.mtnez-alcalde@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MONTAÑEZ MESAS, MARTA PILAR

MONTAÑEZ MESAS, MARTA PILAR

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs

Marta Pilar Montañez Mesas Departamento de Filología Española 3er piso. Despacho 22 96 3983308 Marta.Montanez@uv.es

83308

marta.montanez@uv.es

Biografia
 

Marta Pilar Montañez Mesas és Doctora en Filología Hispánica per la Universitat de València, amb la tesi Marcadores discursivos conversacionales y posición final. Hacia una caracterización discursiva de sus funciones en unidades del habla, dirigida per D. Antonio Briz Gómez, amb què va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat.

 

Actualment, és Professora Ajudant Doctora en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. Prèviament, ha compatibilitzat la seua tasca docent i investigadora a la UV com a professora associada amb la docència de Llengua Castellana i Literatura en Ensenyament Secundari i Batxillerat, on és Funcionària de Carrera (Generalitat Valenciana, des de 2016, ara en excedència).

En la seua trajectòria investigadora, ha format part de diversos Projectes d’Investigació:

-Nuevas aportaciones al Diccionario de partículas del español, dirigit per D. Antonio Briz Gómez, del qual va ser Becària d’Investigació Predoctoral (amb una beca “V Segles” y la FPU del MEC a TC, 2006-2009.

- Estudio etnolingüístico y lexicográfico de la cultura del cuerpo en la sociedad actual” (BFF2003-01374), dirigit per J. A. Díaz Rojo, del CSIC (Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación “López Piñero”, Departamento de Historia de la Medicina, Facultad de Medicina y Odontología, Universitat de València), del qual va ser Becària d’Inici a la Investigació (CSIC) a TC, 2005.

- Transcripción y digitalización del corpus Val.Es.Co. (GV2007-160), finançat per la Conselleria d’Indústria, a càrrec de D. Salvador Pons Bordería, 2007.

-Fonocortesía: el componente fónico en la expresión de la cortesía y descortesía verbales en español coloquial, del Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. FFI12009-07034), dirigit por el Dr. D. Antonio Hidalgo Navarro, 2009.

- Proyecto de Modernización del lenguaje jurídico (grupo de control: Valencia), dirigit conjuntament per la RAE, el Ministerio de Justicia y la Universitat de València, 2010.

- Actualment, Aportaciones para una caracterización diacrónica del siglo XX (Ref. PID2021-125222NB-I00), del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2022, dirigit per D. Salvador Pons Bordería.

 

Des de 2005 es membre del grup de recerca Val.Es.Co. de la Universitat de València, dedicat a l’estudi del registre col·loquial, les varietats diafàsiques de l’espanyol i l’oralitat. Les seues línies d’investigació són l’anàlisi del discurs, especialment, els marcadors del discurs i la posició discursiva, els gèneres orals i la sintaxi col·loquial.

És autora de diversos articles d’investigació i ressenyes relacionats amb la seua investigació principal, però també compta amb d’altes publicacions sobre Espanyol com a llengua estrangera i sobre llenguatge i comunicació no sexista.

 

 

PASCUAL ALIAGA, ELENA

PASCUAL ALIAGA, ELENA

PDI-Asociado/a Unversidad

Avenida Blasco Ibáñez, n.º 32 46010 Valencia

elena.pascual@uv.es

PEREZ BEJAR, VICTOR

PEREZ BEJAR, VICTOR

PDI-Ajudant Doctor/A
PODADERA SOLORZANO, ENCARNACION

PODADERA SOLORZANO, ENCARNACION

PDI-Asociado/a Unversidad

Despacho 24, Departamento de Filología Española

encarnacion.podadera@uv.es

PONS BORDERIA, SALVADOR

PONS BORDERIA, SALVADOR

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Especialista Pau

Avda. de Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Despacho 16 salvador.pons@uv.es Horario de atención: mi. 10-13 h.

