Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

La finalitat bàsica d'aquests estudis de Postgrau és proporcionar una formació per a la investigació que permeta posteriorment realitzar una Tesi Doctoral sobre problemes d'ensenyament i aprenentatge de les ciències. Donades les estretes relacions que existeixen entre la investigació i la innovació en Didàctica de les Ciències, aquests estudis constitueixen, també, una via privilegiada de perfeccionament docent, que proporciona eines per a l'anàlisi i la renovació de l'ensenyament.

L'objectiu primordial perseguit és contribuir a la construcció d'un cos coherent de coneixements entorn dels problemes que planteja l'educació científica. La realitat del fracàs escolar, de les actituds negatives de l'alumnat, de la frustració del professorat, així com, molt en particular, els avanços en la recerca, els desenvolupaments de noves tecnologies i els grans reptes als quals s'enfronta l'educació al segle XXI, mostren la necessitat de recerques rigoroses i d'innovacions fonamentades i degudament controlades. La nostra pretensió és contribuir a aquest objectiu general, promovent recerques entorn dels diferents aspectes clau del procés d'ensenyament/aprenentatge de les ciències, de la formació del professorat i de l'educació científica no formal (museus, mitjana...), al mateix temps que es formen nous investigadors i investigadores.

En síntesi, a més de l'adquisició de les competències assenyalades en el títol, els objectius generals de l'especialitat, entre uns altres, són:

Formar investigadors i investigadores en Didàctica de les Ciències Experimentals, proporcionant-los eines actualitzades dels principals camps de recerca de l'àrea que els permeten abordar i desenvolupar projectes de recerca rellevants per a la millora del procés d'ensenyament aprenentatge de les ciències, afavorint la seva implicació i capacitat permanent per a la recerca en didàctica de les ciències.

Amb la immersió en la cultura de la investigació que suposen aquests estudis, es pretén així mateix la incorporació dels estudiants a la comunitat d'investigadors i investigadores, afavorint la seva vinculació amb equips de investigació.

Especialitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Màster en Investigació en Didàctiques Específiques

L'objectiu general és la iniciació a la formació en investigació en aquesta àrea de coneixements, a través de l'estudi de les principals línies d'investigació de l'actualitat, la seva fonamentació i rellevància per al camp de coneixements específic.

Especialitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques

Es pretén aprofundir en la formació com a investigadors i investigadores a l'àrea, amb la realització de la tesi doctoral, dins del marc de l'Escola Doctoral de la Universitat de València.