Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre els procediments de Pràctiques externes/Pràcticum de la Facultat de Dret s'han de remetre a practiques.dret@uv.es des del correu de la Universitat (@alumni.uv.es)

1. Informació general

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants en empreses, despatxos, institucions i altres entitats. Té com principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupació i fomenten la seua capacitat d'empreniment.

La Facultat de Dret considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat.

L'organització, planificació i gestió de les pràctiques externes correspon a ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València en coordinació amb la Comissió de Pràctiques de la Facultat de Dret.

Totes les pràctiques de les diferents titulacions de la Facultat de Dret estan tutelades i supervisades per un professor tutor de la Facultat de Dret.

2. Calendari de Processos

En el següent document es poden consultar totes les dates importants que ha de tenir en compte l'estudiant de pràctiques al llarg del curs acadèmic, classificades per titulacions.

Calendari Curs 2023/2024

3. Sol·licitud de les Pràctiques

La sol·licitud de “Pràctiques externes/Pràcticum” s’ha de fer obligatòriament per a qualsevol modalitat de pràctica a través de la Secretaria Virtual, en lopció de “Pràctiques” .
Únic termini de presentació sol·licituds: del 8 maig al 14 de juliol de 2023.
IMPORTANT
Amb la finalitat de poder organitzar loferta de pràctiques, en la sol·licitud que es tramita a través de la Secretaria Virtual cal indicar:

 • Si sopta per “Autopràcticum” o ranking.
 • Si es demana reconeixement per activitat laboral.
 • El quadrimestre en què es demana fer la pràctica.
 • Els/les estudiants de doble grau Dret + Criminologia han dindicar obligatòriament en lapartat d’observacions de la sol·licitud làrea dinterès de la pràctica (àrea jurídica o criminològica).

Si el/lalumne/a tria autopràcticum” i en el seu moment no presenta la documentació dins el termini (per exemple, no ha trobat empresa) automàticament se’l passarà a la llista delecció de places de lADEIT en lordre que li corresponga per nota mitjana.
Si, en el moment de la sol·licitud, el/lalumne/a tria a través de la Secretària Virtual “Elecció de les places de lADEIT”, posteriorment pot presentar un autopràcticum o reconeixement (sempre dins el termini fixat). Automàticament se exclòs de la llista delecció de les places de lADEIT.

4. Matrícula

La matrícula de les pràctiques s'ha de formalitzar al mateix temps que la resta d'assignatures en el procés ordinari de matrícula.

No s'han de matricular els estudiants que no compleixen els requisits acadèmics establerts per a cada titulació i que es poden consultar en l'apartat "Pràctiques Graus / Pràctiques Dobles Graus". Tampoc s'han de matricular aquells que no hagen fet la sol·licitud formalment per Secretaria Virtual.

5. Modalitats de les Pràctiques (1): Autopràcticum

Per pròpia iniciativa, el/lestudiant pot localitzar un lloc per fer la pràctica,que denominem “Autopràcticum”, la idoneïtat de la qual és valorada per la Comissió de Pràctiques de la Facultat de Dret.

S'han de respectar les següents regles:

 • No es pot realitzar l'autopràcticum en dos o més llocs diferents
 • No es pot realitzar un “Autopràcticum” en un lloc en el qual existisca relació de parentiu fins a tercer grau amb els responsables dels òrgans de direcció de l'empresa o entitat o dels tutors/es.

Les activitats de les pràctiques ha de coincidir en alguns dels programes-tipus proposats:

En el cas de no coincidir amb cap programa, s'ha de fer en la sol·licitud una descripció del projecte formatiu.

Procediment:

 1. Presentar la sol·licitud de pràctiques per Secretaria Virtual del 9 de maig al 15 de juliol.
 2. Marcar en aquesta sol·licitud l'opció "Autopràcticum"
 3. Descarregar el següent formulari
 4. Presentar el formulari degudament emplenat per registre electrònic des del 8 de maig fins el 31 de juliol (per fer les pràctiques al 1er quadrimestre) o fins el 30 de novembre (per fer les pràctiques el 2on quadrimestre)

6. Modalitats de les Pràctiques (2): Rànquing

Els estudiants admesos que no presenten proposta d'autopràcticum (o aquesta no haja estat aprovada per la Comissió) han de elegir una de les places ofertades per ADEIT.

L'ordre d'elecció estarà determinat per la nota mitjana de l'expedient a data 1 de setembre de 2023  per als estudiantes que trien plaça del 1er quadrimestre i a data 1 de desembre de 2023 per als del 2on quadrimestre

En la web de la Facultat i en la web d'ADEIT es publicarà la relació de places ofertades d'entre les quals l'estudiant ha d'elegir. En aquesta relació constaran dades de l'empresa, població, període de la pràctica, requisits addicionals, activitats a realitzar i si hi ha o no remuneració.

