Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre els procediments de Reconeixement de Crèdits de la Facultat de Dret s'han de remetre a reconedret@uv.es des del correu institucional.

Informació general

Tenen l’opció de sol·licitar Reconeixement de crèdits tots els estudiants matriculats en les titulacions de grau i doble grau de la Facultat de Dret que acrediten estudis previs en:

 • Altres titulacions universitàries oficials tant de la UV com d'altres universitats, finalitzats o no finalitzats.
 • Estudis superiors no universitaris (Cicles Formatius de Grau Superior).
 • Títols propis.

En aquesta mateixa pàgina es poden consultar les taules amb tots els precedents de reconeixement aprovats per les respectives comissions acadèmiques, ordenats per titulació.

Prèvia sol·licitud, a tots els estudiants que acrediten assignatures superades amb precedent favorable se'ls aplicarà directament el reconeixement . Ha de coincidir el nom de l'assignatura, el nom de la titulació, el pla d'estudis i la Universitat d'origen.

Les taules estan elaborades a partir de resolucions de cursos anteriors i no abarquen la totalitat d'assignatures de la titulació d'origen. Si les assignatures aportades no tenen precedent a les taules, la corresponent comissió acadèmica elaborarà l'informe preceptiu prenent en consideració el caràcter de l'assignatura:

 • Matèries de formació bàsica: es reconeixen en funció dels crèdits superats. Si la titulació de destinació pertany a la mateixa branca que la d’origen, s'han de reconèixer almenys 36 crèdits de formació bàsica de la titulació de destí.
 • Matèries obligatòries i optatives: s'obté el reconeixement quan l'assignatura aportada presenta almenys un 75% de coincidència de crèdits, continguts i competències.

Les assignatures amb precedent desfavorable no obtindran reconeixement en cap cas.

Procediment

 1. Una vegada matriculat, l'estudiant presentarà la sol·licitud de reconeixement  en la Seu electrònica de la Universitat indicant-hi les assignatures superades i aquelles que es desitge reconèixer, adjuntant la documentació oportuna.
 2. Quan el reconeixement siga resolt (bé per aplicació de precedents, o bé per informe de la Comissió Acadèmica), els Serveis Administratius de la Facultat traslladaran a cada estudiant:
  1. Còpia de la resolució.
  2. En cas de resolució favorable: Rebut de taxes (25% del valor dels crèdits), amb l'aplicació de l'exempció si pertoca (família nombrosa, discapacitat…)
 3. La persona interessada ha d’abonar el rebut corresponent mitjançant les vies previstes (a través de Secretaria Virtual, de la Seu electrònica o en el caixer automàtic)
 4. Tan bon punt es reba la confirmació del pagament, es tancarà l’acta de reconeixement, i l’endemà s’incorporaran les assignatures a l’expedient.

Sol·licitud

Termini de presentació

Des del moment de la matrícula fins el 30 de setembre de 2023

Documentació

A la sol·licitud de reconeixement cal adjuntar la següent documentació:

 • Certificació acadèmica personal (els estudiants que presenten estudis de la UV no cal que l’aporten)
 • Còpia del pla d’estudis segellada pel centre (només en el cas d’estudis cursats en altres universitats)
 • Còpia dels programes de les assignatures cursades segellades pel centre (en el cas d’assignatures amb precedent favorable no cal adjuntar els programes)