(9639) 83269

salvador.pons@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

QUILIS MERIN, MERCEDES

QUILIS MERIN, MERCEDES

PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Vicedirector/a Escola de Doctorat

(9639) 83269

mercedes.quilis@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

RICOS VIDAL, AMPARO

RICOS VIDAL, AMPARO

PDI-Titular d'Universitat

Departamento de Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 València

(9638) 64691

amparo.ricos@uv.es

Biografia
 

Professora Titular en Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. És llicenciada i doctora en Filològia Hispànica. A més, va obtindre la llicenciatura en Filologia Anglogermànica per la UV i en Filologia Portuguesa per la UB (amb premi extraordinari).

Ha impartit docència en les àrees de Filologia Portuguesa i de Llengua Espanyola, en la que va ser responsable d'assignatures relacionades amb la gramàtica històrica, el comentari lingüístic de textos i l'ús correcte de l'espanyol. En l'actualitat, la seua docència se centra en l'ensenyança-aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera, tant en el grau com en el màster.

Forma part del grup de recerca de la UV HISLEDIA (Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia) i ha participat en diversos projectes competitius. Les seues línies d'investigació se centren fonamentalment en els estudis diacrònics de l'espanyol en contrast amb altres modalitats (portugués i català) : sintaxi i pragmàtica històriques, fraseologia històrica, fonètica i fonologia. Actualment, participa en el Projecte de Recerca HISLECDIAC (Història i historiografia de la llengua castellana en la seua diacronia contrastiva) finançat pel Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d'excel·lència del Ministeri d'Economia i Competitivitat (Subprograma de generació del coneixement) amb referència FFI2017- 83688-P i dirigit per les professores M.ª Teresa Echenique i M.ª José Martínez.

Entre les seues publicacions mès recents destaquen: “Para la historia románica de cabo: Combinaciones locucionales en el período postalfonsí”, en Cómo se hacen las unidades fraseológicas: continuidad y renovación en la diacronía del espacio castellano (2018, Peter Lang); “La expresión de la causa a través de las combinaciones locucionales prepositivas medievales en las crónicas alfonsíes y en sus traducciones al gallego y al portugués” (amb Adela García Valle), en La fraseología a través de la historia de la lengua española y su historiografía (2017, Tirant lo Blanch); “El origen de algunas locuciones prepositivas en gallego y portugués. Análisis de las crónicas medievales” , en Fraseología española: diacronía y codificación. (2016, Madrid, CSIC); “De injurias y blasfemias: insultos y otros actos descorteses en los procesos inquisitoriales de los siglos XVI y XVII”, en Los poderes de la palabra. El improperio en la cultura hispánica del Siglo de Oro (2013, Peter Lang); “Contraste con otras modalidades hispánicas: castellano y portugués en el siglo XVI”, en Historia de la pronunciación de la lengua castellana (2013, Peter Lang).

Compagina la docència i la investigació amb la gestió acadèmica en la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació. De 2012 al 2018 va ser vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat i des de març del 2018, ostenta el càrrec de degana. Codirigió el Màster en Investigació en Llengües i Literatures des d'abril de 2014 fins a novembre de 2018. És membre electe de la Junta de Facultat des de 2012 i del Claustre des de 2013.

SANMARTIN SAEZ, JULIA

SANMARTIN SAEZ, JULIA

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs

Avda. Blasco Ibáñez, 32 (Valencia 46010) Despacho 023

(9638) 64946

julia.sanmartin@uv.es

Biografia
 

Julia Sanmartín Sáez és Professora Titular de Llengua Espanyola del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València des de 2001. Posseïx quatre sexennis d'investigació i quatre quinquennis docents. Ha sigut directora del màster Estudis Hispànics Avançats (2010-2012), secretària de  l’ULMA (2015-2018) i coordinadora de Programes Internacionals gestionats pel vicerectorat de Relacions Internacionals (2003-2019).

