Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

El projecte d'investigació desenvolupat s'ha dirigit a analitzar el paper dels factors personals, generacionals i socioculturals (tant a nivell individual com col·lectiu) en el desenvolupament del benestar i l'acompliment laboral. La investigació s'ha desenvolupat en organitzacions laborals de diferents països: Espanya, Itàlia, Polònia, Mèxic, l'Equador i el Brasil. 

Els resultats obtinguts ofereixen un nou marc d'anàlisi per a la investigació, les teories, la lògica gerencial i les relacions laborals en relació amb el benestar i l'acompliment laboral dels treballadors. Aquesta anàlisi confirma, sota certes condicions, la tesi del treballador productiu i feliç però la matisa posant de manifest les relacions dinàmiques i polièdriques entre tots dos aspectes. D'una banda, hem produït coneixements sobre les semblances i diferències en aqueix model quan es considera el benestar hedónico o el eudaimónico, i també quan es consideren diferents tipus d'acompliment. També s'han analitzat els grups que no segueixen el model de treballador feliç i productiu, és a dir els que són infeliços però productius i els que són poc productius però feliços. També hem avançat en la clarificació d'aquesta relacions al llarg del temps.

Les nostres publicacions realitzen a més propostes que consideren el rol de les diferències personals i generacionals en el desenvolupament del benestar sostenible en el treball. En aquest sentit, s'ha posat de manifest la importància del rol actiu del treballador (job-crafting, I-deals) i de la fortalesa de la persona (capital psicològic i capacitat de treball) i els seus valors personals (orientació a la felicitat, individualisme-col·lectivisme) en el desenvolupament de l'acompliment i el benestar i en la manera en què diferents factors organitzacionals influeixen en aquests. En aquest sentit, s'ofereixen orientacions sobre els models organitzatius en relació a les pràctiques de recursos humans i del disseny del treball que contribueixen a un desenvolupament sostenible atenent les necessitats, motivacions i objectius de diferents grups de treballadors.

Així mateix, s'ha adoptat una perspectiva transnacional i transcultural comparant els resultats a Espanya amb altres països Europeus i Llatinoamericans, la qual cosa ens permet abordar l'estudi del benestar i acompliment en entorns cada vegada més diversos i multiculturals. Els resultats posen de manifest tant similituds com diferències en les relacions recíproques entre benestar i acompliment en diferents contextos nacionals. De la mateixa manera, indiquen un impacte diferent d'aspectes com ara les pràctiques de recursos humans i els valors individuals en els patrons de relació benestar-exercisc. La consideració de les especificitats personals, socials i culturals ens permet avançar en el disseny de societats més inclusives i proposar actuacions en organitzacions que es moguen en contextos multinacionals o multiculturals