Els/les estudiants que han gaudit d'una estància de mobilitat el curs anterior han de complir els mateixos requisits de nombre de crèdits superats que la resta dels/les matriculats en el grau. No obstant això, atès que, quan selaboren les llistes dadmesos/as en alguns casos encara no es disposa de lexpedient actualitzat de lestudiant/a (notes oficials obtingudes a la universitat de destinació), es computaran com a superats els crèdits inclosos en el contracte d'estudis (només a efectes de compliment de requisits). Per als estudiants del 1er quadrimestre la nota mitjana per l'elecció de la plaça en la modalitat de rànquing serà la que conste a l'expedient a data 1 de setembre, encara que no s'hagen efectuat els reconeixements dels crèdits internacionals.

7. Assignació de tutor/a i lliurament d'acords de pràctiques

Assignació de tutor/a d’Universitat
Una vegada triades les places de pràctiques, la Facultat de Dret distribueix els/les professors/as que sencarregaran de la tutela de lassignatura “Pràctiques externes/Pràcticum entre els que han assumit docència en lassignatura aquest curs acadèmic.
Lliurament d’acords de pràctiques
El format de l'acord o conveni de pràctiques acadèmiques externes és únicament digital (document en pdf) pel que es remetrà de manera telemàtica, via correu electrònic, a totes les parts interessades: tutor acadèmic, tutor d'empresa i estudiant.

8. Reconeixement de la pràctica per experiència profesional

Poden demanar el reconeixement de les pràctiques aquells estudiants que hagen realitzat alguna activitat professional que s'ajuste al contingut de la titulació corresponent.

Els/les funcionaris i contractats (grups A i B) en ladministració pública que acrediten una experiència laboral amb contingut suficient ajustat a la titulació. n excloses expressament, a lefecte de reconeixement, les activitats corresponents a les funcions exercides per funcionaris dels grups D i E.

Els/les funcionaris del grup C poden demanar el reconeixement de les funcions exercides en la seua activitat professional (sempre que siguen assimilables a les dels grups de titulació A o B).

Amb independència del seu contingut, són expressament excloses del règim de reconeixement les pràctiques extracurriculars. Tampoc es reconeixen en cap cas les activitats realitzades a empreses, institucions o organismes, quan no hi haja contracte laboral o mercantil.

Procediment:

 1. Descarregar el següent formulari:
 2. Presentar el formulari degudament emplenat per registre electrònic:
 3. Adjuntar la següent documentació:
  • Full de serveis o Vida Laboral
  • Certificat de lempresa o de la institució, signat i segellat pel seu director o responsable, on es faça constar lantiguitat al lloc, la categoria professional i una descripció detallada de la feina que es fa.
  • Memòria original, personalitzada i signada per el/lestudiant que demana el reconeixement, on descriga detalladament les tasques professionals exercides a lempresa o la institució, amb una extensió de 5 a 10 pàgines.

Resolució:

La Comissió de Pràctiques de la Facultat de Dret resoldrà les sol·licituds de reconeixement abans de les sessions delecció de places de pràctiques curriculars.
La resolució sinclourà a lexpedient de el/lestudiant mitjançant la nota Apte”.
És aconsellable que el/l’estudiant que sol·licita el reconeixement també demane la preinscripció en l’assignatura “Pràctiques externes /Pràcticum” per si de cas fóra denegatòria la resolució de l’expedient de reconeixement. En aquest cas, ha de fer constar en el formulari de la Secretaria Virtual que ha presentat sol·licitud de reconeixement.

9. Avaluació de la pràctica

Una vegada acabada la pràctica i en el termini màxim de deu dies hàbils, el/lestudiant ha de lliurar al tutor/a acadèmic/a una memòria dactivitats realitzada, seguint les seues indicacions.
El/la tutor/a de lempresa o de la institució rebrà en acabar les pràctiques de manera telemàtica lInforme final davaluació, que ha d’emplenar i enviar telemàticament al tutor/a acadèmic/a.

Lavaluació de la pràctica es realitza atenent els aspectes següents, cadascun dels quals té un pes específic en la qualificació final, i és condició imprescindible el compliment de tots ells per superar lassignatura:

 • 30% Informe del tutor/a de pràctiques de lempresa o de la institució.
 • 10% Assistència a tutories i a cursos i seminaris d'orientació laboral
 • 60% Presentació de memòria final on s'exposarà les raons per les quals s'ha triat la plaça, la importància de les pràctiques professionals en la seua formació, la caracterització de l'àmbit de treball i de l'entitat de les pràctiques, el pla de treball i el seu desenvolupament, les aplicacions professionals de les pràctiques en el sector i les conclusions.

Important:

Els estudiants que, per causes justificades, finalitzen les seues pràctiques després de les dates indicades al calendari (31 de gener - 1er quadrimestre i 10 de maig - 2on quadrimestre) amb el vist-i-plau del tutor/a acadèmic/a, apareixeran com a "No presentat/da" en l'acta de la primera convocatòria. El tutor avaluarà aquests estudiants en l'acta de la segona convocatòria.

10. Guia de pràctiques

11. Pràctiques no remunerades: Afiliació i cotizació de l'estudiantat