Es va doctorar en Filologia Hispànica per la Universitat de València, amb premi extraordinari de doctorat, amb una tesi versada sobre l'argot de la delinqüència (atorgat el premi Fernández Abril de la RAE). Ha mantingut fins a l'actualitat esta primera línia d'investigació, centrada en la caracterització de l'argot de grup a partir de la seua detecció en fonts primàries (orals, medials i digitals) i des de diferents perspectives (així, l'ús de l'argot com a recurs estilístic). Ha combinat esta perspectiva lexicològica amb la lexicogràfica en publicar un Diccionari d'argot (Espasa, 1998-2006) i amb la metalexicogràfica en ocupar-se de la descripció dels diccionaris d'argot i de la marcació en lexicografia.

Des de 1993 forma part del Grup d'Investigació VALESCO, i ha desenvolupat una segona línia de treball amb una continuada labor en l'obtenció i anàlisi de tres corpus orals. Ha participat amb el Grup VALESCO en l'elaboració d'un corpus de converses col·loquials (Corpus de converses col·loquials (Arc, 2002), en el desenvolupament d'un sistema de reconeixement de la conversa col·loquial; en la delimitació de les unitats del discurs, Un sistema d'unitats per a l'estudi del llenguatge col·loquial (Estudis de Lingüística de l'Espanyol, 2014); i en la redacció del Diccionari de Partícules Discursives de l'espanyol (en línia, 2008). També ha col·laborat amb el projecte PRESEEA (Gómez Molina coord. 2001) en l'obtenció del corpus, L'espanyol parlat de València, i amb el GRUP PERLA (Gallardo Paúls 2005) en l'edició d'un corpus de llenguatge afàsic. La seua continuada dedicació a l'obtenció de corpus orals li ha permés dissenyar una proposta de transcripció de la llengua parlada i una valoració dels diferents sistemes de transcripció.

Des de l'any 2000 ha desenvolupat una tercera via d'especialització amb l'anàlisi pragmalingüístic del lèxic de l'espanyol col·loquial (argot comú o argot urbà). Ha estudiat els diferents procediments de creació lèxica i, especialment, ha revisat la metàfora, els prèstecs i la sufixació. També ha iniciat una anàlisi nova quan es procedisca a detectar i quantificar la productivitat dels procediments de formació de paraules, vinculats amb el col·loquial en tres corpus (orals, medials i digitals). Ha contribuït, doncs, al coneixement del lèxic col·loquial, a la detecció de les seues fonts primàries digitals (xarxes socials) i a la identificació de les novetats lèxiques d'este registre. A més, en l'actualitat ha sumat la perspectiva diacrònica a l'estudi del lèxic col·loquial, en considerar la seua evolució des del segle XX al XXI.

En 2004 ha iniciat una quarta línia d'investigació en neologia, en constituir i dirigir el Grup de Neologia de la Universitat de València, col·laborador del OBNEO en el projecte de la Xarxa d'Observatoris de Neologia de l'Espanyol Peninsular (NEOROC). Des d'esta orientació investigadora ha publicat diferents estudis sobre el neologisme, versats en l'anàlisi del neologisme en mitjans de comunicació des d'una perspectiva geolectal contrastiva i des de la revisió dels procediments més vinculats al registre informal, com els escurçaments.

Una quinta línia d'investigació ha sigut l'estudi i la caracterització dels gèneres digitals, línia iniciada en 2008 amb el llibre, El chat. La conversación tecnológica (Arc Llibre) i prosseguida en l'actualitat amb la delimitació d'una proposta teòrica per a descriure els cibergèneres del turisme 2.0 (pàgines web institucionals i xarxes socials), així com les respostes als comentaris digitals, considerat com a gènere encadenat.

Esta línia d'investigació enllaça amb la consideració que les respostes als comentaris responen a una sèrie d'estratègies d'atenuació i cortesia, entre les quals es troben les pròpies fórmules de tractament.

