Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Qualitat

COMITÉ DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE DRET

Corresponent  a la confiança que la societat diposita en la gestió autònoma de les universitats i a la transparència exigida en el marc de l'EEES, la nostra universitat vol garantir que les seves actuacions estan en l'adreça apropiada per aconseguir els objectius associats als ensenyaments que imparteixen. Per això, la Universitat de València vol comptar amb polítiques i Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) formalment establerts i públicament disponibles.
Aquest Deganat dirigeix els seus esforços cap a la plena consecució de la satisfacció de les necessitats i expectatives actuals i futures, de tots els implicats, tant interns com a externs. Per a això es compromet a emprar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seva disposició; sempre dins de l'estricte compliment dels requisits legals aplicables, tant a nivell autonòmic com a estatal i europeu.
El nostre compromís busca:
•La satisfacció d'usuaris
•La satisfacció del nostre personal
•I la implicació amb la millora contínua
Per això, en el seu moment es va constituir la Comissió de Qualitat del Centre que va acordar, amb el vistiplau de la Junta de Centre el Document de la Política de Qualitat i Objectius.

Deganat de la Facultat de Dret
Universitat de València

Manual de qualitat de la Facultat de Dret (aprovat per Junta de Centre de 27 d'octubre de 2021)

Protocol docent

Instruccions sobre criteris d'avaluacio final

 

COMPOSICIÓ I FUNCIONS DEL COMITÉ DE QUALITAT:

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Dret (ACGUV 74/2018 de 24 abril de 2018)

Article 27

 1. El Comitè de Qualitat del centre és l’òrgan que desenvolupa les tasques de planificació i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). Vetlarà per l’assoliment de les propostes de millora plantejades en els diferents processos d’avaluació institucional i orientarà el procés d’acreditació de les titulacions.

2. Són funcions del Comitè de Qualitat:

a) Verificar la planificació del SGIQ del Centre, de manera que s'assegure el compliment dels requisits generals del Manual del SGIQ, de la Política i els Objectius de la Qualitat i dels requisits contemplats en les guies de verificació i certificació corresponents.

b) Proposar i revisar la Política i els Objectius Generals de la Qualitat del Centre i informar a tota la comunitat educativa.

c) Proposar i coordinar la formulació dels objectius anuals del Centre i realitza el seguiment de la seua execució.

d) Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels procediments a través dels indicadors i evidències associats als mateixos.

e) Rebre informació del Degà o Degana sobre els projectes de modificació de l'organigrama i informar sobre ells.

f) Controlar l'execució de les accions correctives i/o preventives, de les actuacions derivades de la revisió del sistema, de les accions de resposta als suggeriments, queixes i reclamacions. I, en general, de tots els procediments.

g) Desenvolupar la implantació de les propostes de millora del SGIQ suggerides en els processos que s'han plantejat en el SGIQ.

h) Decidir la periodicitat i la durada, dins del seu àmbit de competència, dels processos de recollida d'enquestes de mesura de la satisfacció dels grups d'interès.

i) Ser informada pel coordinador de Qualitat dels resultats de les enquestes de satisfacció i proposar criteris per a la consideració de les propostes de millora que puguen derivar-se dels seus resultats.

j) Supervisar la informació i rendir comptes a la Junta de Centre, dels processos d'avaluació i millora que s'han dut a terme.

3. Els membres del Comitè de Qualitat del centre seran elegits per la Junta de centre, a proposta del degà o de la degana. El Comitè de Qualitat estarà integrat pels següents membres:

a) El Vicedegà o vicedegana responsable en matèria de Qualitat, que la presideix.

b) El degà o degana.

c) Els presidents o presidentes de les Comissions Acadèmiques de Títols de Grau i Màster.

d) Els vicedegans o les vicedeganes responsables dels estudis de grau i de postgrau del centre.

e) El Secretari o la Secretària de la Facultat.

f) Els coordinadors o coordinadores de les titulacions impartides pel centre.

g) Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.

h) Un/a representant del estudiants.

i) Un/a tècnic/a de la Unitat de Qualitat de la Universitat de València.

Composició del Comité de Qualitat de la Facultat de Dret