University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

 “Pensat i Dret” es un projecte formatiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Valènciaobert als estudiants i al professorat. S'integra al Pla d'Innovació de Centre, subvencionat pel Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació de la Universitat de València. Coordina la actividad el Vicedeganat de Qualitat, Formació i Projecció Social.

L'activitat serà desenvolupada per grups d'estudiants guiats per un o diversos professors/es conforme amb l'estructura que després s'explica. La part més visible del projecte inclou una sèrie de vídeos amb projecció jurídica, criminològica i politològica sobre qüestions d'actualitat i interés social.

Fins ara, s'han gravat els següents vídeos, als que podeu accedir a través d'aquests enllaços:

Pensat i Dret: La sentència de “La Manada”

Pensat i Dret: La fi d'ETA

Pensat i Dret: Reflexions sobre el "procés de Catalunya"

Pensat i Dret: Les despeses en els préstecs hipotecaris

Pensat i Dret: La prostitució a Espanya

Pensat i Dret: La competència legislativa de la Comunitat Valenciana en matèria de Dret Civil

Pensat i Dret: La Sentència del Procés

Pensat i Dret: Control d'Internet i Llibertat d'expresió

Pensat i Dret: La gestació subrogada

Pensat i Dret: Memòria històrica

Pensat i Dret: La Eutanàsia

Pensat i Dret: La vacunació COVID: desafiaments i oportunitats

Pensat i Dret: L'indult a debat

Pensat i Dret: Xiquets, xiquetes i adolescents extrangers no acompanyts.

Pensat i Dret: La república com a forma d'Estat

Pensat i Dret: Empreses i drets humans al voltant del Pacte Mundial de les Nacions Unides

Pensat i Dret: La UE i el conflicte d'Ucraïna

Pensay i Dret: Tributació de les grans multinacionals

Pensat i Dret: Espanya i el Sàhara

Pensat i Dret: 40 anys de l'Estatut d'autonomia

Pensat i Dret: Protección y Bienestar animal

Pensat i Dret: Delincuencia, reincidencia y resocialización

Pensat i Dret: Inteligencia Artificial y uso de los algoritmos

Pensat i Dret: La Ley por el derecho a la vivienda

COMPETÈNCIES

No es dirigeixen tan sols a l'aprenentatge de continguts i tècniques propis de l'especialitat. Moltes d'elles guarden relació amb les competències i habilitats que defineixen els perfils que en l'actualitat cerquen els ocupadors en el context d'un mercat laboral cada vegada més exigent.

Compromís ètic i formació en valors.  És important que els estudiants entenguen la missió de servei a la societat que els correspon com a juristes, criminòlegs i politòlegs. Es promou la formació no solament en continguts, sinó també en valors i principis.

Esperit crític. Els estudiants analitzen qüestions jurídiques, criminològiques i politológicas amb esperit crític, des de diferents punts de vista. Desenvolupen, com a universitaris, la capacitat de reflexionar de manera seriosa i assossegada fins i tot sobre temes que en la societat són tractats, en ocasions, d'una forma irreflexiva o visceral.

Anàlisi i síntesi, raonament pràctic i capacitat resolutiva. Tals competències es projecten sobre problemes actuals de la societat. 

Investigació i interacció directa amb especialistes. L'estructura de l'activitat condueix a l'estudiant a una labor prèvia d'investigació guiada pel professor, a partir de la qual formularà una sèrie de qüestions a plantejar a un grup d'especialistes que es plasmarà en l'enregistrament d'un vídeo amb difusió en obert. Els estudiants que participen en l'activitat tindran l'oportunitat d'assistir a un seminari amb els especialistes que participen en l'enregistrament del vídeo.

Interacció entre estudiants de Dret, Ciències Polítiques i Criminologia, oberta a la possible intervenció d'altres Centres. D'aquesta manera s'enriqueix la formació en enfocar la matèria amb diferents perspectives.

Treball en equip. És la forma de treball idònia per a fomentar habilitats negociadores, aprendre a escoltar, a acceptar suggeriments i rebre ajuda, a guanyar confiança en un mateix i en els altres. Guarda íntima relació amb una altra sèrie de capacitats, com la perseverança, la responsabilitat,  l'emprenedoria o la iniciativa.