La sexta línia d'investigació es va iniciar en 2010 amb l'anàlisi del lèxic del turisme i la publicació d'un recurs lexicogràfic multilingüe de turisme: Cometval Group multilingual Dictionary of Tourism. (en línia, 2014). Ha desenvolupat l'anàlisi del lèxic del turisme tant des d'una orientació lexicològica com des d'una perspectiva més pròxima a la terminologia i a la regulació terminològica del sector, sempre des de la consideració que el lèxic ha d'inserir-se en unes coordenades discursives (gèneres discursius) concretes i en la seua variabilitat en el marc geolectal.

Finalment, s'ha integrat en el projecte ESPRINT que investiga les estratègies pragmàtic-retòriques en la interacció conversacional conflictiva entre íntims i coneguts; i ha publicat diferents articles sobre esta qüestió, com la manera de reproduir el discurs que empra el terapeuta en teràpies de parella.

Totes estes línies d'investigació han contribuït als resultats dels nou projectes d'investigació en els quals ha participat o dirigit, entre els quals cal destacar, Partícules discursives de l'espanyol, L'atenuació pragmàtica en l'espanyol parlat: la seua variació diafásica i diatópica, El mesurament de la neologicidad i la diccionariabilidad dels neologismes en espanyol i, especialment, Anàlisi lèxica i discursiva de corpus paral·lels i comparables (espanyol-anglés-francés) de pàgines electròniques de promoció turística, i els dos més recents, Estratègies pragmàtic-retòriques en la interacció conversacional conflictiva entre íntims i coneguts: intensificació, atenuació i gestió interaccional (ESPRINT) i Aportacions per a una caracterització diacrònica del segle XX.

TORMO SOLER, ANA MARIA

TORMO SOLER, ANA MARIA

PDI-Associat/Da Universitari/A
VICENTE LLAVATA, SANTIAGO

VICENTE LLAVATA, SANTIAGO

PDI-Titular d'Universitat

Avda. Blasco Ibáñez, 32 (Valencia 46010) Despacho 012 Teléfono: (9616)28919

28919

santiago.vicente@uv.es

Biografia
 

Santiago Vicente Llavata és Professor Titular d'Universitat en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. És llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana per la Universitat de València, i doctor en Filologia Hispànica (2010) per la mateixa Universitat amb la tesis Estudio histórico de la fraseología en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza, dirigida per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo. Fou adjudicatari en tres edicions consecutives (2004, 2005 i 2006) d'una beca de lexicografia, terminologia i toponomàstica en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A part d'aquesta formació filològica, s'ha especialitzat en el camp de la didàctica de la llengua i la literatura amb la realització d'un Màster Universitari d'Investigació en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona.

Anteriorment a la seua activitat professional actual, va accedir per oposició en 2007 (funcionari de carrera [BOE 10.11.2008]) al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i Batxillerat en l'especialitat de Llengua castellana i Literatura, i va desplegar l'activitat docent en diferents centres educatius de Mallorca i València. De forma simultània a la seua labor en l'ensenyament secundari, va treballar com a professor associat en el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la Universitat de les Illes Balears (2010-2011), així com en els departaments de Filologia Espanyola (2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 i 2017-2018) i de Didàctica de la Llengua i la Literatura (2014-2015 i 2015-2016) de la Universitat de València. Des del curs 2019-2020 participa en un grup consolidat d'innovació docent de caràcter interdisciplinar Ampliant diversitats a través de GRUPal, desenvolupat a la Universitat de València.

