University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

Quality

QUALITY COMMITTEE OF THE FACULTY OF LAW

 

In response to the trust that society places in the autonomous management of the universities and the openness required within the EHEA, our university wants to guarantee that their actions are in the right direction for achieving the goals linked to teachings. Therefore, the UV wants to rely on established policies and Intern Quality Guarantee Systems (SGIC) publicly available.

The Office of the Vice-Dean is directing their efforts to the full achievement of the needs and current and future expectations of all the people involved, both internal and external. To that end, it’s committed to use all the technical, economic and human resources available; always in strict compliance of the applicable legal requirements, both at autonomic and state and European level.

Our commitment seeks:

•Users’ satisfaction

•The satisfaction of our staff

•Commitment to continuous improvement.

Thus, at the time, the Quality Committee of the Centre was established, which agreed with the approval of the Centre Board the Quality Policy and Goals Document.

 

Dean of the Faculty of Law

Universitat de València

 

Manual de qualitat de la Facultat de Dret (aprovat per Junta de Centre de 27 d'octubre de 2021)

Teaching protocol

Criteria final evaluation

 

COMPOSITION OF THE QUALITY COMMITTE

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Dret (ACGUV 74/2018 de 24 abril de 2018)

Article 27

 1. El Comitè de Qualitat del centre és l’òrgan que desenvolupa les tasques de planificació i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). Vetlarà per l’assoliment de les propostes de millora plantejades en els diferents processos d’avaluació institucional i orientarà el procés d’acreditació de les titulacions.

2. Són funcions del Comitè de Qualitat:

a) Verificar la planificació del SGIQ del Centre, de manera que s'assegure el compliment dels requisits generals del Manual del SGIQ, de la Política i els Objectius de la Qualitat i dels requisits contemplats en les guies de verificació i certificació corresponents.

b) Proposar i revisar la Política i els Objectius Generals de la Qualitat del Centre i informar a tota la comunitat educativa.

c) Proposar i coordinar la formulació dels objectius anuals del Centre i realitza el seguiment de la seua execució.

d) Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels procediments a través dels indicadors i evidències associats als mateixos.

e) Rebre informació del Degà o Degana sobre els projectes de modificació de l'organigrama i informar sobre ells.

f) Controlar l'execució de les accions correctives i/o preventives, de les actuacions derivades de la revisió del sistema, de les accions de resposta als suggeriments, queixes i reclamacions. I, en general, de tots els procediments.

g) Desenvolupar la implantació de les propostes de millora del SGIQ suggerides en els processos que s'han plantejat en el SGIQ.

h) Decidir la periodicitat i la durada, dins del seu àmbit de competència, dels processos de recollida d'enquestes de mesura de la satisfacció dels grups d'interès.

i) Ser informada pel coordinador de Qualitat dels resultats de les enquestes de satisfacció i proposar criteris per a la consideració de les propostes de millora que puguen derivar-se dels seus resultats.

j) Supervisar la informació i rendir comptes a la Junta de Centre, dels processos d'avaluació i millora que s'han dut a terme.

3. Els membres del Comitè de Qualitat del centre seran elegits per la Junta de centre, a proposta del degà o de la degana. El Comitè de Qualitat estarà integrat pels següents membres:

a) El Vicedegà o vicedegana responsable en matèria de Qualitat, que la presideix.

b) El degà o degana.

c) Els presidents o presidentes de les Comissions Acadèmiques de Títols de Grau i Màster.

d) Els vicedegans o les vicedeganes responsables dels estudis de grau i de postgrau del centre.

e) El Secretari o la Secretària de la Facultat.

f) Els coordinadors o coordinadores de les titulacions impartides pel centre.

g) Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.

h) Un/a representant del estudiants.

i) Un/a tècnic/a de la Unitat de Qualitat de la Universitat de València.

 

Composition of the Quality Committe