Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

 

Expedients acadèmics

 Procés Instruccions  Lloc  Termini Instància

Avançament de convocatòria 

Curs 2023-2024

Convocatòria

Calendari d'exàmens 

Seu Electrònica UV Del 20 al 31 de juliol de 2023

Sol.licitud on line

Avaluació curricular per compensació de qualificacions

Curs 2022-2023 

Requisits i procediment: capítol VII del Reglament d'avaluació i qualificació de la UV

Seu Electrònica UV

Sol·licitud després:

-C. avançada: 15/10/22 a 15/11/22

-1a conv.    1r sem.: 01/02/23 a 01/03/23

-1a conv.  2n sem. i anuals i 2a conv: 15/06/23 a 31/07/23

Sol·licitud on line

Impugnació de qualificacions

Requisits i procediment: art. 21 del Reglament d'avaluació i qualificació de la UV

Nota: a la sol·licitud cal adjuntar certificació acreditativa d'haver realitzat la revisió o d'haver-la intentat sense efectes.

Seu Electrònica UV

Termini de 5 dies hàbils des de la data de publicació de la qualificació global definitiva de l’assignatura

Sol·licitud on line

Reconeixements de crèdits per participació en activitats universitàries

La sol·licitud (d’un màxim de 6 crèdits ECTS) s'ha de fer de forma conjunta i en el curs en que l'estudiant es matricule de tots els crèdits que li queden per finalitzar els estudis. Cal presentar els certificats o diplomes acreditatius de les activitats realitzades.

Propostes d'activitats

Secretaria de la Facultat

Durant el curs acadèmic

Instància
Transferència i reconeixements de crèdits

Amb la sol·licitud cal aportar (excepte que la titulació d'origen s'impartisca a la Facultat de Farmàcia):
- Certificat acadèmic oficial
- Pla d'estudis
- Programa de les assignatures segellat.

El reconeixement de crèdits quedarà supeditat a l'abonament de les taxes corresponents.

Seu Electrònica UV En el moment de la matrícula i fins el 15 de setembre

Sol.licitud on line

 

Exempció normativa de permanència

Supòsits en què es pot sol·licitar motivadament l'exempció

Secretaria de la Facultat o fac.farmacia@uv.es Durant juliol   

Instancia

Trasllat d'expedient

Els estudiants que, sense haver finalitzat els estudis que havien iniciat a la Facultat de Farmàcia, han estat admesos en un altre centre per continuar aquests o altres estudis, han de sol·licitar el trasllat d'expedient al nou centre.

  • Si el centre d'admissió pertany a la UV, s'haurà de sol·licitar a la Secretaria de la Facultat i adjuntar la carta d'admissió en la nova titulació.
  • Si el centre d'admissió no pertany a la UV, s'haurà de sol·licitar a la Seu Electrònica UV (adjuntant la carta d'admissió en la nova titulació) i abonant les taxes fixades per Decret de Consell.