Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Xarrada ERI - Clara Soberats: "Processament del significat de les frases en adults neurotípics i amb síndrome de Williams: evidències electroencefalogràfiques i conductuals"

  • 19 de maig de 2023
Image de la noticia

26 maig 2023. 12:00h. Sessió presencial. Idioma: anglès.

Processament del significat de les frases en adults neurotípics i amb síndrome de Williams: evidències electroencefalogràfiques i conductuals

Clara Soberats

ERI-Lectura (Universitat de València)

 

El significat dels enunciats naturals té un doble aspecte: un és la memòria lèxic-semàntica, que entra als enunciats en forma de paraules que recordem i recuperem; l'altre és el tipus específic de significat que confereix la gramàtica, que és un significat intrínsecament integrador i referencial. Propose, doncs, el model d'Iteració Memòria - Referència (MRIt), que defineix el significat dels enunciats com un flux dinàmic de la memòria a la referència a través de la gramàtica i viceversa. Basant-se en aquest model, el component N400 es pot interpretar com una marca d'efectes exclusius del pol de memòria, mentre que els components positius tardans (LPC) s'associen amb el pol de referència. Per provar el model, he fet cinc estudis experimentals: els resultats conductuals d'un paradigma de lectura autoregulada (self-paced reading task) van mostrar que la manipulació del significat gramatical com, per exemple, He llegado a una Valencia esta mañana o El coche explotó durante cuatro horas només té costos de processament globals però no locals per als adults neurotípics. Estudis posteriors de potencials evocats en italià i espanyol han mostrat que aquestes manipulacions generen LPC en lloc de N400. El potencial N400 es limita a anomalies lèxiques com ara He llegado a un botón esta mañana. Els adults amb síndrome de William (SW) van mostrar un N400 preservat a les frases lèxicament anòmales, però un LPC absent o atípic, cosa que suggereix una debilitat específica en l'ancoratge referencial a causa d'una alteració en la integració del significat a nivell gramatical, més que un dèficit lèxic per se. A més, he analitzat les pauses classificades per posició sintàctica en la parla espontània i les respostes dels cuidadors a un qüestionari, cosa que va reforçar la hipòtesi d'un dèficit d'ancoratge referencial amb semàntica lèxica preservada en adults amb SW.

 

Bio

Clara Soberats Garau és investigadora de l'ERI-lectura (Universitat de València). En breu defensarà la seua tesi doctoral sobre marcadors neurocognitius del significat gramatical, que ha estat dirigida per Wolfram Hinzen (Grammar and Cognitrion Lab, Universitat Pompeu Fabra) i Ruth de Diego Balaguer (Brain Mechanisms of Language Learning, Universitat de Barcelona). Durant aquest període predoctoral ha realitzat una estada a la Università degli Studi di Trentro. A més, és membre del Laboratori de Complexitat i Lingüística Experimental de la Universitat de les Illes Balears. Ha impartit docència a l'àrea de lingüística a la Universitat Pompeu Fabra i al màster de Trastorns de l'Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. Té un màster en Evolució Humana i és graduada en Llengua i Literatura Espanyola.