Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Segons l'article 27 del Reglament de Règim Intern de la Facultat, la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret té com a funcions:

  • La coordinació, suport i potenciació de les accions específiques relacionades amb el principi d’igualtat, que es realitzen en el Centre.
  • L’observança del compliment dels compromisos institucionals en matèria d’Igualtat, en concret vetlant per l’ús d’un llenguatge integrador i no sexista i per la transversalitat de la perspectiva de gènere en l’activitat docent i investigadora i de gestió.
  • L’exercici d’aquelles funcions delegades per la Junta de centre dins de l’àmbit de les seues competències.

La Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret estarà formada pel degà o la degana, o persona en qui delegue, que la presideix; dos membres del personal docent i investigador adscrit a la Facultat de Dret, dos membres representants del personal d’administració i serveis i dos representants dels estudiants. De tots aquests, un representant serà dona i l’altre home.

Membres de la Comissió