Forma part del grupo de investigación UV HISLEDIA (Historia e historiografía de la lengua castellana en su diacronía [GIUV2013-080]), dirigit des de la seua fundació per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo, i actualment, dirigit per la Dra. María José Martínez Alcalde, en el marc del qual ha participat en diversos projectes d'investigació competitius (vegeu, mes avall, l'apartat referit a projectes). Un dels resultats científics més rellevants del grup HISLEDIA és l'elaboració de l'obra lexicogràfica DHISFRAES. Diccionario histórico-fraseológico del español. Tarea lexicográfica del siglo XXI. Combinaciones de carácter locucional prepositivo y adverbial. MUESTRA ARQUETÍPICA (Peter Lang, 2021). En el marc d'aquest grup científic, ha participat en multitud de congressos i foros acadèmics d'àmbit nacional i internacional (Espanya, Alemanya, França, Israel, Perú, Itàlia, Portugal, Àustria, Suïssa, etc.), tant mitjançant comunicacions orals com a través de ponències per invitació. Ha format part també del Comité Organitzador de diferents iniciatives científiques (jornades i congressos) promoguts pel grup HISLEDIA, com el recent XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrat a València l'abril de 2022. Ha realitzat estades docents i d'investigació en Hogeschool Van Utrecht (Holanda, 2001), en la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia, 2019), en Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia, 2019), en Universität Leipzig (Alemanya, 2023) i en l'Instituto Politécnico do Porto (Portugal, 2024).

És autor únic de la monografia Estudio de las locuciones en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana). Hacia una fraseología histórica del español (Universitat de València, 2011), i coautor, junt amb Francisco P. Pla Colomer, del llibre La materia de Troya en la Edad Media hispánica. Historia textual y codificación fraseológica (Iberoamericana/Vervuert, 2020). A més, va participar com a redactor en l'elaboració del Diccionari de sinònims, antònims i idees afins (Edicions Bromera, 2007). La seua producció científica es completa amb la publicació d'articles i ressenyes en diferents revistes d'alt impacte (Revista de Filología Románica, Revista de Literatura Medieval, Vox Romanica, Nueva Revista de Filología Hispánica, Zeitschrift für Romanische Philologie, Verba: Anuario galego de Filoloxía, Romanische Forschungen, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, Anuario de Estudios Filológicos o Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, entre d'altres), així com de capítols de llibre en editorials d'excel·lència (Cilengua, CSIC, Tirant Lo Blanch, Peter Lang, Reichenberger, etc.). Manté també una activitat regular com a avaluador extern en diferents revistes científiques d'Espanya, Estats Units, Xile, Mèxic, Costa-Rica i Polònia.

Les seues línies nuclears d'investigació són:

 • La història de la llengua espanyola en contacte amb les altres llengües i modalidats lingüístiques peninsulars (amb una incidència especial en els dominis de loccità, català i aragonés).
 • La fraseologia i fraseografia històriques.
 • La paremiologia i paremiografia històriques.
 • La lexicologia i la lexicografia històriques.
 • L'estudi filològic integral de l'obra de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana) en el marc ampli de la literatura medieval hispànica.

Quant a la gestió universitària, ha estat coordinador de la Unitat Docent de Llengua Espanyola, així com coordinador de primer curs del Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seus Literatures durant tres cursos consecutius (2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022). Ha estat especialista de la matèria de Castellà: llengua i literatura II per a les proves de l'EVAU durant el curs 2022-2023, i actualment és responsable de matèria de Castellà per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

VILLALBA IBAÑEZ, CRISTINA

VILLALBA IBAÑEZ, CRISTINA

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Biografia
 

Cristina Villalba Ibáñez és llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Llengua Espanyola per la Universitat de València. La seua tesi doctoral, Actividades de imagen, atenuación e impersonalidad en los juicios orales, va ser guardonada amb el Premi Extraordinari de Doctorat.

En l'actualitat treballa com a professora ajudant doctora a la Universitat de València, on imparteix assignatures de grau i màster vinculades al Departament de Filologia Espanyola. Prèviament, ha treballat com a professora associada en el Grau en Mestre / -a en Educació Infantil i Primària de la Universitat Jaume I (UJI).

Ha realitzat diverses estades de caràcter investigador i docent a la Universitat de Boulder-Colorado (EUA), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemanya) i Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Alemanya).

Forma part del grup de recerca Val.Es.Co., dedicat a l'estudi de la llengua oral i el registre col·loquial. Dins d'aquest marc, les seves línies d'investigació se centren en l'anàlisi del discurs, les categories pragmàtiques de l'atenuació i l'intensificació i l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.