Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

1.- Expedició de títol universitari i SET

1.1. Sol·licitud Termini / Data

Abans de fer la sol·licitud cal comunicar als Serveis Administratius (titulosdret@uv.es) que es reuneixen els crèdits suficients per finalitzar els estudis.

Rebuda la confirmació, ja es pot realitzar la sol·licitud

Lloc / Web

Seu Electrònica UV
(Procediment SOLTIT)

(En el camp de Email per a notificacions electròniques introducir el institucional (@alumni.uv.es)

+ Info / Normativa

• El pagament del títol es realitza amb targeta de crèdit per passarel·la de pagament. L'estudiant obté el certificat de depòsit del títol en document pdf signat digitalment.

Mostrar/Amagar


+ Info en Web UV / Fac. Dret

Document RD 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials

Document Ordre 1187/88 en materia d'expedició de títols universitaris oficials

Document Decreto tasas GVA

 

NOTA: Les consultes s'han de remetre a títulosdret@uv.es des del correu institucional (@alumni.uv.es).

1.2. Retirada Termini / Data

Quan l'estudiant rebra notificació que el seu títol està disponible en la Secretaria del Centre.

Lloc / Web Secretaria de la Facultat de Dret
+ Info / Normativa

Requisits:

• Retirada del títol pel interessat:

 • Acudir proveït de DNI o passaport en vigor.

• Retirada del títol per una persona autoritzada:

 • Poder notarial que incloga la retirada del títol en nom seu. Ha de estar apostillat si el poder ha segut expedit en l'estranger.
 • DNI o Passaport en vigor de l'autorizat.
 • Fotocòpia del DNI en vigor de la persona que autoriza.

 

Mostrar/Amagar


+ Info en Web UV / Fac. Dret

Document RD 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials

Document Ordre 1187/88 en materia d'expedició de títols universitaris oficials
 

NOTA: Les consultes s'han de remetre a títulosdret@uv.es des del correu institucional (@alumni.uv.es).

2.- Enviament del títol a una altra comunitat o país estranger

2.1. Sol·licitud Termini / Data

Quan l'estudiant rebra notificació que el seu títol està disponible en la Secretaria del Centre.

Lloc / Web Sol·licitud per email a l'adreça
títulosdret@uv.es
+ Info / Normativa

• S'enviarà un rebut al sol·licitant per a abonar la taxa per enviament (15,00 € destí Espanya, 30 € destí Europa, 50 € destí reste països)

Requisits:

• La sol·licitud ha d'incluir:

 • Domicili de la Delegació o Subdelegació del Govern (altres Comunitats), Ambaixada o Consolat (altres països), on es desitja rebre el títol.
 • Dades de domicili, telèfon i correu electrònic perquè la Delegació o Ambaixada, una vegada arribe el Títol Oficial puga notificar-lo.

• S'enviarà el títol i l'interessat o interessada haurà de recollir-lo personalment en el lloc que haja sol·licitat després del pagament de la taxa administrativa corresponent.
 

Mostrar/Amagar


+ Info en Web UV / Fac. Dret

Document RD 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials

Document Ordre 1187/88 en materia d'expedició de títols universitaris oficials
 

NOTA: Les consultes s'han de remetre a títulosdret@uv.es des del correu institucional (@alumni.uv.es).

3.- Duplicat per extraviament del títol oficial

3.1. Sol·licitud Termini / Data

--

Lloc / Web

Seu Electrònica UV (registre electrònic) - Ajuda Registre
Adjuntar:
• Fotocòpia del DNI o Passaport.

