Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) Logo del portal

Els petits luthiers té com uns dels objectius principals dotar d’autonomia creativa a l’alumnat i professorat implicant-los en processos de creació artística contemporània. Per una part, la construcció de les eines dintre d’una filosofia DIY ens aproparà a un concepte artesanal que reforçarà la idea d’un treball artístic autèntic que lluita contra la visió de solucions precuinades a mode de recepta que acaben per homogeneïtzar l’aprenentatge i anul·lar el vertader valor pensament artístic.
La línia d'investigació és usar de manera continuada procediments per pensar reflexivament i creativament i convertir-los en una manera d' enfrontar-se a situacions diverses, cultura del pensament en acció. Apostant per una investigació transdisciplinària (marcs, eines i estratègies) promovent el compromís cívic amb l'objectiu d'empoderar els i les futures professionals de l'educació.
El present projecte reconeix la pertinència i necessitat de valorar i promoure el pensament creatiu en adolescents. Proposem un impuls del nivell creatiu del nostre alumnat adolescent que cursa secundària, incorporant per a això un recurs de gran rellevància com són els museus, entorns d'educació informal poderosos que poden ajudar-nos a millorar l'escenari educatiu de secundària, generant sinergies amb els centres educatius Per a això proposem impulsar la trobada amb el potencial educatiu que ens ofereixen els museus, activant esforços de mediació entre centres de secundària i museus. Afrontar i abordar de forma anticipada el repte ajudarà a conéixer millor la situació, emfatitzar les fortaleses que tenen els nostres estudiants i detectar els punts susceptibles de millora entorn del pensament creatiu.
La finalitat del projecte és contribuir a un enfocament més plural de les modalitats d'ensenyament- aprenentatge en la Universitat, centrant-se especialment en les quals afavoreixen el pensament reflexiu-creatiu i la consciència de l'alumnat en la construcció del coneixement i en el seu procés d'aprenentatge. Des del contrast que permet la pràctica reflexiva i el treball en equips col·laboratius, el projecte vol ser una contribució més al disseny d'aquestes intervencions i experiències d'aprenentatge, aportant evidències del seu efecte en el desenvolupament professional i el desenvolupament de les competències genèriques en l'educació superior a través de desenvolupament de pràctiques transdisciplinars i des de la perspectiva dels objectius de desenvolupament sostenible.
El projecte té com a objectiu millorar les capacitats de les autoritats estatals per a identificar, analitzar, monitorar i avaluar en línia discurs d'odi amb la finalitat de desenvolupar i enfortir estratègies contranarratives (discurs upstander) contra el discurs d'odi motivat per racisme, xenofòbia, islamofòbia, antisemitisme i antigitanisme. En el marc del grup de treball liderat per Benno Herzog i del grup d'Investigació de Teoria Crítica es procura discutir i generar un mapa de bones pràctiques i eines didàctiques i efectives per a la contranarrativa del discurs d'odi en la web.
El projecte Complex Trajectories, projecte finançat pel programa Erasmus+, té per objectiu entendre les trajectòries dels estudiants en la universitat, cada vegada més diverses i complexes, i donar suport a les persones que les transiten. No sols pretén garantir l'accés inclusiu als programes universitaris, sinó també l'èxit en la realització dels estudis amb independència de la situació socioeconòmica de les persones que els cursen. El projecte té previst definir un sistema de seguiment de les trajectòries dels estudiants que permeta el desenvolupament de polítiques de suport tant institucional com del sistema universitari i definir indicadors per a evitar l'abandó. En aquest sentit, es proposa que el centre de l'anàlisi de les trajectòries no siga el programa (taxes de graduació, etc.), sinó l'estudiantat. Així, una trajectòria es considerarà reeixida amb independència de si hi ha hagut canvis d'estudis o de modalitat d'estudis.
'Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity' és un projecte europeu organitzat per la Conselleria d’*Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i dirigit per la investigadora Ana López-Navajas, que té com a objectiu contribuir de manera decisiva a la inclusió de dones protagonistes de la història i la cultura i el seu llegat en els continguts educatius. Basat en la cooperació regional transfronterera i amb finançament del programa Erasmus+, sota la modalitat KA201 d'associacions estratègiques de desenvolupament i innovació, pretén donar resposta a una necessitat comuna europea de corregir la visió androcèntrica de la cultura transmesa en l'educació, a través del reconeixement de les contribucions culturals de les dones i la seua inclusió en el lloc que els correspon en els materials educatius. D'aquesta manera, es restitueix el seu valor social i el seu paper de subjecte protagonista de la cultura i la història. Amb la publicació accessible i gratuïta dels productes intel·lectuals elaborats en el marc del projecte es facilitarà la transmissió a les aules d'una cultura completa i veritablement universal, que recupere el patrimoni cultural europeu i que ajude a l'erradicació de les desigualtats de gènere des de la base.
D'acord amb els treballs sobre perpetradors i les seues representacions culturals, l'objecte d'aquest projecte consisteix a analitzar les representacions narratives i iconogràfiques d'alguns dels llocs emblemàtics de violència de masses, així com la seua resignificació per mitjà de polítiques memorialístiques, pedagogia històrica, processos judicials i cultura dels Drets Humans. Aquesta investigació analitza, des d'una perspectiva comparativa, set llocs situats en quatre àmbits i contextos diferents: Espanya, Alemanya, Cambodja i el Con Sud d'Amèrica Llatina. La perspectiva comparativa permet estudiar el paper que exerceixen els microespais, els artefactes materials, la narrativa dels museus, les activitats perifèriques, la producció literària i la iconografia, posant l'accent en els moments de canvi.
Els objectius d'aquest projecte són: 1) Crear i validar dos programari en línia per al desenvolupament i avaluació d'habilitats d'entonació, la primera per a veu cantada (Cantus) i la segona per a instruments d'entonació contínua o variable (Plectrum). Els instruments abordats amb el programa són els de vent-metall (trompeta, trompa i trombó) i entenimentada (viola, violí i violoncello), tenint en compte l'adequació del prototip avaluat a les diferències de gènere identificades en la literatura d'investigació (gèneres femení i masculí dels models d'exercicis o mostres vocals, disseny de la interfície, model de procés d'aprenentatge més relacional) i llenguatge no sexista 2) Generar coneixement pedagògic respecte dels processos d'ensenyament-aprenentatge de l'entonació en institucions d'educació musical , facilitant el treball docent en l'entrenament i avaluació d'aquesta habilitat.