Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre l'admissió per canvi d'estudis (i/o universitat) oficials espanyols s'ha de remetre a accedret@uv.es

Descripció

Convocatòria per a estudiants amb estudis universitaris oficials parcials espanyols que sol·liciten l'admissió en algun dels graus o dobles graus que imparteix la Facultat de Dret en el curs 2023/24.

Terminis

Places per titulacions

 • Grau en Dret: 16 places
 • Grau en Criminologia: 5 places
 • Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública: 5 places
 • Doble Grau ADE-Dret: 5 places (curs 2023/24: gestió Facultat d'Economia)
 • Doble Grau Dret-Cièncias Polítiques i de l'Administració Pública: segons vacants
 • Doble Grau Dret-Criminologia: segons vacants

Requisits Generals Graus i Dobles Graus

 • Els sol·licitants han de tenir superats en la titulació d'origen els crèdits suficients perquè puguen ser reconeguts almenys 30 crèdits en la titulació de destí conforme disposa l'article 3 del RD 412/2014.
 • Per acord de les Comissions Acadèmiques, els sol·licitants han de comptar amb una nota mitjana mínima de 6,5 i han d'acreditar almenys la superació de 60 crèdits en el seu expedient d'origen.
 • No s'admetran sol·licituds en els casos següents:
  • Sol·licituds que comporten la necessitat de cursar assignatures que no s'imparteixen per extinció del pla d'estudis corresponent.
  • Sol·licituds d'estudiants amb 6 convocatòries esgotades en els estudis iniciats.

Requisits Addicionals D.G. ADE-Dret (gestió Facultat d'Economia)

Requisits Addicionals i condicions d'accés D.G. Dret-Ciències Polítiques

Requisits Addicionals i condicions d'accés D.G. Dret-Criminologia

Criteris d'ordenació de les sol·licituds

 1. Estudiants de titulacions de la mateixa branca de coneixement. Per a títols habilitants (o pre-habilitants como és el cas del Grau en Dret) tindran preferència estudiants procedents del mateix grau.
 2. Estudiants procedents de titulacions d'altres branques de coneixement.
 3. Una vegada aplicats els criteris anteriors:
  1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic.
  2. Nombre de crèdits reconeguts.
  3. Causa que motive la sol·licitud, degudament acreditada:
   1. Trasllats laborals
   2. Trasllats de residència familiar
   3. Esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment
   4. Existència de conveni amb la universitat d'origen
   5. Altres causes justificades

Procediment

Tota la tramitació electrònica es realitza en la Seu Electrònica de la Universitat de València.

Instruccions per tramitar la sol·licitud

La adjudicació de la plaça donarà lloc a:

 • El trasllat d'expedient corresponent que haura de trametre la universitat de procedència una vegada es puga acreditar l'admissió en la Universitat de València mitjançant la carta d'admissió.
 • L'abonament del 25% de les taxes dels crèdits reconeguts (Llei de Taxes 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat)

Documentació

 1. Còpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
 2. Certificació acadèmica personal oficial on han de constar les qualificacions, la nota mitjana, la càrrega lectiva i el nombre de convocatòries esgotades. Els estudiants que hagen cursat estudis oficials en altres titulacions de la Universitat de València podran adjuntar l'expedient acadèmic i la nota mitjana de Secretaria Virtual. La Facultat de Dret se reserva el dret de sol·licitar en qualsevol moment els originals d'aquells certificats que s'adjunten que no siguen electrònics amb codi de verificació. La data d'expedició del certificat no podrà excedir de l'últim dia de presentació de sol·licituds (21 de juliol de 2023)
 3. Pla d'estudis de la universitat de procedència en format electrònic amb CSV, o en el seu defecte, còpia de la publicació del pla d'estudis en el BOE.
 4. Programes de les assignatures cursadas i superades de les que NO consten precedents de resolució en les taules de reconeixements de la titulació sol·licitada. Els programes han presentar-se amb el segell de la universitat de procedència, o bé en format electrònic amb Codi Segur de Verificació. Els precedents poden consultar-se en https://links.uv.es/YpnLw5M (Ha de coincidir Universitat, Centre, Pla d'Estudis i Denominació de l'assignatura).

Normativa