Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

REBUTS

ASSEGURANÇA ESCOLAR

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT/TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS PER A ALUMNES DE GRAU

Termini: Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2023.
Documentació a aportar:

 • Programes de les assignatures cursades segellades.
 • Pla d'Estudis cursat, segellat pel Centre d'origen.
 • Sol·licitud normalitzada
 • Certificat original de notes /només per al cas d'estudis cursats fora de la UVEG).

En breu podrà sol·licitar-se aquest procediment telemàtic "Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits" a través de ENTREU.

taula de reconeixements

Resolució: Es remetrà al domicili del/la interessat/a.

Nota informativa:

 1. Per a l'estudi de les sol·licituds de reconeixement de crèdits corresponents a estudis en centres estrangers, els estudiants hauran d'abonar, a més, una taxa de 143.73 euros, segons normativa de taxes de la GVA.
 2. El reconeixement de crèdits per experiència professional o laboral per assignatures de “pràctiques professionals”, merita l'import íntegre de la matrícula.
 3. El centre enviarà al/la interessat/al rebut perquè abone l'import que corresponga en funció dels crèdits reconeguts. Solament es podran incorporar a l'expedient els crèdits reconeguts, una vegada s'acredite en Secretaria el pagament de la taxa.

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PARCIAL

 • Assignatures del primer quadrimestre. Per causes sobrevingudes i justificades documentalment.

Termini: Del 01/10/2023 al 10/12/2023
Instància: Es realitzarà a través de la seu electrònica. Instància anul·lació.

 • Assignatures del segon quadrimestre, anuals i anul·lació total. Per causes sobrevingudes i justificades documentalment.

Termini: Del 01/11/2023 al 01/05/2024
Instància: Es realitzarà a través de la seu electrònica. Instància anul·lació.

Informació d'anul·lació de matrícula en el següent enllaç.

 

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Només s'admetran per causes justificades. Caldrà aportar la documentanción acreditativa i la resolució serà remesa al domicili particular.

Termini: Del 1 de juliol al 8 de setembre de 2023

Presentar instància juntament amb documentació acreditativa dels motius que s'addueixen a través del procediment de Registre Electrònic /Gestions específiques de la Unitat /Exenció Permanència

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/?idioma=ca_ES#/login?idArbol=16&idPrehoja=113&idform=EXPSOLP2U

          Normativa

 

AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ - TERMINIS ASSIGNATURES CURS 2023-2024

 • Sol·licitud per a assignatures que s'ha demanat l'avançament de la convocatòria

Termini: Del 14/10/2023 al 14/11/2023

 • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures del 1º quadrimestre

Termini: Del 27/01/2024 al 27/02/2024

 • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures del 2º quadrimestre, anuals i 2ª convocatòria de totes les assignatures

Termini: Del 1/07/2024 al 31/07/2024

 

AVANÇAMENT DE CONVOCATORIA

Requisits: Només si queden 2 o menys assignatures per a finalitzar, exclòs el Treball Fi de Grau i el Practicum Clínic II..
Termini: Del 20 al 31 de juliol de 2023.

Normativa

Instància

Es pot sol·licitar-se aquest procediment telemàtic (EST_ACON)  d'avançament de convocatòria  a través de la seu electrònica ENTREU, enllaç

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

Només per a estudiants de 4º curs de Grau. El/L'estudiant haurà d'aportar certificat acreditatiu.

Termini: Durant el curs acadèmic.

Normativa

Instància

Llistat d'Activitats de participació universitària amb informe favorable

 

SOL·LICITUD I LLIURAMENT DEL TÍTOL

Tutorial Sol·licitud del Títol

Sol·licitud i dipòsit del títol a través de la seu electrònica ENTREU.

 

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

Sol·licitud de certificat a través de la seu electrònica ENTREU.

 

PRÀCTIQUES EXTERNES

Visiteu la pàgina web del PRACTICUM

 

FUNCIONARIAT HABILITAT PER A LA IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ DE CIUTADANS AL REGISTRE AUXILIAR 12 

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
CERVERA MUEDRA, ISABEL

CERVERA MUEDRA, ISABEL

PAS-E. Administrativa
CHISBERT TARAZONA, JOSEFINA PILAR

CHISBERT TARAZONA, JOSEFINA PILAR

PAS-E. Administrativa
ARRASTIA ESCALONA, RICARDO

ARRASTIA ESCALONA, RICARDO

PAS-E. Administrativa