Funció social i transferència de coneixement. El Dret, en siguem o no conscients d'açò, ens envolta des que naixem. En ocasions ens limitem a respirar-lo de forma natural i rutinària com a part del medi ambient. Unes altres vegades ens dóna sacsejades o colpeja  la societat amb esdeveniments que ho porten al primer pla d'actualitat. Una cosa semblant succeeix amb la política. Les decisions que prenen, les mesures que porten endavant les nostres autoritats, aquells als quals triem per a representar-nos, a tots ens afecten. La política és el paradigma del nostre temps, com en el passat ho van ser el Dret o l'Economia. En un camp més específic constitueix una preocupació constant dels ciutadans atendre a les necessitats socials de seguretat i de prevenció i control de la delinqüència, així com a la protecció i reparació del dany patit per les víctimes. La labor dels estudiants i professors de la Universitat pot eixir de les aules i complir també una funció divulgativa. Amb aquesta activitat es potencia la funció social de la Universitat, a la qual s'obri l'activitat dels estudiants i professors en constar els materials docents audiovisuals generats, en obert, segons la filosofia de la Universitat de València.

 

ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT

 

Pensat i Dret incentiva el treball en grup, fomenta la reflexió crítica de l'alumne i permet afrontar un problema complex amb perspectives molt diverses, facilita el tracte directe amb experts en la matèria procedents de diversos sectors, bascula sobre la recerca de solucions a problemes reals de la societat i fomenta, en aquest sentit, el compromís ètic. Com la majoria dels mètodes actius d'aprenentatge preten en última instància, o en primera, involucrar a l'estudiant. Per a comprometre'l en l'aprenentatge del Dret, les Ciències Polítiques i la Criminologia cal fer que els senta com una cosa pròxima. Tots vam mostrar més interés pel que ens resulta pròxim. L'estudiant de les titulacions que s'imparteixen en la Facultat de Dret no és diferent. A l'anterior s'uneix el disseny d'una activitat en la qual es fomenta la seua participació activa.

L'activitat gira entorn del treballs sobre qüestions d'interés social actual. Els temes són proposats des de Deganat a manera de repte que pot ser assumit per grups d'estudiants tutoritzats pels corresponents professors. A partir d'una labor prèvia d'investigació es proposen tres qüestions que seran plantejades a tres especialistes sobre la matèria. Amb les seues respostes es gravarà un vídeo que es trobarà disponible en obert complint una funció divulgativa i de transferència del coneixement.

L'activitat s'estructura en els següents passos que segueixen un ordre tant lògic com a cronològic:

1. Repte. Pot procedir de Deganat o dels professors -en aquest últim cas, es canalitzarà a través de Deganat-. Es tracta de la proposta d'una sèrie de temes d'actualitat jurídica, politológica o criminològica sobre els quals es convida a participar als estudiants i professors en equip.

2. Equips. Formació d'equips de treball estudiants-professor/és que assumeixen el repte. Es prioritzaran els grups interdisciplinaris.

3. Investigació. Els grups de treball, guiats pel professor, aprofundiran en la matèria objecte del repte.

4. Preguntes. Definició de les preguntes a plantejar als ponents.

5. Propostes i selecció. Propostes a Deganat pels diferents equips que han assumit el repte. Selecció entre les rebudes.

6. Contacte amb especialistes i seminari. Es contactarà, amb l'assistència dels professors i de l'equip decanal, amb especialistes en la matèria tractada que participaran en l'enregistrament d'un vídeo en què cadascun d'ells haurà de respondre a tres preguntes en tres minuts. Aquests mateixos ponents participaran en un seminari-xarrada amb els estudiants que hagen acceptat el repte, hagen sigut o no seleccionades les seues preguntes per a l'enregistrament del vídeo. Els ponents seran professors de la Facultat, però també especialistes externs provinents de diferents sectors professionals. D'aquesta manera es facilita que els estudiants es familiaritzen amb diferents eixides professionals el que redunda en benefici de la seua formació i ocupabilitat.

7. Enregistrament i difusió del vídeo. 

Els estudiants i professors que participen en Pensat i Dret rebran un diploma que acredite la seua participació en aquesta activitat d'innovació docent. Així mateix, la Facultat de Dret atorgarà una menció  especial a aquells equips en el treball dels quals es base l'enregistrament dels vídeos.

L'activitat serà coordinada per la vicedegana de Qualitat, Formació, Cultura i Projecció Social (Mª Dolores Mes Badia). Més informació: pensatidret@uv.es

Benvinguts a Pensat i Dret.