+ Info / Normativa

Publicació d'anuni al BOE. Rebuda la sol·licitud, la Secretaria del Centre gestionarà la publicació al BOE d'un anunci per extraviament, cost que correrà a carrec del sol·licitant (aprox.110€). La Secretaria del Centre farà arribar la liquidació per al pagament de la taxa al sol·licitant, que haurà de pagar en el termini màxim de 30 dies.
Fet el pagament, el/la sol·licitant enviarà el justificant a l'e-mail titulosdret@uv.es, que haurà de contenir necessàriament el codi NRC mecanitzat pel banc (imprescindible per a la publicació del BOE).
Expedició del duplicat. Passats 30 dies hàbils des de la publicació de l'anunci sense que es produïsquen reclamacions, la Secretaria del Centre comunicarà a l'interessat / interessada, l'inici del tràmit d'expedició del duplicat, remetent-li rebut de la taxa d'expedició.
Quan estiga disponible el títol, la Secretaria del Centre li ho comunicarà mitjançant email.

 

Mostrar/Amagar


+ Info en Web UV / Fac. Dret

Document RD 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials

Document Ordre 1187/88 en materia d'expedició de títols universitaris oficials
 

NOTA: Les consultes s'han de remetre a títulosdret@uv.es des del correu institucional (@alumni.uv.es).

4.- Duplicat del títol oficial per deteriorament o modificació de dades

4.1. Sol·licitud Termini / Data

--

Lloc / Web

Seu Electrònica (registre electrònic) - Ajuda Registre
Adjuntar:
• Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.

+ Info / Normativa

Rebuda la sol·licitud, la Secretaria del Centre enviarà per email a l'interessat / interessada rebut de les taxes per duplicat de títol.

• L'interessat/ interessada ha de aportar en la Secretaria del Centre:

 • Títol original en qualsevol estat.
 • Justificant del pagament de la taxa.
 • DNI en vigor.
 • En el cas de modificació de dades, l'interessat ha d'aportar document oficial acreditatiu dels noves dades segons corresponga:  resolució del registre civil, etc.

• Quan estiga disponible el títol per a la seua retirada, la Secretaria del Centre li ho comunicarà mitjançant email. Els requisits per a la retirada del títol són els especificats en el punt 1.2. + Info / Normativa.

 

Mostrar/Amagar


+ Info en Web UV / Fac. Dret

Document RD 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials

Document Ordre 1187/88 en materia d'expedició de títols universitaris oficials

Document Decreto tasas GVA
 

NOTA: Les consultes s'han de remetre a títulosdret@uv.es des del correu institucional (@alumni.uv.es).

5.- Legalització de títols universitaris de caràcter oficial que facin efectes en altres països (NO COMPETÈNCIA de la Universitat de València)

5.1. Tràmit previ de Reconeixement de signatures en títols oficials Termini / Data

Obert Permanentment

Lloc

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

En València: Subdelegació del Govern.
Área funcional de Alta Inspección de Educación

Localizació i contacte
+ Info / Normativa

Ministeri de Ciència, innovació i universitats. Informació del tràmit

• Documentació a presentar en el Registre de la Subdelegació del Govern:

 • Sol·licitud emplenada (no oblidar teléfono i correu electrónic de contacte).
 • DNI/NIE/Passaport en vigor.
 • Documentació acadèmica a legalitzar (original i fotocòpia en format A4).

      Registre de la Subdelegació del Govern:               Horari i localització

• Presentada la sol·licitud en el registre, realitzar el tràmit a l'Àrea funcional de Alta Inspección de Educación de la Subdelegació del Govern.
       Àrea funcional de Alta Inspección de Educación: Localizació i contacte

Mostrar/Amagar


• Tràmit gratuït

Document Ordre del 16 d'abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de tindre efectes en l'estranger
 

5.2. Legalització de títols universitaris de caràcter oficial Termini / Data

Obert Permanentment

Lloc

En funció del país en què faci efectes el títol universitari (Veure + Info / Normativa)1

+ Info / Normativa

1Llocs on realitzar el tràmit en funció del país en que faci efectes el títol universitari:

​• Títols universitaris de caràcter oficial que facen efectes en països firmants del Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961:

​• Documents que han de fer efectes en Països no firmants del Conveni de La Haia:

   A més, en aquest cas, és necessari el reconeixement de les signatures anteriors en la representació Diplomàtica o Consular a Espanya del país on hagi de fer efecte el document.

 

Mostrar/Amagar


Document Ordre del 16 d'abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de tindre efectes en l'estranger